திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पाङ्कियर्क् कऱिवुऱुत्तल्
pāṅkiyark kaṟivuṟuttal
नटेसर् कॊम्मि
naṭēsar kommi
Second Thirumurai

104. वॆण्णिला
veṇṇilā

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तऩ्ऩैयऱिन् तिऩ्पमुऱ वॆण्णिला वे - ऒरु
  तन्दिरनी सॊल्लवेण्टुम् वॆण्णिला वे.
 • 2. नातमुटि मेलिरुन्द वॆण्णिला वे - अङ्के
  नाऩुम्वर वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् वॆण्णिला वे.
 • 3. सस्सिताऩन् तक्कटलिल् वॆण्णिला वे - नाऩुन्
  ताऴ्न्दुविऴ वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् वॆण्णिला वे.
 • 4. इराप्पकलिल् लाविटत्ते वॆण्णिला वे - नाऩुम्
  इरुक्कवॆण्णि वाटुकिऩ्ऱेऩ् वॆण्णिला वे.
 • 5. तेसुनिऱ माय्निऱैन्द वॆण्णिला वे - नाऩुञ्
  सिवमयम ताय्विऴैन्देऩ् वॆण्णिला वे.
 • 6. पोतनटु वूटिरुन्द वॆण्णिला वे - मलप्
  पोतमऱ वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् वॆण्णिला वे.
 • 7. आरुमऱि यामलिङ्के वॆण्णिला वे - अरु
  ळाळर्वरु वारोसॊल्लाय् वॆण्णिला वे.
 • 8. अन्दरङ्क सेवैसॆय्य वॆण्णिला वे - यॆङ्कळ्
  ऐयर्वरु वारोसॊल्लाय् वॆण्णिला वे.
 • 9. वेतमुटि मेलिरुन्द वॆण्णिला वे - मल
  वेतैयुळ वेतुसॊल्लाय् वॆण्णिला वे.
 • 10. कुण्टलिप्पाल् निऩ्ऱिलङ्कुम् वॆण्णिला वे - अन्दक्
  कुण्टलिप्पाल् वेण्टुकिऩ्ऱेऩ् वॆण्णिला वे.
 • 11. आतियन्द मॆऩ्ऱुरैत्तार् वॆण्णिला वे - अन्द
  आतियन्द मावतॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 12. वित्तिलाम लेविळैन्द वॆण्णिला वे - नीताऩ्
  विळैन्दवण्ण मेतुसॊल्लाय् वॆण्णिला वे.
 • 13. मुप्पॊरुळु मॊऩ्ऱतॆऩ्पार् वॆण्णिला वे - अन्द
  मूऩ्ऱुमॊऩ्ऱाय् मुटिन्दतॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 14. नाऩतुवाय् निऱ्कुम्वण्णम् वॆण्णिला वे - ऒरु
  ञाऩनॆऱि सॊल्लुकण्टाय् वॆण्णिला वे.
 • 15. ञाऩमय माय्विळङ्कुम् वॆण्णिला वे - ऎऩ्ऩै
  नाऩऱियस् सॊल्लुकण्टाय् वॆण्णिला वे.
 • 16. वासिवासि यॆऩ्ऱुरैत्तार् वॆण्णिला वे - अन्द
  वासियॆऩ्ऩ पेसुकण्टाय् वॆण्णिला वे.
 • 17. ऐन्दलैप्पाम् पाट्टुकिऩ्ऱार् वॆण्णिला वे - अवर्
  अम्पलत्तिल् निऩ्ऱतॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 18. ओरॆऴुत्ति लैन्दुण्टॆऩ्पार् वॆण्णिला वे - अतु
  ऊमैयॆऴुत् तावतॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 19. अम्पलत्तिल् आटुकिऩ्ऱार् वॆण्णिला वे - अवर्
  आटुकिऩ्ऱ वण्णमॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 20. अन्दरत्तिल् आटुकिऩ्ऱार् वॆण्णिला वे - अवर्
  आटुम्वकै ऎप्पटियो वॆण्णिला वे.
 • 21. अणुविलणु वायिरुन्दार् वॆण्णिला वे - ऎङ्कुम्
  आकिनिऩ्ऱ वण्णमॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 22. अण्टपकि रण्टमॆल्लाम् वॆण्णिला वे - ऐयर्
  आट्टमॆऩ्ऱु सॊल्वतॆऩ्ऩ वॆण्णिला वे.
 • 23. अम्परत्ति लाटुकिऩ्ऱार् वॆण्णिला वे - ऎऩ्ऩै
  आट्टुकिऩ्ऱार् इम्परत्ते वॆण्णिला वे.

வெண்ணிலாக் கண்ணி // வெண்ணிலா