திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഏഴൈമൈയിന്‍ ഇരങ്കല്‍
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
കാണാപ് പത്തു
kāṇāp pattu
Fifth Thirumurai

024. പണിത്തിറഞ് ചാലാപ് പാടിഴിവു
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അടുത്തിലേന്‍ നിന്‍അടിയര്‍ അവൈക്കുട് ചറ്റും
  അന്‍പിലേന്‍ നിന്‍തൊഴുംപന്‍ ആകേന്‍ വഞ്ചം
  തടുത്തിലേന്‍ തണികൈതനില്‍ ചെന്‍റു നിന്‍നൈത്
  തരിചനംചെയ് തേമതുരത് തമിഴ്ച്ചൊല്‍ മാലൈ
  തൊടുത്തിലേന്‍ അഴുതുനിന്‍ തരുളൈ വേണ്‍ടിത്
  തൊഴുതുതൊഴു താനന്തത് തൂയ്നീര്‍ ആടേന്‍
  എടുത്തിലേന്‍ നല്‍ലന്‍എനും പെയരൈ അന്തോ
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 2. തിരപ്പടുവേന്‍ മൈയല്‍പുരി മായ വാഴ്വില്‍
  തിയങ്കുവേന്‍ ചിറിതേനും തെളിവൊന്‍ റില്‍ലേന്‍
  മരപ്പടുവേന്‍ ചിതടരുടന്‍ തിരിവേന്‍ വീണേ
  മങ്കൈയര്‍തം കണ്‍കള്‍എനും വലൈക്കുള്‍ വീഴ്വേന്‍
  കരപ്പവര്‍ക്കു മുറ്പടുവേന്‍ കരുണൈ ഇല്‍ലേന്‍
  കണ്‍അനൈയായ് നിന്‍തണികൈ മലൈയൈക് കാണേന്‍
  ഇരപ്പവര്‍ക്കോര്‍ അണുവളവും ഈയേന്‍ പേയേന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 3. . ചെയ്തിലേന്‍ നിന്‍തൊണ്‍ടര്‍ അടിക്കുറ് റേവല്‍
  തിരുത്തണികൈ മലൈയൈവലഞ് ചെയ്തു കണ്‍­ര്‍പ്
  പെയ്തിലേന്‍ പുലന്‍ഐന്തും ഒടുക്കി വീതല്‍
  പിറത്തല്‍എനും കടല്‍നീന്തേന്‍ പെണ്‍കള്‍ തംമൈ
  വൈതിലേന്‍ മലര്‍കൊയ്യേന്‍ മാലൈ ചൂട്ടേന്‍
  മണിയേനിന്‍ തിരുപ്പുകഴൈ വഴുത്തേന്‍ നിന്‍പാല്‍
  എയ്തിലേന്‍ ഇവ്വുടല്‍കൊണ്‍ ടേഴൈ യേന്‍യാന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 4. ചീര്‍കൊണ്‍ടാര്‍ പുകഴ്തണികൈ മലൈയിറ് ചേരേന്‍
  ചിവപെരുമാന്‍ പെറ്റപെരുഞ് ചെല്‍വ മേനിന്‍
  പേര്‍കൊണ്‍ടാര്‍ തമൈവണങ്കി മകിഴേന്‍ പിത്തേന്‍
  പെറ്റതേ അമൈയുംഎനപ് പിറങ്കേന്‍ മാതര്‍
  വാര്‍കൊണ്‍ടാര്‍ മുലൈമലൈവീഴ്ന്‍ തുരുള്‍വേന്‍ നാളും
  വഞ്ചമേ ചെയ്തിടുവേന്‍ മതിഒന്‍ റില്‍ലേന്‍
  ഏര്‍കൊണ്‍ടാര്‍ ഇകഴ്ന്തിടഇങ് കേഴൈ യേന്‍യാന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 5. കാമാന്ത കാരിയായ് മാതര്‍ അല്‍കുല്‍
  കടല്‍വീഴ്ന്തേന്‍ മതിതാഴ്ന്തേന്‍ കവലൈ ചൂഴ്ന്തേന്‍
  നാമാന്ത കനൈഉതൈത്ത നാതന്‍ ഈന്‍റ
  നായകമാ മണിയേനല്‍ നലമേ ഉന്‍റന്‍
  പൂമാന്തണ്‍ ചേവടിയൈപ് പോറ്റേന്‍ ഓങ്കും
  പൊഴില്‍കൊള്‍തണി കാചലത്തൈപ് പുകഴ്ന്തു പാടേന്‍
  ഏമാന്ത പാവിയേന്‍ അന്തോ അന്തോ
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 6. നന്‍ററിയേന്‍ തീങ്കനൈത്തും പറിയേന്‍ പൊല്‍ലാ
  നങ്കൈയര്‍തം കണ്‍മായ നവൈയൈച് ചറ്റും
  വെന്‍ററിയേന്‍ കൊന്‍ററിവാര്‍ തംമൈക് കൂടും
  വേടനേന്‍ തിരുത്തണികൈ വെറ്പിന്‍ നിന്‍പാല്‍
  ചെന്‍ററിയേന്‍ ഇലൈയെന്‍പ തറിവേന്‍ ഒന്‍റും
  ചെയ്തറിയേന്‍ ചിവതരുമം ചെയ്വോര്‍ നല്‍ലോര്‍
  എന്‍ററിയേന്‍ വെറിയേന്‍ഇങ് കന്തോ അന്തോ
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 7. അല്‍ലാര്‍ക്കും കുഴലാര്‍മേല്‍ ആചൈ വൈപ്പേന്‍
  ഐയാനിന്‍ തിരുത്താള്‍മേല്‍ അന്‍പു വൈയേന്‍
  ചെല്‍ലാര്‍ക്കും പൊഴില്‍തണികൈ എങ്കേ എന്‍റു
  തേടിടേന്‍ നിന്‍പുകഴൈച് ചിന്തൈ ചെയ്യേന്‍
  കല്‍ലാര്‍ക്കും കടുമനത്തേന്‍ വന്‍ക ണേന്‍പുന്‍
  കണ്‍ണിനേന്‍ ഉതവാത കൈയേന്‍ പൊയ്യേന്‍
  എല്‍ലാര്‍ക്കും പൊല്‍ലാത പാവി യേന്‍യാന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 8. അരുംപായ നകൈമടവാര്‍ക് കാളായ് വാളാ
  അലൈകിന്‍റേന്‍ അറിവെന്‍പ തറിയേന്‍ നിന്‍പാല്‍
  തിരുംപാത പാതകനേന്‍ തിരുഒന്‍ റില്‍ലേന്‍
  തിരുത്തണികൈ മലൈക്കേകച് ചിന്തൈ ചെയ്യേന്‍
  കരുംപായ വെറുത്തുവേം പരുന്തും പൊല്‍ലാക്
  കാക്കൈഒത്തേന്‍ ചറ്റേനും കനിതല്‍ ഇല്‍ലാ
  ഇരുംപായ വന്‍നെഞ്ചക് കള്‍വ നേന്‍യാന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 9. അംപാതല്‍ നെടുങ്കണ്‍ണാര്‍ക് കിച്ചൈ കൊള്‍വേന്‍
  അകമലര മുകമലര്‍വോ ടരുള്‍ചെയ് ഉന്‍റന്‍
  ചെംപാത മലര്‍ഏത്തേന്‍ ഇലവു കാത്തേന്‍
  തിരുത്തണികൈ യേനമതു ചെല്‍വം എന്‍റേ
  നംപാത കൊടിയേന്‍നല്‍ ലോരൈക് കണ്‍ടാല്‍
  നാണിലേന്‍ നടുങ്കിലേന്‍ നായിറ് പൊല്‍ലേന്‍
  എംപാത കത്തൈഎടുത് തിയാര്‍ക്കുച് ചൊല്‍വേന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.
 • 10. പണ്‍ണേന്‍നിന്‍ പുകഴ്ചൊല്‍വോര്‍ തമക്കുപ് പൂചൈ
  പാടേന്‍നിന്‍ തിരുച്ചീരൈപ് പരമന്‍ ഈന്‍റ
  കണ്‍ണേനിന്‍ തണികൈതനൈക് കണ്‍ടു പോറ്റേന്‍
  കൈകുവിയേന്‍ മെയ്കുളിരേന്‍ കണ്‍­ര്‍ പായേന്‍
  ഉണ്‍ണേന്‍നല്‍ ആനന്ത അമുതൈ അന്‍പര്‍
  ഉടന്‍ആകേന്‍ ഏകാന്തത് തുറഓര്‍ എണ്‍ണം
  എണ്‍ണേന്‍വന്‍ തുയര്‍മണ്‍ണേന്‍ മനഞ്ചെം പുണ്‍ണേന്‍
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പുവിച്ചുമൈയാ ഇരുക്കിന്‍ റേനേ.

பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு // பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு