திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
सिलता सम्वातम्
silatā shamvātam
इऩ्ऩन् तयवु वरविलैया
iṉṉan tayavu varavilaiyā
Second Thirumurai

107. नटेसर् कीर्त्तऩै
naṭēsar kīrttaṉai

  सिन्दु
  पल्लवि
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तॆण्टऩिट्टे ऩॆऩ्ऱु सॊल्ल टि - सु वामिक्कुनाऩ्
  तॆण्टऩिट्टे ऩॆऩ्ऱु सॊल्ल टि.
 • पल्लवि ऎटुप्पु
 • 2. तण्टलै विळङ्कुन् तिल्लैत् तलत्तिऱ्पॊऩ् ऩम्पलत्ते
  कण्टवर् मयङ्कवेटङ् कट्टियाटु किऩ्ऱवर्क्कु तॆण्ट
 • कण्णिकळ्
 • 3. कऱ्पूर वासम्वीसुम् पॊऱ्पान्दि रुमुकत्ते
  कऩिन्दपुऩ् ऩकैयाटक् करुणैक्क टैक्कणाट
  अऱ्पार्पॊऩ् ऩम्पलत्ते आऩन्दत् ताण्टवम्
  आटिक्कॊण् टेयॆऩ्ऩै आट्टङ्कण् टारुक्कु तॆण्ट
 • 4. इऴिन्दालु नम्मैयिङ्के येऱ्ऱुवा रॆऩ्ऱटैन्दाल्
  एऱ्ऱुवार् पोलेपिऩ्ऩु मिऴियवैप् पारुक्कुप्
  पऴन्दाऩ् नऴुविमॆल्लप् पालिल् विऴुन्दतॆऩ्ऩप्
  पसप्पिप् पसप्पियऩ्पर् पण्टम् पऱिप्पवर्क्कुतॆण्ट
 • 5. सुट्टतिरु नीऱुपूसित् तॊन्दोमॆऩ् ऱाटुवार्क्कुत्
  तोऩ्ऱुतलै मालैयणि तोळ्विळङ्क वरुवार्क्कुप्
  पिट्टुक्कासैप् पट्टुमाऱऩ् पिरम्पटि पट्टवर्क्कुप्
  पिळ्ळैक्कऱिक् कासैकॊण्ट कळ्ळत्तव वेटरुक्कु तॆण्ट
 • 6. वाऴ्न्दारै मेऩ्मेलुम् वाऴस्सॆय् पवरुक्कु
  मासुपऱित् तवर्कैयिऱ् कासुपऱिक् किऩ्ऱवर्क्कुत्
  ताऴ्न्दारै यटिक्कटि ताऴक्काण् पवरुक्कुत्
  ताऩाकि नाऩाकित् तऩियेनिऩ् ऱवरुक्कुतॆण्ट
 • 7. आतियन्द नटुविल्ला आऩन्द नाटरुक्कु
  अण्टरुयिर् कात्तमणि कण्टससि कण्टरुक्कुस्
  सोतिमय माय्विळङ्कुन् तूयवटि वाळरुक्कुत्
  तॊण्टर्कुटि कॆटुक्कवे तुजङ्कट्टिक् कॊण्टवर्क्कु तॆण्ट
 • 8. पाट्टुक्कासैप् पट्टुमुऩ्ऩम् परवैतऩ् वायिलिऱ्पोय्प्
  पण्पुरैत्तुत् तूतऩॆऩ्ऱे पट्टङ्कट्टिक् कॊण्टवर्क्कु
  वीट्टुक्कासैप् पटुवारै वीट्टैविट्टुत् तुरत्तिये
  वेट्टाण्टि यायुलकिल् ओट्टाण्टि याक्कुवार्क्कु तॆण्ट
 • 9. ताय्वऱिऱ्ऱिऱ् पिऱवातु ताऩे मुळैत्तवर्क्कुस्
  सातिकुल मऱियातु ताण्टवञ्सॆय् किऩ्ऱवर्क्कु
  एय तॊऴिलरुळु मॆऩ्पिराण नायकर्क्कु
  एमान्द वरैयॆल्लाम् एमात्तु मीसरुक्कु
 • 10. तॆण्टऩिट्टे ऩॆऩ्ऱु सॊल्ल टि - सु वामिक्कुनाऩ्
  तॆण्टऩिट्टे ऩॆऩ्ऱु सॊल्ल टि.

தெண்டனிட்டேன் // நடேசர் கீர்த்தனை