திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
विऩा उत्तरम्
viṉā uttaram
सल्लाप लकरि
sallāpa lakari
Second Thirumurai

110. नऱ्ऱाय् कवऩ्ऱतु
naṟṟāy kavaṉṟatu

  ऎऴुसीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. तिरुवरुट् पुऩितै मकिऴनिऩ् ऱाटुम् तिल्लैमऩ् ऱऴकऩे ऎऩ्पाळ्
  मरुवरुट् कटले माणिक्क मलैये मतिस्सटै वळ्ळले ऎऩ्पाळ्
  इरुवरुक् करिय ऒरुवऩे ऎऩक्किङ् कियार्तुणै निऩ्ऩला तॆऩ्पाळ्
  वॆरुविउट् कुऴैवाळ् विऴिक­र् तुळिप्पाळ् वॆय्तुयिर्प् पाळ्ऎऩ्ऱऩ् मिऩ्ऩे.
 • 2. ओटुवाळ् तिल्लैत् तिरुस्सिऱ्ऱम् पलम्ऎऩ् ऱुरुकुवाळ् उणर्विलळ् आकित्
  तेटुवाळ् तिकैप्पाळ् तियङ्कुवाळ् ऐयो तॆय्वमे तॆय्वमे ऎऩ्पाळ्
  पाटुवाळ्पतैप्पाळ् पतऱुवाळ्नाऩ्पॆण्पाविकाण्पाविकाण्ऎऩ्पाळ्
  वाटुवाळ् मयङ्कि वरुन्दुवाळ् इरुन्दु वल्विऩै येऩ्पॆऱ्ऱ मकळे.
 • 3. उलकॆलान् तऴैप्पप्पॊतुविऩिल् ओङ्कुम् ऒरुतऩित् तॆय्वम्ऎऩ्किऩ्ऱाळ्
  इलकुपे रिऩ्प वारिऎऩ् किऩ्ऱाळ् ऎऩ्ऩुयिर्क् किऱैवऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  अलकिलाक् करुणै अमुतऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ् अऩ्पर्कट्कऩ्पऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  तिलकवा णुतलाळ् इव्वणम् पुलम्पित् तियक्कमुऱ् ऱऴुङ्कुकिऩ् ऱाळे.
 • 4. तिरुऎलाम्अळिक्कुम्तॆय्वम्ऎऩ् किऩ्ऱाळ् तिरुस्सिऱ्ऱम्पलवऩ्ऎऩ्किऩ्ऱाळ्
  उरुऎलाम् उटैय ऒरुवऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ् उस्सिमेल् करङ्कुविक् किऩ्ऱाळ्
  करुऎलाङ् कटन्दाङ् कवऩ्तिरु मेऩि काण्पतॆन् नाळ्कॊल्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  मरुऎलाम्मयङ्कुम् मलर्क्कुऴल् मुटियाळ् वरुन्दुकिऩ्ऱाळ्ऎऩ्ऱऩ् मकळे.
 • 5. मिऩ्इणैस् सटिल विटङ्कऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ् विटैक्कॊटि विमलऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  पॊऩ्इणै मलर्त्ताळ् पुऩितऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ् पॊतुविले नटिप्पऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  ऎऩ्इणै विऴिकळ् अवऩ्तिरु अऴकै ऎऩ्ऱुकॊल् काण्पतॆऩ् किऩ्ऱाळ्
  तुऩ्इणै मुलैकळ् विम्मुऱ इटैपोल् तुवळ्किऩ्ऱाळ् पसियपॊऱ् ऱॊटिये.
 • 6. करुङ्कळिऱ् ऱुरिपोर्त् तम्पलत् ताटुम् करुणैऎङ् कटवुळ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  पॆरुङ्कळि तुळुम्प वटवऩत् तोङ्कुम् पित्तरिल् पित्तऩ्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  ऒरुङ्कळि मिऴऱ्ऱुम् कुऴलिऩार् ऎऩ्पोल् उऱुवरो अवऩैऎऩ्किऩ्ऱाळ्
  तरुङ्कळि उण्टाळ् पोल्किऩ्ऱाळ् नाणुम् तविर्क्किऩ्ऱाळ् ऎऩ्अरुन् तवळे.
 • 7. मऩ्ऱिटै नटिक्कुम् मणाळऩै अल्लाल् मतिप्पऩो पिऱरैऎऩ्किऩ्ऱाळ्
  वऩ्तुयर् नीक्कुम् अवऩ्तिरु वटिवै मऱप्पऩो कणमुम्ऎऩ् किऩ्ऱाळ्
  ऒऩ्ऱुमिल् लवऩ्ऎऩ् ऱुरैक्किऩुम् ऎल्लाम् उटैयवऩ्आकुम्ऎऩ्किऩ्ऱाळ्
  पॊऩ्ऱुतल् पिऱऴ्तल् इऩियुऱेऩ् ऎऩ्ऱेपॊऱ्ऱॊटिपॊङ्कुकिऩ्ऱाळे.
 • 8. तिरुत्तकु तिल्लैत् तिरुस्सिऱ्ऱम्पलत्ते तॆय्वम्ऒऩ् ऱुण्टॆमक्कॆऩ्पाळ्
  पॆरुत्तकुङ् कुमप्पॊऱ् कलसवाण् मुलैयार् पेसुक पलपल ऎऩ्पाळ्
  मरुत्तकु कुऴलाळ् मऩमॊऴि उटलम् मऱ्ऱवुम् अवऩ्कऴऱ् कॆऩ्पाळ्
  कुरुत्तकु कुवळैक् कण्णिऩ्नीर् कॊऴिप्पाळ् कुतुकुलिप् पाळ्पसुङ् कॊटिये.
 • 9. अम्पलत् ताटुम् अऴकऩैक् काणा तरुन्दवुम् पॊरुन्दुमो ऎऩ्पाळ्
  कम्पमुऱ् ऱिटुवाळ् कण्कळ्नीर् उकुप्पाळ् कैकुविप् पाळ्उळङ् कऩिवाळ्
  वम्पणि मुलैकळ् इरण्टुम्नोक् किटुवाळ् वळ्ळलैप्परिकिलीर् ऎऩ्पाळ्
  उम्परऩ् तवञ्सॆय् तिटुमिऩीर् ऎऩ्पाळ् उयङ्कुवाळ् मयङ्कुवाळ् उणर्वे.

நற்றாய் கவன்றது // நற்றாய் கவன்றது