திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वॆण्णिला
veṇṇilā
सिलता सम्वातम्
silatā shamvātam
Second Thirumurai

105. नटेसर् कॊम्मि
naṭēsar kommi

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. कॊम्मिय टिप्पॆण्कळ् कॊम्मि यटि - इरु
  कॊङ्कैकु लुङ्कवे कॊम्मि यटि.
 • पल्लवि ऎटुप्पु
 • 2. नम्मै याळुम्पॊऩ् ऩम्पल वाणऩै
  नाटिक् कॊम्मिय टियुङ्क टि - पतम्
  पाटिक् कॊम्मिय टियुङ्क टि. - कॊम्मि
 • कण्णिकळ्
 • 3. काम मकऱ्ऱिय तूय ऩटि - सिव
  काम सवुन्दरि नेय ऩटि
  मामऱै योतुसॆव् वाय ऩटि - मणि
  मऩ्ऱॆऩु ञाऩवा काय ऩटि. - कॊम्मि
 • 4. आऩन्दत् ताण्टव राज ऩटि - नमै
  आट्कॊण् टरुळिय तेज ऩटि
  वाऩन्द मामलै मङ्कै मकिऴ् - वटि
  वाळऩ टिमण वाळ ऩटि. - कॊम्मि
 • 5. कल्लैक् कऩिविक्कुञ् सुत्त ऩटि - मुटि
  कङ्कैक् करुळिय कर्त्त ऩटि
  तिल्लैस्सि तम्पर सित्त ऩटि - तेव
  सिङ्कम टियुयर् तङ्क मटि. - कॊम्मि
 • 6. पॆण्णॊरु पाल्वैत्त मत्त ऩटि - सिऱु
  पिळ्ळैक् कऱिकॊण्ट पित्त ऩटि
  नण्णि नमक्करु ळत्त ऩटि - मिक
  नल्लऩ टियॆल्लाम् वल्ल ऩटि.. - कॊम्मि
 • 7. अम्पलत् ताटल्सॆय् ऐय ऩटि - अऩ्पर्
  अऩ्पुक् कॆळितरु मॆय्य ऩटि
  तुम्पै मुटिक्कणि तूय ऩटि - सुयञ्
  सोतिय टिपरञ् सोति यटि. - कॊम्मि
 • 8. कॊम्मिय टिप्पॆण्कळ् कॊम्मि यटि - इरु
  कॊङ्कैकु लुङ्कवे कॊम्मि यटि.

நடேசர் கொம்மி // நடேசர் கொம்மி