திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
इऩ्ऩन् तयवु वरविलैया
iṉṉan tayavu varavilaiyā
नऱ्ऱाय् कवऩ्ऱतु
naṟṟāy kavaṉṟatu
Second Thirumurai

109. विऩा उत्तरम्
viṉā uttaram

  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. आकममु मारणमु मरुम्पॊरुळॆऩ् ऱॊरुङ्कुरैत्त
  एकवुरु वाकिनिऩ्ऱा रिवरार्सॊल् तोऴि
  माकनति मुटिक्कणिन्दु मणिमऩ्ऱु ळऩवरत
  नाकमणि मिळिरनट नविल्वार्काण् पॆण्णे.
 • ताऴिसै
 • 2. अरुळाले अरुळिऱै अरुळ्किऩ्ऱ पॊऴुतङ्
  कऩुपव माकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩटि ताये
  तॆरुळाले मरुळाले तॆरियातु तॆरियुम्
  तिरुनट इऩ्पम्ऎऩ् ऱऱियायो मकळे.
 • 3. अऱिवाले अऱिविऩै अऱिकिऩ्ऱ पॊऴुतङ्
  कऩुपव माकिऩ्ऱ तॆऩ्ऩटि ताये
  सॆऱिवाले पिऱिवाले तॆरियातु तॆरियुम्
  तिरुवरुळ् उरुवम्ऎऩ् ऱऱियायो मकळे.

வினா விடை // வினா உத்தரம்