திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஏழைமையின் இரங்கல்
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal
காணாப் பத்து
kāṇāp pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

024. பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu