திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಪಿರಸಾತ ಮಾಲೈ
pirasāta mālai
ಪತ್ತಿ ಮಾಲೈ
patti mālai
Fourth Thirumurai

004. ಆನಂದ ಮಾಲೈ
āṉanta mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ತಿರುವರುಟುನ್ ತಿರುವಟಿಪ್ಪೊಱ್ ಸಿಲಂಪಸೈಯ ನಟಂದೆನ್
  ಸಿಂದೈಯಿಲೇ ಪುಕುಂದುನಿನ್ಪಾಱ್ ಸೇರ್ಂದುಕಲನ್ ತಿರುಂದಾಳ್
  ತೆರುಮರಲಱ್ ಱುಯರ್ಂದಮಱೈಸ್ ಸಿರತ್ತಮರ್ಂದ ಪುನಿತೈ
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಪ್
  ಪೊರುವರುಮೆಯ್ ಯನ್ಪುಟೈಯಾರ್ ಇರುವರುಙ್ಕಣ್ ಟುವಂದು
  ಪೋಱ್ಱಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್ನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ತುರೈಯೇ
  ಪರುವರಲ್ಅಱ್ ಱಟಿಸ್ಸಿಱಿಯೇನ್ ಪೆರುವರಂಪೆಱ್ ಱುನೈಯೇ
  ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಪೆರಿಯಅರುಟ್ ಪರುವಮಟೈನ್ ತನನೇ.
 • 2. ಸಣ್ಪೈಮಱೈಕ್ ಕೊೞುಂದುಮಕಿೞ್ ತರಅಮುತಙ್ ಕೊಟುತ್ತಾಳ್
  ತಯವುಟೈಯಾಳ್ ಎನೈಯುಟೈಯಾಳ್ ಸರ್ವಸತ್ತಿ ಯುಟೈಯಾಳ್
  ಸೆಣ್ಪಕಪ್ಪೊನ್ ಮೇನಿಯಿನಾಳ್ ಸೆಯ್ಯಮಲರ್ಪ್ ಪತತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಪ್
  ಪಣ್ಪಕರ್ಪೊನ್ ಅಂಪಲತ್ತೇ ಆನಂದ ನಟಞ್ಸೆಯ್
  ಪರಂಪರನಿನ್ ತಿರುವರುಳೈಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಮಕಿೞ್ಂದು
  ಎಣ್ಪಕರ್ಕುಱ್ ಱಙ್ಕಳೆಲಾಙ್ ಕುಣಮಾಕಕ್ ಕೊಳ್ಳುಂ
  ಎಂದುರೈಎನ್ ಱೆಣ್ಣುಕಿನ್ಱ ಎಣ್ಣಮತ ನಾಲೇ.
 • 3. ಅರುಳುಟೈಯ ನಾಯಕಿಎನ್ ಅಂಮೈಅಟಿ ಯಾರ್ಮೇಲ್
  ಅನ್ಪುಟೈಯಾಳ್ ಅಮುತನೈಯಾಳ್ ಅಱ್ಪುತಪ್ಪೆಣ್ ಣರಸಿ
  ತೆರುಳುಟೈಯ ಸಿಂದೈಯಿಲೇ ತಿತ್ತಿಕ್ಕುಂ ಪತತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪ
  ಮರುಳುಟೈಯ ಮಾಯೈಯೆಲಾನ್ ತೇಯಮಣಿ ಮನ್ಱಿನ್
  ಮಾನಟಞ್ಸೆಯ್ ತುರೈಯೇನಿನ್ ಮನ್ನರುಳಿನ್ ತಿಱತ್ತೈ
  ಇರುಳುಟೈಯ ಮನಸ್ಸಿಱಿಯೇನ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಪರುವಂ
  ಎಯ್ತಿನನ್ಎನ್ ಱಱಿಞರೆಲಾಂ ಎಣ್ಣಿಮತಿತ್ ತಿಟವೇ.
