திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಮುಱೈಯೀಟ್ಟುಕ್ ಕಣ್ಣಿ
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
ಪೇರನ್ಪುಕ್ ಕಣ್ಣಿ
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

081. ತಿರುವಟಿಕ್ ಕಣ್ಣಿ
tiruvaṭik kaṇṇi

  ತಾೞಿಸೈ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಮಿನ್ನಿಟೈಯಾಳ್ ಕಾಣ ವಿಳಙ್ಕುಮನ್ಱಿ ಲಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಎನ್ನುಟೈಯಾ ಯುನ್ಱ ನಿಣೈಯಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 2. ವನ್ನಮುತೇ ಯಿನ್ಪ ಮಲಿಯಮನ್ಱಿ ಲಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಎನ್ನಮುತೇ ಯುನ್ಱ ನಿಣೈಯಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 3. ನಣ್ಣಿಯಮೆಯ್ ಯನ್ಪರ್ ನಯಕ್ಕಮನ್ಱಿ ಲಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಪುಣ್ಣಿಯನೇ ಯುನ್ಱನತು ಪೊನ್ನಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 4. ಅನ್ಪರಿನ್ಪಙ್ ಕೊಳ್ಳನಟ ಮಂಪಲತ್ತೇ ಯಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಇನ್ಪುರುವಾ ಮುನ್ಱ ನಿಣೈಯಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 5. ನೂಲುಣರ್ವಾ ನುಣ್ಣುಣರ್ವಿ ನೋಕ್ಕನಟ ಮಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಮಾಲಱಿಯಾ ವುನ್ಱನ್ ಮಲರ್ಪ್ಪಾತಂ ನೋವಾತಾ.
 • 6. ಎಳ್ಳಲಱ ವಂಪಲತ್ತೇ ಯಿನ್ಪನಟ ಮಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ವಳ್ಳಲೇ ಯುನ್ಱನ್ ಮಲರಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 7. ಸೈವ ನಿಲೈತ್ತುತ್ ತೞೈತ್ತೋಙ್ಕ ವಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ತೆಯ್ವ ಮಣಿಯೇ ತಿರುವಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 8. ಎಲ್ಲಾರು ಮಿನ್ಪುಱ್ ಱಿರುಕ್ಕನಟ ಮಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ವಲ್ಲಾರಿನ್ ವಲ್ಲಾಯ್ ಮಲರ್ಪ್ಪಾತಂ ನೋವಾತಾ.
 • 9. ಅವಮೇ ಕೞಿಂದಿನ್ಪ ಮನ್ಪರ್ಕೊಳ ವಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಸಿವಮೇ ನಿನತು ತಿರುವಟಿತಾನ್ ನೋವಾತಾ.
 • 10. ತಱ್ಪರಮಾ ಮನ್ಱಿಱ್ ಱನಿನಟನ ಮಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಸಿಱ್ಪರಮೇ ಯುನ್ಱನ್ ತಿರುಮೇನಿ ನೋವಾತಾ.
 • 11. ವಿಲ್ವವೇರ್ ಮಾಲೈ ಮಿಳಿರ್ಂದಸೈಯ ವಾಟುಕಿನ್ಱಾಯ್
  ಸೆಲ್ವಮೇ ಯುನ್ಱನ್ ತಿರುಮೇನಿ ನೋವಾತಾ.

திருவடிக் கண்ணி // திருவடிக் கண்ணி