திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಅರುಟ್ಪಿರಕಾಸ ಮಾಲೈ
aruṭpirakāsa mālai
ಆನಂದ ಮಾಲೈ
āṉanta mālai
Fourth Thirumurai

003. ಪಿರಸಾತ ಮಾಲೈ
pirasāta mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುಉರುಕ್ಕೊಣ್ ಟೆೞುಂದರುಳಿಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ಮುನ್ ಅಟೈಂದು
  ತಿರುನೀಱ್ಱುಪ್ ಪೈಅವಿೞ್ತ್ತುಸ್ ಸೆಞ್ಸುಟರ್ಪ್ಪೂ ಅಳಿಕ್ಕತ್
  ತರುವುರುಕ್ಕೊಣ್ ಟೆತಿರ್ವಣಙ್ಕಿ ವಾಙ್ಕಿಯನಾನ್ ಮೀಟ್ಟುಂ
  ತಯಾನಿತಿಯೇ ತಿರುನೀಱುಂ ತರುಕಎನಕ್ ಕೇಟ್ಪ
  ಮರುವುರುಕ್ಕೊಣ್ ಟನ್ಱಳಿತ್ತಾಂ ತಿರುನೀಱಿನ್ ಱುನಕ್ಕು
  ಮಕಿೞ್ಂದಳಿತ್ತಾಯ್ ಇವೈಎನ್ಱು ವಾಯ್ಮಲರ್ಂದು ನಿನ್ಱಾಯ್
  ಕುರುಉರುಕ್ಕೊಣ್ ಟಂಪಲತ್ಮೇ ಅರುಳ್ನಟನಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಕುರುಮಣಿಯೇ ಎನ್ನೈಮುನ್ನಾಟ್ ಕೊಣ್ಟಕುಣಕ್ ಕುನ್ಱೇ.
 • 2. ಎನ್ವಟಿವನ್ ತೞೈಪ್ಪಒರು ಪೊನ್ವಟಿವನ್ ತರಿತ್ತೇ
  ಎನ್ಮುನ್ಅಟೈನ್ ತೆನೈನೋಕ್ಕಿ ಔನಕೈಸೆಯ್ ತರುಳಿತ್
  ತನ್ವಟಿವತ್ ತಿರುನೀಱ್ಱುತ್ ತನಿಪ್ಪೈಅವಿೞ್ತ್ ತೆನಕ್ಕುತ್
  ತಕುಸುಟರ್ಪ್ಪೂ ಅಳಿಕ್ಕವುಂನಾನ್ ತಾನ್ವಾಙ್ಕಿಕ್ ಕಳಿತ್ತು
  ಮಿನ್ವಟಿವಪ್ ಪೆರುಂದಕೈಯೇ ತಿರುನೀಱುಂ ತರುತಲ್
  ವೇಣ್ಟುಮೆನ ಮುನ್ನರತು ವಿರುಂಪಿಯಳಿತ್ ತನಂನಾಂ
  ಉನ್ವಟಿವಿಱ್ ಕಾಣ್ಟಿಯೆನ ಉರೈತ್ತರುಳಿ ನಿನ್ಱಾಯ್
  ಒಳಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅಂಪಲತ್ತೇ ವೆಳಿನಟಞ್ಸೆಯ್ ಅರಸೇ.
 • 3. ಅೞಕುನಿಱೈನ್ ತಿಲಒರು ತಿರುಮೇನಿ ತರಿತ್ತೇ
  ಅಟಿಯೇನ್ಮುನ್ ಎೞುಂದರುಳಿ ಅರುಳ್ನಕೈಕೊಣ್ ಟಟಿಯಾರ್
  ಕೞಕನಟು ಎನೈಇರುತ್ತಿ ಅವರ್ಕ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ನೀಱು
  ಕಳಿತ್ತರುಳಿ ಎನ್ನಳವಿಱ್ ಕರುಣೈಮುಕ ಮಲರ್ಂದು
  ಕುೞಕಿಯಱ್ಸೆಞ್ ಸುಟರ್ಪ್ಪೂವೈಪ್ ಪೊಕ್ಕಣತ್ತಿಲ್ ಎಟುತ್ತುಕ್
  ಕೊಟುತ್ತರುಳಿ ನಿನ್ಱನೈನಿನ್ ಕುಱಿಪ್ಪಱಿಯೇನ್ ಕುರುವೇ
  ಮೞಕಳಿಱ್ಱಿನ್ ಉರಿವಿಳಙ್ಕ ಮಣಿಪ್ಪೊತುವಿಱ್ ಸೋತಿ
  ಮಯವಟಿವೋ ಟಿನ್ಪನಟಂ ವಾಯ್ಂದಿಯಱ್ಱುಂ ಪತಿಯೇ.
 • 4. ವಿಲೈಕಟಂದ ಮಣಿಎನಓರ್ ತಿರುಮೇನಿ ತರಿತ್ತು
  ವಿನೈಯೇನ್ಮುನ್ ಎೞುಂದರುಳಿ ಮೆಯ್ಯಟಿಯರ್ ವಿರುಂಪಕ್
  ಕಲೈಕಟಂದ ಪೊರುಟ್ಕೆಲ್ಲಾಙ್ ಕರೈಕಟಂದು ನಾತಕ್
  ಕತಿಕಟಂದ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕಟೈಕ್ಕಣ್ಮಲರ್ನ್ ತರುಳಿ
  ಅಲೈಕಟಂದ ಕಟಲ್ಮಲರ್ಂದ ಮಣಸ್ಸೆೞುಂಪೂ ಅಟಿಯೇನ್
  ಅಙ್ಕೈತನಿಲ್ ಅಳಿತ್ತನೈನಿನ್ ಅರುಟ್ಕುಱಿಪ್ಪೇ ತಱಿಯೇನ್
  ಮಲೈಕಟಂದ ನೆಟುಂದೋಳಿಲ್ ಇತೞಿಅಸೈನ್ ತಾಟ
  ಮನ್ಱಿಲ್ನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ವಳ್ಳಲ್ಅರುಟ್ ಕುರುವೇ.
 • 5. ಉಲರ್ಂದಮರನ್ ತೞೈಕ್ಕುಂಒರು ತಿರುಉರುವನ್ ತಾಙ್ಕಿ
  ಉಣರ್ವಿಲಿಯೇನ್ ಮುನ್ನರ್ಉವನ್ ತುಱುಕರುಣೈ ತುಳುಂಪು
  ಮಲರ್ಂದಮುಕಂ ಕಾಟ್ಟಿನಿನ್ಱು ತಿರುನೀಱ್ಱುಪ್ ಪೈಯೈ
  ಮಲರ್ಕ್ಕರತ್ತಾಲ್ ಅವಿೞ್ತ್ತಙ್ಕು ವತಿಂದವರ್ಕಟ್ ಕೆಲ್ಲಾಂ
  ಅಲರ್ಂದತಿರು ನೀಱಳಿತ್ತುಪ್ ಪಿನ್ನರ್ಎನ್ಱನ್ ಕರತ್ತಿಲ್
  ಅರುಳ್ಮಣಪ್ಪೂ ಅಳಿತ್ತನೈನಿನ್ ಅರುಟ್ಕುಱಿಪ್ಪೇ ತಱಿಯೇನ್
  ಕಲಂದವರೈಕ್ ಕಲಂದುಮಣಿಕ್ ಕನಕಮನ್ಱಿಲ್ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಕರುಣೈನೆಟುಙ್ ಕಟಲೇಎನ್ ಕಣ್ಅಮರ್ಂದ ಒಳಿಯೇ.
 • 6. ಪಿೞೈಅಲತೊನ್ ಱಱಿಯಾತ ಸಿಱಿಯೇನ್ಮುನ್ ಪುರಿಂದ
  ಪೆರುಂದವಮೋ ತಿರುವರುಳಿನ್ ಪೆರುಮೈಯಿತೋ ಅಱಿಯೇನ್
  ಮೞೈಎನನಿನ್ ಱಿಲಕುತಿರು ಮಣಿಮಿಟಱ್ಱಿಲ್ ಪಟಿಕ
  ವಟಂದಿಕೞ ನಟಂದುಕುರು ವಟಿವತುಕೊಣ್ ಟಟೈಂದು
  ವಿೞೈವಿನೊಟೆನ್ ಎತಿರ್ನಿನ್ಱು ತಿರುನೀಱ್ಱುಕ್ ಕೋಯಿಲ್
  ವಿರಿತ್ತರುಳಿ ಅರುಣ್ಮಣಪ್ಪೂ ವಿಳಕ್ಕಂಒನ್ಱು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ಕುೞೈಅಸೈಯಕ್ ಸಟೈಅಸೈಯಕ್ ಕುಲವುಪೊನ್ನಂ ಪಲತ್ತೇ
  ಕೂತ್ತಿಯಱ್ಱಿ ಎನ್ನೈಮುನ್ನಾಟ್ ಕೊಣ್ಟಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 7. ಮುತ್ತೇವರ್ ಅೞುಕ್ಕಾಱ್ಱಿನ್ ಮೂೞ್ಕಿಯಿಟತ್ ತನಿತ್ತ
  ಮುೞುಮಣಿಪೋನ್ ಱೊರುವಟಿವೆನ್ ಮುನ್ಕೊಟುವನ್ ತರುಳಿ
  ಎತ್ತೇವರ್ ತಮಕ್ಕುಮಿಕ ಅರಿಯಎನುಂ ಮಣಪ್ಪೂ
  ಎನ್ಕರತ್ತೇ ಕೊಟುತ್ತನೈನಿನ್ ಎಣ್ಣಂಇತೆನ್ ಱಱಿಯೇನ್
  ಸಿತ್ತೇಎನ್ ಪವರುಂಒರು ಕತ್ತೇಎನ್ ಪವರುಂ
  ತೇಱಿಯಪಿನ್ ಒನ್ಱಾಕತ್ ತೆರಿಂದುಕೊಳ್ಳುಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ಅತ್ತೇವರ್ ವೞುತ್ತಇನ್ಪ ಉರುವಾಕಿ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಆರಮುತೇ ಎನ್ನುಯಿರುಕ್ ಕಾನಪೆರುನ್ ತುಣೈಯೇ.
 • 8. ತೆಳ್ಳಮುತಂ ಅನೈಯಒರು ತಿರುಉರುವನ್ ತಾಙ್ಕಿಸ್
  ಸಿಱಿಯೇನ್ಮುನ್ ಎೞುಂದರುಳಿಸ್ ಸೆೞುಮಣಪ್ಪೂ ಅಳಿತ್ತಾಯ್
  ಉಳ್ಳಮುತಂ ಆಕಿಯನಿನ್ ತಿರುಕ್ಕುಱಿಪ್ಪೇ ತುಣರೇನ್
  ಉಟೈಯವಳೈ ಉಟೈಯವನೇ ಉಲಕುಣರಾ ಒಳಿಯೇ
  ಕಳ್ಳಮಿಲಾ ಅಱಿವಾಕಿ ಅವ್ವಱಿವುಕ್ ಕಱಿವಾಯ್ಕ್
  ಕಲಂದುನಿನ್ಱ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈಕ್ ಕಟಲೇಎನ್ ಕಣ್ಣೇ
  ಕೊಳ್ಳುತೊಱುಂ ಕರಣಮೆಲಾಙ್ ಕರೈಂದುಕನಿನ್ ತಿನಿಕ್ಕುಂ
  ಕೊೞುಙ್ಕನಿಯೇ ಕೋಱ್ಱೇನೇ ಪೊತುವಿಳಙ್ಕುಙ್ ಕುರುವೇ.
 • 9. ಕಣ್ವಿರುಪ್ಪಙ್ ಕೊಳಕ್ಕರಣಙ್ ಕನಿಂದುಕನಿನ್ ತುರುಕಕ್
  ಕರುಣೈವಟಿ ವೆಟುತ್ತರುಳಿಕ್ ಕಟೈಯೇನ್ಮುನ್ ಕಲಂದು
  ಮಣ್ವಿರುಪ್ಪಙ್ ಕೊಳುಮಣಪ್ಪೂ ಮಕಿೞ್ಂದೆನಕ್ಕುಕ್ ಕೊಟುತ್ತು
  ವಾೞ್ಕಎನ ನಿನ್ಱನೈನಿನ್ ಮನಕ್ಕುಱಿಪ್ಪೇ ತಱಿಯೇನ್
  ಪೆಣ್ವಿರುಪ್ಪನ್ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂಒರು ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪ್
  ಪೆಣ್ವಿರುಪ್ಪನ್ ತವಿರ್ಕ್ಕುಂಒರು ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪ್
  ಪೆಣ್ವಿರುಪ್ಪಂ ಪೆಱಇರುವರ್ ಪೆರಿಯರ್187ಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಪ್
  ಪಣ್ವಿರುಪ್ಪನ್ ತರುಮಱೈಕಳ್ ಪಲಪಲನಿನ್ ಱೇತ್ತಪ್
  ಪರಮಸಿತಂ ಪರನಟನಂ ಪಯಿನ್ಱಪಸು ಪತಿಯೇ.
 • 10. ಉನ್ನುತಱ್ಕುಂ ಉಣರ್ವತಱ್ಕುಂ ಉವಟ್ಟಾತ ವಟಿವಂ
  ಒನ್ಱೆಟುತ್ತು ಮೆಯ್ಯನ್ಪರ್ ಉವಕ್ಕಎೞುನ್ ತರುಳಿ
  ಮುನ್ನತಱ್ಕೋರ್ ಅಣುತ್ತುಣೈಯುನ್ ತರಮಿಲ್ಲಾಸ್ ಸಿಱಿಯೇನ್
  ಮುಕನೋಕ್ಕಿಸ್ ಸೆೞುಮಣಪ್ಪೂ ಮುಕಮಲರ್ಂದು ಕೊಟುತ್ತಾಯ್
  ತುನ್ನುತಱ್ಕಿಙ್ ಕರಿತಾಂನಿನ್ ತಿರುಉಳ್ಳಕ್ ಕುಱಿಪ್ಪೈತ್
  ತುಣಿಂದಱಿಯೇನ್ ಎನ್ನಿನುಂಓರ್ ತುಣಿವಿನ್ಉವಕ್ ಕಿನ್ಱೇನ್
  ಪೊನ್ನುತಱ್ಕುತ್ ತಿಲಕಮೆನುಞ್ ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪ್
  ಪೂವೈಒರು ಪುಱಙ್ಕಳಿಪ್ಪಪ್ ಪೊತುನಟಞ್ಸೆಯ್ ಪೊರುಳೇ.

  • 187. ಇರುವರ್ ಪೆರಿಯರ್ - ಪತಞ್ಸಲಿ, ವಿಯಾಕ್ಕಿರಪಾತರ್. ಸ.ಮು.ಕ.

பிரசாத மாலை // பிரசாத மாலை