திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಏೞೈಮೈಯಿನ್ ಇರಙ್ಕಲ್
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
ಕಾಣಾಪ್ ಪತ್ತು
kāṇāp pattu
Fifth Thirumurai

024. ಪಣಿತ್ತಿಱಞ್ ಸಾಲಾಪ್ ಪಾಟಿೞಿವು
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅಟುತ್ತಿಲೇನ್ ನಿನ್ಅಟಿಯರ್ ಅವೈಕ್ಕುಟ್ ಸಱ್ಱುಂ
  ಅನ್ಪಿಲೇನ್ ನಿನ್ತೊೞುಂಪನ್ ಆಕೇನ್ ವಞ್ಸಂ
  ತಟುತ್ತಿಲೇನ್ ತಣಿಕೈತನಿಲ್ ಸೆನ್ಱು ನಿನ್ನೈತ್
  ತರಿಸನಂಸೆಯ್ ತೇಮತುರತ್ ತಮಿೞ್ಸ್ಸೊಲ್ ಮಾಲೈ
  ತೊಟುತ್ತಿಲೇನ್ ಅೞುತುನಿನ್ ತರುಳೈ ವೇಣ್ಟಿತ್
  ತೊೞುತುತೊೞು ತಾನಂದತ್ ತೂಯ್ನೀರ್ ಆಟೇನ್
  ಎಟುತ್ತಿಲೇನ್ ನಲ್ಲನ್ಎನುಂ ಪೆಯರೈ ಅಂದೋ
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 2. ತಿರಪ್ಪಟುವೇನ್ ಮೈಯಲ್ಪುರಿ ಮಾಯ ವಾೞ್ವಿಲ್
  ತಿಯಙ್ಕುವೇನ್ ಸಿಱಿತೇನುಂ ತೆಳಿವೊನ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್
  ಮರಪ್ಪಟುವೇನ್ ಸಿತಟರುಟನ್ ತಿರಿವೇನ್ ವೀಣೇ
  ಮಙ್ಕೈಯರ್ತಂ ಕಣ್ಕಳ್ಎನುಂ ವಲೈಕ್ಕುಳ್ ವೀೞ್ವೇನ್
  ಕರಪ್ಪವರ್ಕ್ಕು ಮುಱ್ಪಟುವೇನ್ ಕರುಣೈ ಇಲ್ಲೇನ್
  ಕಣ್ಅನೈಯಾಯ್ ನಿನ್ತಣಿಕೈ ಮಲೈಯೈಕ್ ಕಾಣೇನ್
  ಇರಪ್ಪವರ್ಕ್ಕೋರ್ ಅಣುವಳವುಂ ಈಯೇನ್ ಪೇಯೇನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 3. . ಸೆಯ್ತಿಲೇನ್ ನಿನ್ತೊಣ್ಟರ್ ಅಟಿಕ್ಕುಱ್ ಱೇವಲ್
  ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಮಲೈಯೈವಲಞ್ ಸೆಯ್ತು ಕಣ್­ರ್ಪ್
  ಪೆಯ್ತಿಲೇನ್ ಪುಲನ್ಐಂದುಂ ಒಟುಕ್ಕಿ ವೀತಲ್
  ಪಿಱತ್ತಲ್ಎನುಂ ಕಟಲ್ನೀಂದೇನ್ ಪೆಣ್ಕಳ್ ತಂಮೈ
  ವೈತಿಲೇನ್ ಮಲರ್ಕೊಯ್ಯೇನ್ ಮಾಲೈ ಸೂಟ್ಟೇನ್
  ಮಣಿಯೇನಿನ್ ತಿರುಪ್ಪುಕೞೈ ವೞುತ್ತೇನ್ ನಿನ್ಪಾಲ್
  ಎಯ್ತಿಲೇನ್ ಇವ್ವುಟಲ್ಕೊಣ್ ಟೇೞೈ ಯೇನ್ಯಾನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 4. ಸೀರ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಪುಕೞ್ತಣಿಕೈ ಮಲೈಯಿಱ್ ಸೇರೇನ್
