திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
नटेसर् कीर्त्तऩै
naṭēsar kīrttaṉai
विऩा उत्तरम्
viṉā uttaram
Second Thirumurai

108. इऩ्ऩन् तयवु वरविलैया
iṉṉan tayavu varavilaiyā

  सिन्दु
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
  पल्लवि
 • 1. इऩ्ऩन् तयवुवर विलैया - उऩक्कॆऩ्मीतिल्
  ऎऩ्ऩ वर्मञ् सॊलैया.
 • कण्णिकळ्
 • 2. अऩ्ऩम् पालिक्कुन्दिल्लैप् पॊऩ्ऩम् पलत्तिलाटुम्
  अरसे - अरसे - अरसेयॆऩ् ऱलऱवुम् इऩ्ऩन्
 • 3. सिऩ्ऩञ् सिऱुवयति लॆऩ्ऩै यटिमैकॊण्ट
  सिवमे - सिवमे - सिवमेयॆऩ् ऱलऱवुम् इऩ्ऩन्
 • 4. मुऩ्ऩम् पिऴैपॊऱुत्ता यिऩ्ऩम् पॊऱातुविट्टाल्
  मुऱैयो - मुऱैयो - मुऱैयोवॆऩ् ऱलऱवुम् इऩ्ऩन्
 • 5. तऩ्ऩै यऱियावॆऩ्ऩै यिऩ्ऩ लुऱस्सॆय्ताये
  तकुमो - तकुमो - तकुमोवॆऩ् ऱलऱवुम् इऩ्ऩन्
 • 6. पण्टु मकिऴ्न्दॆऩैयाट् कॊण्टु करुणैसॆय्त
  परमे - परमे - परमेयॆऩ् ऱलऱवुम् इऩ्ऩन्
 • 7. कॊण्टु कुलम्पेसुवा रुण्टो वुलकिलॆङ्कळ्
  कुरुवे - कुरुवे - कुरुवेयॆऩ् ऱलऱवुम्
 • 8. इऩ्ऩन् तयवुवर विलैया - उऩक्कॆऩ्मीतिल्
  ऎऩ्ऩ वर्मञ् सॊलैया.

இன்னந் தயவு வரவிலையா // இன்னந் தயவு வரவிலையா