திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
മുറൈയീട്ടുക് കണ്‍ണി
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
പേരന്‍പുക് കണ്‍ണി
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

081. തിരുവടിക് കണ്‍ണി
tiruvaṭik kaṇṇi

  താഴിചൈ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മിന്‍നിടൈയാള്‍ കാണ വിളങ്കുമന്‍റി ലാടുകിന്‍റായ്
  എന്‍നുടൈയാ യുന്‍റ നിണൈയടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 2. വന്‍നമുതേ യിന്‍പ മലിയമന്‍റി ലാടുകിന്‍റായ്
  എന്‍നമുതേ യുന്‍റ നിണൈയടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 3. നണ്‍ണിയമെയ് യന്‍പര്‍ നയക്കമന്‍റി ലാടുകിന്‍റായ്
  പുണ്‍ണിയനേ യുന്‍റനതു പൊന്‍നടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 4. അന്‍പരിന്‍പങ് കൊള്‍ളനട മംപലത്തേ യാടുകിന്‍റായ്
  ഇന്‍പുരുവാ മുന്‍റ നിണൈയടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 5. നൂലുണര്‍വാ നുണ്‍ണുണര്‍വി നോക്കനട മാടുകിന്‍റായ്
  മാലറിയാ വുന്‍റന്‍ മലര്‍പ്പാതം നോവാതാ.
 • 6. എള്‍ളലറ വംപലത്തേ യിന്‍പനട മാടുകിന്‍റായ്
  വള്‍ളലേ യുന്‍റന്‍ മലരടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 7. ചൈവ നിലൈത്തുത് തഴൈത്തോങ്ക വാടുകിന്‍റായ്
  തെയ്വ മണിയേ തിരുവടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 8. എല്‍ലാരു മിന്‍പുറ് റിരുക്കനട മാടുകിന്‍റായ്
  വല്‍ലാരിന്‍ വല്‍ലായ് മലര്‍പ്പാതം നോവാതാ.
 • 9. അവമേ കഴിന്തിന്‍പ മന്‍പര്‍കൊള വാടുകിന്‍റായ്
  ചിവമേ നിനതു തിരുവടിതാന്‍ നോവാതാ.
 • 10. തറ്പരമാ മന്‍റിറ് റനിനടന മാടുകിന്‍റായ്
  ചിറ്പരമേ യുന്‍റന്‍ തിരുമേനി നോവാതാ.
 • 11. വില്‍വവേര്‍ മാലൈ മിളിര്‍ന്തചൈയ വാടുകിന്‍റായ്
  ചെല്‍വമേ യുന്‍റന്‍ തിരുമേനി നോവാതാ.

திருவடிக் கண்ணி // திருவடிக் கண்ணி