திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aruṭpirakāsa mālai
aruṭpirakāsa mālai
āṉanta mālai
āṉanta mālai
Fourth Thirumurai

003. pirasāta mālai
pirasāta mālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tiruurukkoṇ ṭeḻuntaruḷich siṟiyēṉmuṉ aṭaintu
  tirunīṟṟup paiaviḻttuch señsuṭarppū aḷikkat
  taruvurukkoṇ ṭetirvaṇaṅki vāṅkiyanāṉ mīṭṭum
  tayānitiyē tirunīṟum tarukaeṉak kēṭpa
  maruvurukkoṇ ṭaṉṟaḷittām tirunīṟiṉ ṟuṉakku
  makiḻntaḷittāy ivaieṉṟu vāymalarntu niṉṟāy
  kuruurukkoṇ ṭampalatmē aruḷnaṭaṉam puriyum
  kurumaṇiyē eṉṉaimuṉṉāṭ koṇṭakuṇak kuṉṟē.
 • 2. eṉvaṭivan taḻaippaoru poṉvaṭivan tarittē
  eṉmuṉaṭain teṉainōkki aunakaisey taruḷit
  taṉvaṭivat tirunīṟṟut taṉippaiaviḻt teṉakkut
  takusuṭarppū aḷikkavumnāṉ tāṉvāṅkik kaḷittu
  miṉvaṭivap peruntakaiyē tirunīṟum tarutal
  vēṇṭumeṉa muṉṉaratu virumpiyaḷit taṉamnām
  uṉvaṭiviṟ kāṇṭiyeṉa uraittaruḷi niṉṟāy
  oḷinaṭañsey ampalattē veḷinaṭañsey arasē.
 • 3. aḻakuniṟain tilaoru tirumēṉi tarittē
  aṭiyēṉmuṉ eḻuntaruḷi aruḷnakaikoṇ ṭaṭiyār
  kaḻakanaṭu eṉaiirutti avarkkellām nīṟu
  kaḷittaruḷi eṉṉaḷaviṟ karuṇaimuka malarntu
  kuḻakiyaṟseñ suṭarppūvaip pokkaṇattil eṭuttuk
  koṭuttaruḷi niṉṟaṉainiṉ kuṟippaṟiyēṉ kuruvē
  maḻakaḷiṟṟiṉ uriviḷaṅka maṇippotuviṟ sōti
  mayavaṭivō ṭiṉpanaṭam vāyntiyaṟṟum patiyē.
 • 4. vilaikaṭanta maṇieṉaōr tirumēṉi tarittu
  viṉaiyēṉmuṉ eḻuntaruḷi meyyaṭiyar virumpak
  kalaikaṭanta poruṭkellāṅ karaikaṭantu nātak
  katikaṭanta peruṅkaruṇaik kaṭaikkaṇmalarn taruḷi
  alaikaṭanta kaṭalmalarnta maṇachseḻumpū aṭiyēṉ
  aṅkaitaṉil aḷittaṉainiṉ aruṭkuṟippē taṟiyēṉ
  malaikaṭanta neṭuntōḷil itaḻiasain tāṭa
  maṉṟilnaṭam purikiṉṟa vaḷḷalaruṭ kuruvē.
 • 5. ularntamaran taḻaikkumoru tiruuruvan tāṅki
  uṇarviliyēṉ muṉṉaruvan tuṟukaruṇai tuḷumpu
  malarntamukam kāṭṭiniṉṟu tirunīṟṟup paiyai
  malarkkarattāl aviḻttaṅku vatintavarkaṭ kellām
  alarntatiru nīṟaḷittup piṉṉareṉṟaṉ karattil
  aruḷmaṇappū aḷittaṉainiṉ aruṭkuṟippē taṟiyēṉ
  kalantavaraik kalantumaṇik kaṉakamaṉṟil naṭañsey