 • 4. ಮಾಟೈಯೇನ್ ಪಿೞೈಅನೈತ್ತುಂ ಪೊಱುತ್ತವರ ಮಳಿತ್ತಾಳ್
  ಮಙ್ಕೈಯರ್ಕಳ್ ನಾಯಕಿನಾನ್ ಮಱೈಅಣಿಂದ ಪತತ್ತಾಳ್
  ತೇಸುಟೈಯಾಳ್ ಆನಂದತ್ ತೆಳ್ಳಮುತ ವಟಿವಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇþವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಕ್
  ಕಾಸುಟೈಯ ಪವಕ್ಕೋಟೈಕ್ ಕೊರುತಿನಿೞಲಾಂ ಪೊತುವಿಲ್
  ಕನನಟಞ್ಸೆಯ್ ತುರೈಯೇನಿನ್ ಕರುಣೈಯೈಯೇ ಕರುತಿ
  ಆಸುಟೈಯೇನ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ತುಯರಮೆಲಾನ್ ತವಿರ್ಂದೇನ್
  ಅನ್ಪರ್ಪೆಱುಂ ಇನ್ಪನಿಲೈ ಅನುಪವಿಕ್ಕಿನ್ ಱೇನೇ.
 • 5. ಪೊಯ್ಯಾತ ವರಂಎನಕ್ಕುಪ್ ಪುರಿಂದಪರಂ ಪರೈವಾನ್
  ಪೂತಮುತಱ್ ಕರುವಿಯೆಲಾಂ ಪೂಟ್ಟುವಿಕ್ಕುನ್ ತಿಱತ್ತಾಳ್
  ಸೆಯ್ಯಾಳುಙ್ ಕಲೈಯವಳುಂ ಉರುತ್ತಿರೈಯುಂ ವಣಙ್ಕುಂ
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಕ್
  ಕೈಯಾತ ಇನ್ಪನಟಙ್ ಕನಕಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಕಳಿತ್ತಿಯಱ್ಱುನ್ ತುರೈಯೇನಿನ್ ಕರುಣೈಯೈನಾನ್ ಕರುತಿ
  ನೈಯಾತ ವಣ್ಣಮೆಲಾಂ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಪರುವಂ
  ನಣ್ಣಿಯಪುಣ್ ಣಿಯರೆಲ್ಲಾಂ ನಯಂದುಮಕಿೞ್ನ್ ತಿಟವೇ.
 • 6. ಅಱಙ್ಕನಿಂದ ಅರುಟ್ಕೊಟಿಎನ್ ಅಂಮೈಅಮು ತಳಿತ್ತಾಳ್
  ಅಕಿಲಾಣ್ಟ ವಲ್ಲಿಸಿವಾ ನಂದಿಸೌನ್ ತರಿಸೀರ್ತ್
  ತಿಱಙ್ಕಲಂದ ನಾತಮಣಿಸ್ ಸಿಲಂಪಣಿಂದ ಪತತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪ
  ಮಱಙ್ಕನಿಂದಾರ್ ಮಯಕ್ಕಮೆಲಾನ್ ತೆಳಿಯಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಮಾನಟಞ್ಸೆಯ್ ತುರೈಯೇನಿನ್ ವಣ್ಮೈತನೈ ಅಟಿಯೇನ್
  ಪುಱಙ್ಕವಿಯಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಅಕಙ್ಕವಿಯಪ್ ಪಾಟುಂ
  ಪುಣ್ಣಿಯರೆಲ್ ಲಾಂಇವನ್ಓರ್ ಪುತಿಯನ್ಎನಕ್ ಕೊಳವೇ.
 • 7. ಉಳ್ಳಮುತಂ ಊಱ್ಱುವಿಕ್ಕುಂ ಉತ್ತಮಿಎನ್ ಅಂಮೈ
  ಓಙ್ಕಾರ ಪೀಟಮಿಸೈಪ್ ಪಾಙ್ಕಾಕ ಇರುಂದಾಳ್
  ತೆಳ್ಳಮುತ ವಟಿವುಟೈಯಾಳ್ ಸೆಲ್ವನಲ್ಕುಂ ಪತತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪಕ್
  ಕಳ್ಳಮಱುತ್ ತರುಳ್ವಿಳಕ್ಕುಂ ವಳ್ಳನ್ಮಣಿಪ್ ಪೊತುವಿಲ್
  ಕಾಲ್ನಿಱುತ್ತಿಕ್ ಕಾಲ್ಎಟುತ್ತುಕ್ ಕಳಿತ್ತಾಟುನ್ ತುರೈಯೇ
  ಎಳ್ಳಲಱಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ನಿನ್ನರುಳೈ ಅರುಳಾಲ್
  ಇಪ್ಪಾಟ್ಟಿಱ್ ಪಿೞೈಕುಱಿತ್ತಲ್ ಎಙ್ಙನಂಇಙ್ ಙನಮೇ.
 • 8. ಪಾರ್ಪೂತ್ತ ಪಸುಙ್ಕೊಟಿಪೊಱ್ ಪಾಲೈವಯರ್ಕಳ್ ಅರಸಿ
  ಪರಂಪರೈಸಿಱ್ ಪರೈಪರಾ ಪರೈನಿಮಲೈ ಯಾತಿ
  ಸೀರ್ಪೂತ್ತ ತೆಯ್ವಮಱೈಸ್ ಸಿಲಂಪಣಿಂದ ಪತತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪ
  ಏರ್ಪೂತ್ತ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಯುಂ
  ಎನ್ನರುಮೈತ್ ತುರೈಯೇನಿನ್ ಇನ್ನರುಳೈ ನಿನೈಂದು
  ಕಾರ್ಪೂತ್ತ ಕನೈಮೞೈಪೋಲ್ ಕಣ್ಕಳಿನ್ನೀರ್ ಸೊರಿಂದು
  ಕನಿಂದುಮಿಕಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱ ಕಳಿಪ್ಪೈಅಟೈನ್ ತನನೇ.
 • 9. ಪೂರಣಿಸಿಱ್ ಪೋತೈಸಿವ ಪೋಕಿಸಿವ ಯೋಕಿ
  ಪೂವೈಯರ್ಕಳ್ ನಾಯಕಿಐಂ ಪೂತಮುಂದಾ ನನಾಳ್
  ತೇರಣಿಯುಂ ನೆಟುವಿತಿತ್ ತಿಲ್ಲೈನಕ ರುಟೈಯಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪ
  ಏರಣಿಯುಂ ಮಣಿಮನ್ಱಿಲ್ ಇನ್ಪವಟಿ ವಾಕಿ
  ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಕಿನ್ಱ ಎಂಮುಟೈಯ ತುರೈಯೇ
  ತಾರಣಿಯಿಲ್ ಉನೈಪ್ಪಾಟುನ್ ತರತ್ತೈಅಟೈನ್ ತನನ್ಎನ್
  ತನ್ಮೈಯೆಲಾಂ ನನ್ಮೈಎನಸ್ ಸಂಮತಿತ್ತ ವಾಱೇ.
 • 10. ತನ್ನೊಳಿಯಿಲ್ ಉಲಕಮೆಲಾನ್ ತಾಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ವಿಮಲೈ
  ತಱ್ಪರೈಅಂ ಪರೈಮಾಸಿ ತಂಪರೈಸಿಱ್ ಸತ್ತಿ
  ಸಿನ್ನವಯ ತಿನಿಲ್ಎನ್ನೈ ಆಳನಿನಕ್ ಕಿಸೈತ್ತಾಳ್
  ಸಿವಕಾಮ ವಲ್ಲಿಪೆರುನ್ ತೇವಿಉಳಙ್ ಕಳಿಪ್ಪ
  ಮನ್ನಿಯಪೊನ್ ಮಣಿಪ್ಪೊತುವಿಲ್ ಇನ್ಪನಟಂ ಪುರಿಂದು
  ವಯಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತುರೈಯೇನಿನ್ ಮಾಕರುಣೈತ್ ತಿಱತ್ತೈ
  ಉನ್ನಿಉವನ್ ತುಣರ್ಂದುರುಕಿಪ್ ಪಾಟುಕಿನ್ಱೇನ್ ಎಙ್ಕಳ್
  ಉಟೈಯಾನೇ ನಿನ್ನರುಳಿನ್ ಅ€ಟಾಳಂ ಇತುವೇ.

ஆனந்த மாலை // ஆனந்த மாலை