திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఏళైమైయిన్ ఇరఙ్కల్
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
కాణాప్ పత్తు
kāṇāp pattu
Fifth Thirumurai

024. పణిత్తిఱఞ్ సాలాప్ పాటిళివు
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu

  ఎణ్సీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అటుత్తిలేన్ నిన్అటియర్ అవైక్కుట్ సఱ్ఱుం
  అన్పిలేన్ నిన్తొళుంపన్ ఆకేన్ వఞ్సం
  తటుత్తిలేన్ తణికైతనిల్ సెన్ఱు నిన్నైత్
  తరిసనంసెయ్ తేమతురత్ తమిళ్స్సొల్ మాలై
  తొటుత్తిలేన్ అళుతునిన్ తరుళై వేణ్టిత్
  తొళుతుతొళు తానందత్ తూయ్నీర్ ఆటేన్
  ఎటుత్తిలేన్ నల్లన్ఎనుం పెయరై అందో
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 2. తిరప్పటువేన్ మైయల్పురి మాయ వాళ్విల్
  తియఙ్కువేన్ సిఱితేనుం తెళివొన్ ఱిల్లేన్
  మరప్పటువేన్ సితటరుటన్ తిరివేన్ వీణే
  మఙ్కైయర్తం కణ్కళ్ఎనుం వలైక్కుళ్ వీళ్వేన్
  కరప్పవర్క్కు ముఱ్పటువేన్ కరుణై ఇల్లేన్
  కణ్అనైయాయ్ నిన్తణికై మలైయైక్ కాణేన్
  ఇరప్పవర్క్కోర్ అణువళవుం ఈయేన్ పేయేన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 3. . సెయ్తిలేన్ నిన్తొణ్టర్ అటిక్కుఱ్ ఱేవల్
  తిరుత్తణికై మలైయైవలఞ్ సెయ్తు కణ్­ర్ప్
  పెయ్తిలేన్ పులన్ఐందుం ఒటుక్కి వీతల్
  పిఱత్తల్ఎనుం కటల్నీందేన్ పెణ్కళ్ తంమై
  వైతిలేన్ మలర్కొయ్యేన్ మాలై సూట్టేన్
  మణియేనిన్ తిరుప్పుకళై వళుత్తేన్ నిన్పాల్
  ఎయ్తిలేన్ ఇవ్వుటల్కొణ్ టేళై యేన్యాన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 4. సీర్కొణ్టార్ పుకళ్తణికై మలైయిఱ్ సేరేన్
  సివపెరుమాన్ పెఱ్ఱపెరుఞ్ సెల్వ మేనిన్
  పేర్కొణ్టార్ తమైవణఙ్కి మకిళేన్ పిత్తేన్
  పెఱ్ఱతే అమైయుంఎనప్ పిఱఙ్కేన్ మాతర్
  వార్కొణ్టార్ ములైమలైవీళ్న్ తురుళ్వేన్ నాళుం
  వఞ్సమే సెయ్తిటువేన్ మతిఒన్ ఱిల్లేన్
  ఏర్కొణ్టార్ ఇకళ్ందిటఇఙ్ కేళై యేన్యాన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 5. కామాంద కారియాయ్ మాతర్ అల్కుల్
  కటల్వీళ్ందేన్ మతితాళ్ందేన్ కవలై సూళ్ందేన్
  నామాంద కనైఉతైత్త నాతన్ ఈన్ఱ
  నాయకమా మణియేనల్ నలమే ఉన్ఱన్
  పూమాందణ్ సేవటియైప్ పోఱ్ఱేన్ ఓఙ్కుం
  పొళిల్కొళ్తణి కాసలత్తైప్ పుకళ్ందు పాటేన్
  ఏమాంద పావియేన్ అందో అందో
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 6. నన్ఱఱియేన్ తీఙ్కనైత్తుం పఱియేన్ పొల్లా
  నఙ్కైయర్తం కణ్మాయ నవైయైస్ సఱ్ఱుం
  వెన్ఱఱియేన్ కొన్ఱఱివార్ తంమైక్ కూటుం
  వేటనేన్ తిరుత్తణికై వెఱ్పిన్ నిన్పాల్
  సెన్ఱఱియేన్ ఇలైయెన్ప తఱివేన్ ఒన్ఱుం
  సెయ్తఱియేన్ సివతరుమం సెయ్వోర్ నల్లోర్
  ఎన్ఱఱియేన్ వెఱియేన్ఇఙ్ కందో అందో
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 7. అల్లార్క్కుం కుళలార్మేల్ ఆసై వైప్పేన్
  ఐయానిన్ తిరుత్తాళ్మేల్ అన్పు వైయేన్
  సెల్లార్క్కుం పొళిల్తణికై ఎఙ్కే ఎన్ఱు
  తేటిటేన్ నిన్పుకళైస్ సిందై సెయ్యేన్
  కల్లార్క్కుం కటుమనత్తేన్ వన్క ణేన్పున్
  కణ్ణినేన్ ఉతవాత కైయేన్ పొయ్యేన్
  ఎల్లార్క్కుం పొల్లాత పావి యేన్యాన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 8. అరుంపాయ నకైమటవార్క్ కాళాయ్ వాళా
  అలైకిన్ఱేన్ అఱివెన్ప తఱియేన్ నిన్పాల్
  తిరుంపాత పాతకనేన్ తిరుఒన్ ఱిల్లేన్
  తిరుత్తణికై మలైక్కేకస్ సిందై సెయ్యేన్
  కరుంపాయ వెఱుత్తువేం పరుందుం పొల్లాక్
  కాక్కైఒత్తేన్ సఱ్ఱేనుం కనితల్ ఇల్లా
  ఇరుంపాయ వన్నెఞ్సక్ కళ్వ నేన్యాన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 9. అంపాతల్ నెటుఙ్కణ్ణార్క్ కిస్సై కొళ్వేన్
  అకమలర ముకమలర్వో టరుళ్సెయ్ ఉన్ఱన్
  సెంపాత మలర్ఏత్తేన్ ఇలవు కాత్తేన్
  తిరుత్తణికై యేనమతు సెల్వం ఎన్ఱే
  నంపాత కొటియేన్నల్ లోరైక్ కణ్టాల్
  నాణిలేన్ నటుఙ్కిలేన్ నాయిఱ్ పొల్లేన్
  ఎంపాత కత్తైఎటుత్ తియార్క్కుస్ సొల్వేన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.
 • 10. పణ్ణేన్నిన్ పుకళ్సొల్వోర్ తమక్కుప్ పూసై
  పాటేన్నిన్ తిరుస్సీరైప్ పరమన్ ఈన్ఱ
  కణ్ణేనిన్ తణికైతనైక్ కణ్టు పోఱ్ఱేన్
  కైకువియేన్ మెయ్కుళిరేన్ కణ్­ర్ పాయేన్
  ఉణ్ణేన్నల్ ఆనంద అముతై అన్పర్
  ఉటన్ఆకేన్ ఏకాందత్ తుఱఓర్ ఎణ్ణం
  ఎణ్ణేన్వన్ తుయర్మణ్ణేన్ మనఞ్సెం పుణ్ణేన్
  ఏన్పిఱందేన్ పువిస్సుమైయా ఇరుక్కిన్ ఱేనే.

பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு // பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு