திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പണിത്തിറഞ് ചാലാപ് പാടിഴിവു
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
പണിത്തിറഞ് ചാലാമൈ
paṇittiṟañ sālāmai
Fifth Thirumurai

025. കാണാപ് പത്തു
kāṇāp pattu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വരങ്കൊള്‍ അടിയര്‍ മനമലരില്‍ മകിഴ്വുറ് റമര്‍ന്ത മാമണിയേ
  തിരങ്കൊള്‍ തണികൈ മലൈവാഴും ചെല്‍വപ് പെരുക്കേ ചിറ്പരമേ
  തരങ്കൊള്‍ ഉലക മയല്‍അകലത് താഴ്ന്തുള്‍ ഉരുക അഴുതഴുതു
  കരങ്കൊള്‍ ചിരത്തോ ടിയാന്‍ഉന്‍നൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 2. വല്‍ലി ഒരുപാല്‍ വാനവര്‍തം മകളാണ്‍ ടൊരുപാല്‍ വരമയില്‍മേല്‍
  എല്‍ലിന്‍ ഇലങ്കു നെട്ടിലൈവേല്‍ ഏന്തി വരുംഎന്‍ ഇറൈയവനേ
  ചൊല്‍ലി അടങ്കാത് തുയര്‍ഇയറ്റും തുകള്‍ചേര്‍ ചന്‍നപ് പെരുവേരൈക്
  കല്‍ലി എറിന്തു നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 3. ഉരുത്തുള്‍ ഇകലും ചൂര്‍മുതലൈ ഒഴിത്തു വാനത് തൊണ്‍പതിയൈത്
  തിരുത്തും അരൈചേ തെന്‍തണികൈത് തെയ്വ മണിയേ ചിവഞാനം
  അരുത്തും നിനതു തിരുവരുള്‍കൊണ്‍ ടാടിപ് പാടി അന്‍പതനാല്‍
  കരുത്തുള്‍ ഉരുകി നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 4. പോതല്‍ ഇരുത്തല്‍ എനനിനൈയാപ് പുനിതര്‍ ചനനപ് പോരോടു
  ചാതല്‍ അകറ്റും തിരുത്തണികൈച് ചൈവക് കനിയേ തറ്പരമേ
  ഓതല്‍ അറിയാ വഞ്ചകര്‍പാല്‍ ഉഴന്‍റേ മാതര്‍ക് കുള്‍ളുരുകും
  കാതല്‍ അകറ്റി നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 5. വീട്ടൈപ് പെറുവോര്‍ ഉള്‍അകത്തു വിളങ്കും വിളക്കേ വിണ്‍ണോര്‍തം
  നാട്ടൈ നലഞ്ചെയ് തിരുത്തണികൈ നകത്തില്‍ അമര്‍ന്ത നായകമേ
  കേട്ടൈത് തരുവഞ് ചകഉലകില്‍ കിടൈത്ത മായ വാഴ്ക്കൈഎനും
  കാട്ടൈക് കടന്തു നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 6. മട്ടിത് തളറു പടക്കടലൈ മലൈക്കും കൊടിയ മാഉരുവൈച്
  ചട്ടിത് തരുളും തണികൈയില്‍എന്‍ തായേ തമരേ ചറ്കുരുവേ
  എട്ടിക് കനിയാം ഇവ്വുലകത് തിടര്‍വിട് ടകല നിന്‍പതത്തൈക്
  കട്ടിത് തഴുവിനിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 7. ഇലക്കം അറിയാ ഇരുവിനൈയാല്‍ ഇംമാ നിടംഒന്‍ റെടുത്തടിയേന്‍
  വിലക്കം അടൈയാ വഞ്ചകര്‍പാല്‍ വീണാട് പോക്കി മേവിമനത്
  തലക്കണ്‍ ഇയറ്റും പൊയ്വാഴ്വില്‍ അലൈന്തേന്‍ തണികൈ അരചേഅക്
  കലക്കം അകന്‍റു നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 8. വിരൈവായ് കടപ്പന്‍ താര്‍അണിന്തു വിളങ്കും പുയനേ വേലോനേ
  തരൈവായ് തവത്താല്‍ തണികൈഅമര്‍ തരുമക് കടലേ തനിഅടിയേന്‍
  തിരൈവായ് ചനനക് കടറ്പടിന്തേ തിയങ്കി അലൈന്തേന്‍ ചിവഞാനക്
  കരൈവായ് ഏറി നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 9. പള്‍ള ഉലകപ് പടുകുഴിയില്‍ പരിന്തങ് കുഴലാ താനന്ത
  വെള്‍ളത് തഴുന്തും അന്‍പര്‍വിഴി വിരുന്തേ തണികൈ വെറ്പരചേ
  ഉള്‍ളം അകല അങ്കുംഇങ്കും ഓടി അലൈയും വഞ്ചനെഞ്ചക്
  കള്‍ളം അകറ്റി നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.
 • 10. അടലൈ അണിന്തോര്‍ പുറങ്കാട്ടില്‍ ആടും പെരുമാന്‍ അളിത്തരുളും
  വിടലൈ എനമൂ വരുംപുകഴും വേലോയ് തണികൈ മേലോയേ
  നടലൈ ഉലക നടൈഅളറ്റൈ നണ്‍ണാ തോങ്കും ആനന്തക്
  കടലൈ അടുത്തു നിന്‍ഉരുവൈക് കണ്‍കള്‍ ആരക് കണ്‍ടിലനേ.

காணாப் பத்து // காணாப் பத்து