திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
பணித்திறஞ் சாலாமை
paṇittiṟañ sālāmai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

025. காணாப் பத்து
kāṇāp pattu