திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नटेसर् कॊम्मि
naṭēsar kommi
नटेसर् कीर्त्तऩै
naṭēsar kīrttaṉai
Second Thirumurai

106. सिलता सम्वातम्
silatā shamvātam

  ताऴिसै
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तण्मति यॊण्मुकप् पॆण्मणि ये - उऩ्ऩैत्
  ताऩ्कॊण्ट नायक रारे टि
  अण्मैयिऱ् पॊऩ्ऩणि यम्पलत् ताटल्सॆय्
  ऐय रमुत रऴक रटि.
 • 2. सॆङ्कयऱ् कण्मट मङ्कैनल् लाय् - उऩ्ऱऩ्
  सॆङ्कै पिटित्तव रारे टि
  अङ्कय लारऩ्ऱु पॊऩ्ऩम्प लत्तॆङ्कळ्
  आऩन्दत् ताण्टव राज ऩटि.
 • 3. कऩ्ऩऱ् सुवैमॊऴि मिऩ्ऩिटै याय् - उऩ्ऩैक्
  कऩ्ऩि यऴित्तव रारे टि
  उऩ्ऩऱ् करियपॊऩ् ऩम्पलत् ताटल्सॆय्
  उत्तम राऩन्द सित्त रटि.
 • 4. तीमैयि लातपॆण् मामयि ले - उऩ्ऩैस्
  सेर्न्दु कलन्दव रारे टि
  ताममु टिक्कणिन् तम्पलत् तेयिऩ्पत्
  ताण्टवञ् सॆय्युञ् सतुर रटि.
 • 5. अऩ्ऩन टैप्पॆण्क ळारमु ते - उऩ्ऩै
  अऩ्पिऱ् पुणर्न्दव रारे टि
  तुऩ्ऩ लुटैयिऩ रम्पलत् तेनिऩ्ऱ
  तूय तिरुनट राय रटि.
 • 6. कारळ कप्पॆण् सिकामणि ये - उऩ्ऱऩ्
  कऱ्पै यऴित्तव रारे टि
  पेरळ वैक्कटन् तम्पलत् तेनिऩ्ऱ
  पित्तर् पराऩन्द नित्त रटि.

தோழியர் உரையாடல் // சிலதா ஸம்வாதம்