திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ముఱైయీట్టుక్ కణ్ణి
muṟaiyīṭṭuk kaṇṇi
పేరన్పుక్ కణ్ణి
pēraṉpuk kaṇṇi
Fifth Thirumurai

081. తిరువటిక్ కణ్ణి
tiruvaṭik kaṇṇi

  తాళిసై
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. మిన్నిటైయాళ్ కాణ విళఙ్కుమన్ఱి లాటుకిన్ఱాయ్
  ఎన్నుటైయా యున్ఱ నిణైయటితాన్ నోవాతా.
 • 2. వన్నముతే యిన్ప మలియమన్ఱి లాటుకిన్ఱాయ్
  ఎన్నముతే యున్ఱ నిణైయటితాన్ నోవాతా.
 • 3. నణ్ణియమెయ్ యన్పర్ నయక్కమన్ఱి లాటుకిన్ఱాయ్
  పుణ్ణియనే యున్ఱనతు పొన్నటితాన్ నోవాతా.
 • 4. అన్పరిన్పఙ్ కొళ్ళనట మంపలత్తే యాటుకిన్ఱాయ్
  ఇన్పురువా మున్ఱ నిణైయటితాన్ నోవాతా.
 • 5. నూలుణర్వా నుణ్ణుణర్వి నోక్కనట మాటుకిన్ఱాయ్
  మాలఱియా వున్ఱన్ మలర్ప్పాతం నోవాతా.
 • 6. ఎళ్ళలఱ వంపలత్తే యిన్పనట మాటుకిన్ఱాయ్
  వళ్ళలే యున్ఱన్ మలరటితాన్ నోవాతా.
 • 7. సైవ నిలైత్తుత్ తళైత్తోఙ్క వాటుకిన్ఱాయ్
  తెయ్వ మణియే తిరువటితాన్ నోవాతా.
 • 8. ఎల్లారు మిన్పుఱ్ ఱిరుక్కనట మాటుకిన్ఱాయ్
  వల్లారిన్ వల్లాయ్ మలర్ప్పాతం నోవాతా.
 • 9. అవమే కళిందిన్ప మన్పర్కొళ వాటుకిన్ఱాయ్
  సివమే నినతు తిరువటితాన్ నోవాతా.
 • 10. తఱ్పరమా మన్ఱిఱ్ ఱనినటన మాటుకిన్ఱాయ్
  సిఱ్పరమే యున్ఱన్ తిరుమేని నోవాతా.
 • 11. విల్వవేర్ మాలై మిళిర్ందసైయ వాటుకిన్ఱాయ్
  సెల్వమే యున్ఱన్ తిరుమేని నోవాతా.

திருவடிக் கண்ணி // திருவடிக் கண்ணி