  karuṇaineṭuṅ kaṭalēeṉ kaṇamarnta oḷiyē.
 • 6. piḻaialatoṉ ṟaṟiyāta siṟiyēṉmuṉ purinta
  peruntavamō tiruvaruḷiṉ perumaiyitō aṟiyēṉ
  maḻaieṉaniṉ ṟilakutiru maṇimiṭaṟṟil paṭika
  vaṭantikaḻa naṭantukuru vaṭivatukoṇ ṭaṭaintu
  viḻaiviṉoṭeṉ etirniṉṟu tirunīṟṟuk kōyil
  virittaruḷi aruṇmaṇappū viḷakkamoṉṟu koṭuttāy
  kuḻaiasaiyak saṭaiasaiyak kulavupoṉṉam palattē
  kūttiyaṟṟi eṉṉaimuṉṉāṭ koṇṭasivak koḻuntē.
 • 7. muttēvar aḻukkāṟṟiṉ mūḻkiyiṭat taṉitta
  muḻumaṇipōṉ ṟoruvaṭiveṉ muṉkoṭuvan taruḷi
  ettēvar tamakkumika ariyaeṉum maṇappū
  eṉkarattē koṭuttaṉainiṉ eṇṇamiteṉ ṟaṟiyēṉ
  sittēeṉ pavarumoru kattēeṉ pavarum
  tēṟiyapiṉ oṉṟākat terintukoḷḷum potuvil
  attēvar vaḻuttaiṉpa uruvāki naṭañsey
  āramutē eṉṉuyiruk kāṉaperun tuṇaiyē.
 • 8. teḷḷamutam aṉaiyaoru tiruuruvan tāṅkich
  siṟiyēṉmuṉ eḻuntaruḷich seḻumaṇappū aḷittāy
  uḷḷamutam ākiyaniṉ tirukkuṟippē tuṇarēṉ
  uṭaiyavaḷai uṭaiyavaṉē ulakuṇarā oḷiyē
  kaḷḷamilā aṟivāki avvaṟivuk kaṟivāyk
  kalantuniṉṟa peruṅkaruṇaik kaṭalēeṉ kaṇṇē
  koḷḷutoṟum karaṇamelāṅ karaintukaṉin tiṉikkum
  koḻuṅkaṉiyē kōṟṟēṉē potuviḷaṅkuṅ kuruvē.
 • 9. kaṇviruppaṅ koḷakkaraṇaṅ kaṉintukaṉin turukak
  karuṇaivaṭi veṭuttaruḷik kaṭaiyēṉmuṉ kalantu
  maṇviruppaṅ koḷumaṇappū makiḻnteṉakkuk koṭuttu
  vāḻkaeṉa niṉṟaṉainiṉ maṉakkuṟippē taṟiyēṉ
  peṇviruppan tavirkkumoru sivakāma vallip
  peṇviruppan tavirkkumoru sivakāma vallip
  peṇviruppam peṟairuvar periyar187uḷaṅ kaḷippap
  paṇviruppan tarumaṟaikaḷ palapalaniṉ ṟēttap
  paramasitam paranaṭaṉam payiṉṟapasu patiyē.
 • 10. uṉṉutaṟkum uṇarvataṟkum uvaṭṭāta vaṭivam
  oṉṟeṭuttu meyyaṉpar uvakkaeḻun taruḷi
  muṉṉataṟkōr aṇuttuṇaiyun taramillāch siṟiyēṉ
  mukanōkkich seḻumaṇappū mukamalarntu koṭuttāy
  tuṉṉutaṟkiṅ karitāmniṉ tiruuḷḷak kuṟippait
  tuṇintaṟiyēṉ eṉṉiṉumōr tuṇiviṉuvak kiṉṟēṉ
  poṉṉutaṟkut tilakameṉuñ sivakāma vallip
  pūvaioru puṟaṅkaḷippap potunaṭañsey poruḷē.

  • 187. iruvar periyar - patañsali, viyākkirapātar. sa.mu.ka.

பிரசாத மாலை // பிரசாத மாலை