  ಸಿವಪೆರುಮಾನ್ ಪೆಱ್ಱಪೆರುಞ್ ಸೆಲ್ವ ಮೇನಿನ್
  ಪೇರ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ತಮೈವಣಙ್ಕಿ ಮಕಿೞೇನ್ ಪಿತ್ತೇನ್
  ಪೆಱ್ಱತೇ ಅಮೈಯುಂಎನಪ್ ಪಿಱಙ್ಕೇನ್ ಮಾತರ್
  ವಾರ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಮುಲೈಮಲೈವೀೞ್ನ್ ತುರುಳ್ವೇನ್ ನಾಳುಂ
  ವಞ್ಸಮೇ ಸೆಯ್ತಿಟುವೇನ್ ಮತಿಒನ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್
  ಏರ್ಕೊಣ್ಟಾರ್ ಇಕೞ್ಂದಿಟಇಙ್ ಕೇೞೈ ಯೇನ್ಯಾನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 5. ಕಾಮಾಂದ ಕಾರಿಯಾಯ್ ಮಾತರ್ ಅಲ್ಕುಲ್
  ಕಟಲ್ವೀೞ್ಂದೇನ್ ಮತಿತಾೞ್ಂದೇನ್ ಕವಲೈ ಸೂೞ್ಂದೇನ್
  ನಾಮಾಂದ ಕನೈಉತೈತ್ತ ನಾತನ್ ಈನ್ಱ
  ನಾಯಕಮಾ ಮಣಿಯೇನಲ್ ನಲಮೇ ಉನ್ಱನ್
  ಪೂಮಾಂದಣ್ ಸೇವಟಿಯೈಪ್ ಪೋಱ್ಱೇನ್ ಓಙ್ಕುಂ
  ಪೊೞಿಲ್ಕೊಳ್ತಣಿ ಕಾಸಲತ್ತೈಪ್ ಪುಕೞ್ಂದು ಪಾಟೇನ್
  ಏಮಾಂದ ಪಾವಿಯೇನ್ ಅಂದೋ ಅಂದೋ
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 6. ನನ್ಱಱಿಯೇನ್ ತೀಙ್ಕನೈತ್ತುಂ ಪಱಿಯೇನ್ ಪೊಲ್ಲಾ
  ನಙ್ಕೈಯರ್ತಂ ಕಣ್ಮಾಯ ನವೈಯೈಸ್ ಸಱ್ಱುಂ
  ವೆನ್ಱಱಿಯೇನ್ ಕೊನ್ಱಱಿವಾರ್ ತಂಮೈಕ್ ಕೂಟುಂ
  ವೇಟನೇನ್ ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ವೆಱ್ಪಿನ್ ನಿನ್ಪಾಲ್
  ಸೆನ್ಱಱಿಯೇನ್ ಇಲೈಯೆನ್ಪ ತಱಿವೇನ್ ಒನ್ಱುಂ
  ಸೆಯ್ತಱಿಯೇನ್ ಸಿವತರುಮಂ ಸೆಯ್ವೋರ್ ನಲ್ಲೋರ್
  ಎನ್ಱಱಿಯೇನ್ ವೆಱಿಯೇನ್ಇಙ್ ಕಂದೋ ಅಂದೋ
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 7. ಅಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಕುೞಲಾರ್ಮೇಲ್ ಆಸೈ ವೈಪ್ಪೇನ್
  ಐಯಾನಿನ್ ತಿರುತ್ತಾಳ್ಮೇಲ್ ಅನ್ಪು ವೈಯೇನ್
  ಸೆಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಪೊೞಿಲ್ತಣಿಕೈ ಎಙ್ಕೇ ಎನ್ಱು
  ತೇಟಿಟೇನ್ ನಿನ್ಪುಕೞೈಸ್ ಸಿಂದೈ ಸೆಯ್ಯೇನ್
  ಕಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಕಟುಮನತ್ತೇನ್ ವನ್ಕ ಣೇನ್ಪುನ್
  ಕಣ್ಣಿನೇನ್ ಉತವಾತ ಕೈಯೇನ್ ಪೊಯ್ಯೇನ್
  ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ ಪೊಲ್ಲಾತ ಪಾವಿ ಯೇನ್ಯಾನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 8. ಅರುಂಪಾಯ ನಕೈಮಟವಾರ್ಕ್ ಕಾಳಾಯ್ ವಾಳಾ
  ಅಲೈಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಱಿವೆನ್ಪ ತಱಿಯೇನ್ ನಿನ್ಪಾಲ್
  ತಿರುಂಪಾತ ಪಾತಕನೇನ್ ತಿರುಒನ್ ಱಿಲ್ಲೇನ್
  ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಮಲೈಕ್ಕೇಕಸ್ ಸಿಂದೈ ಸೆಯ್ಯೇನ್
  ಕರುಂಪಾಯ ವೆಱುತ್ತುವೇಂ ಪರುಂದುಂ ಪೊಲ್ಲಾಕ್
  ಕಾಕ್ಕೈಒತ್ತೇನ್ ಸಱ್ಱೇನುಂ ಕನಿತಲ್ ಇಲ್ಲಾ
  ಇರುಂಪಾಯ ವನ್ನೆಞ್ಸಕ್ ಕಳ್ವ ನೇನ್ಯಾನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 9. ಅಂಪಾತಲ್ ನೆಟುಙ್ಕಣ್ಣಾರ್ಕ್ ಕಿಸ್ಸೈ ಕೊಳ್ವೇನ್
  ಅಕಮಲರ ಮುಕಮಲರ್ವೋ ಟರುಳ್ಸೆಯ್ ಉನ್ಱನ್
  ಸೆಂಪಾತ ಮಲರ್ಏತ್ತೇನ್ ಇಲವು ಕಾತ್ತೇನ್
  ತಿರುತ್ತಣಿಕೈ ಯೇನಮತು ಸೆಲ್ವಂ ಎನ್ಱೇ
  ನಂಪಾತ ಕೊಟಿಯೇನ್ನಲ್ ಲೋರೈಕ್ ಕಣ್ಟಾಲ್
  ನಾಣಿಲೇನ್ ನಟುಙ್ಕಿಲೇನ್ ನಾಯಿಱ್ ಪೊಲ್ಲೇನ್
  ಎಂಪಾತ ಕತ್ತೈಎಟುತ್ ತಿಯಾರ್ಕ್ಕುಸ್ ಸೊಲ್ವೇನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 10. ಪಣ್ಣೇನ್ನಿನ್ ಪುಕೞ್ಸೊಲ್ವೋರ್ ತಮಕ್ಕುಪ್ ಪೂಸೈ
  ಪಾಟೇನ್ನಿನ್ ತಿರುಸ್ಸೀರೈಪ್ ಪರಮನ್ ಈನ್ಱ
  ಕಣ್ಣೇನಿನ್ ತಣಿಕೈತನೈಕ್ ಕಣ್ಟು ಪೋಱ್ಱೇನ್
  ಕೈಕುವಿಯೇನ್ ಮೆಯ್ಕುಳಿರೇನ್ ಕಣ್­ರ್ ಪಾಯೇನ್
  ಉಣ್ಣೇನ್ನಲ್ ಆನಂದ ಅಮುತೈ ಅನ್ಪರ್
  ಉಟನ್ಆಕೇನ್ ಏಕಾಂದತ್ ತುಱಓರ್ ಎಣ್ಣಂ
  ಎಣ್ಣೇನ್ವನ್ ತುಯರ್ಮಣ್ಣೇನ್ ಮನಞ್ಸೆಂ ಪುಣ್ಣೇನ್
  ಏನ್ಪಿಱಂದೇನ್ ಪುವಿಸ್ಸುಮೈಯಾ ಇರುಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.

பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு // பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு