திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
pirasāta mālai
pirasāta mālai
patti mālai
patti mālai
Fourth Thirumurai

004. āṉanta mālai
āṉanta mālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tiruvaruṭun tiruvaṭippoṟ silampasaiya naṭanteṉ
  sintaiyilē pukuntuniṉpāṟ sērntukalan tiruntāḷ
  terumaralaṟ ṟuyarntamaṟaich sirattamarnta puṉitai
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippap
  poruvarumey yaṉpuṭaiyār iruvaruṅkaṇ ṭuvantu
  pōṟṟamaṇip potuvilnaṭam purikiṉṟa turaiyē
  paruvaralaṟ ṟaṭichsiṟiyēṉ peruvarampeṟ ṟuṉaiyē
  pāṭukiṉṟēṉ periyaaruṭ paruvamaṭain taṉaṉē.
 • 2. saṇpaimaṟaik koḻuntumakiḻ taraamutaṅ koṭuttāḷ
  tayavuṭaiyāḷ eṉaiyuṭaiyāḷ sarvasatti yuṭaiyāḷ
  seṇpakappoṉ mēṉiyiṉāḷ seyyamalarp patattāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippap
  paṇpakarpoṉ ampalattē āṉanta naṭañsey
  paramparaniṉ tiruvaruḷaip pāṭukiṉṟēṉ makiḻntu
  eṇpakarkuṟ ṟaṅkaḷelāṅ kuṇamākak koḷḷum
  enturaieṉ ṟeṇṇukiṉṟa eṇṇamata ṉālē.
 • 3. aruḷuṭaiya nāyakieṉ ammaiaṭi yārmēl
  aṉpuṭaiyāḷ amutaṉaiyāḷ aṟputappeṇ ṇarasi
  teruḷuṭaiya sintaiyilē tittikkum patattāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
  maruḷuṭaiya māyaiyelān tēyamaṇi maṉṟiṉ
  mānaṭañsey turaiyēniṉ maṉṉaruḷiṉ tiṟattai
  iruḷuṭaiya maṉachsiṟiyēṉ pāṭukiṉṟēṉ paruvam
  eytiṉaṉeṉ ṟaṟiñarelām eṇṇimatit tiṭavē.
 • 4. māṭaiyēṉ piḻaiaṉaittum poṟuttavara maḷittāḷ
  maṅkaiyarkaḷ nāyakināṉ maṟaiaṇinta patattāḷ
  tēsuṭaiyāḷ āṉantat teḷḷamuta vaṭivāḷ
  sivakāma valliperun tēþviuḷaṅ kaḷippak
  kāsuṭaiya pavakkōṭaik korutiniḻalām potuvil
  kaṉanaṭañsey turaiyēniṉ karuṇaiyaiyē karuti
  āsuṭaiyēṉ pāṭukiṉṟēṉ tuyaramelān tavirntēṉ
  aṉparpeṟum iṉpanilai aṉupavikkiṉ ṟēṉē.
 • 5. poyyāta varameṉakkup purintaparam paraivāṉ
  pūtamutaṟ karuviyelām pūṭṭuvikkun tiṟattāḷ
  seyyāḷuṅ kalaiyavaḷum uruttiraiyum vaṇaṅkum
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippak
  kaiyāta iṉpanaṭaṅ kaṉakamaṇip potuvil
  kaḷittiyaṟṟun turaiyēniṉ karuṇaiyaināṉ karuti
  naiyāta vaṇṇamelām pāṭukiṉṟēṉ paruvam
  naṇṇiyapuṇ ṇiyarellām nayantumakiḻn tiṭavē.
 • 6. aṟaṅkaṉinta aruṭkoṭieṉ ammaiamu taḷittāḷ
  akilāṇṭa vallisivā ṉantisaun tarisīrt
  tiṟaṅkalanta nātamaṇich silampaṇinta patattāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
  maṟaṅkaṉintār mayakkamelān teḷiyamaṇip potuvil
  mānaṭañsey turaiyēniṉ vaṇmaitaṉai aṭiyēṉ
  puṟaṅkaviyap pāṭukiṉṟēṉ akaṅkaviyap pāṭum
  puṇṇiyarel lāmivaṉōr putiyaṉeṉak koḷavē.
 • 7. uḷḷamutam ūṟṟuvikkum uttamieṉ ammai
  ōṅkāra pīṭamisaip pāṅkāka iruntāḷ
  teḷḷamuta vaṭivuṭaiyāḷ selvanalkum patattāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippak
  kaḷḷamaṟut taruḷviḷakkum vaḷḷaṉmaṇip potuvil
  kālniṟuttik kāleṭuttuk kaḷittāṭun turaiyē
  eḷḷalaṟap pāṭukiṉṟēṉ niṉṉaruḷai aruḷāl
  ippāṭṭiṟ piḻaikuṟittal eṅṅaṉamiṅ ṅaṉamē.
 • 8. pārpūtta pasuṅkoṭipoṟ pālaivayarkaḷ arasi
  paramparaisiṟ paraiparā parainimalai yāti
  sīrpūtta teyvamaṟaich silampaṇinta patattāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
  ērpūtta maṇimaṉṟil iṉpanaṭam puriyum
  eṉṉarumait turaiyēniṉ iṉṉaruḷai niṉaintu
  kārpūtta kaṉaimaḻaipōl kaṇkaḷiṉnīr sorintu
  kaṉintumikap pāṭukiṉṟa kaḷippaiaṭain taṉaṉē.
 • 9. pūraṇisiṟ pōtaisiva pōkisiva yōki
  pūvaiyarkaḷ nāyakiaim pūtamuntā ṉaṉāḷ
  tēraṇiyum neṭuvitit tillainaka ruṭaiyāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
  ēraṇiyum maṇimaṉṟil iṉpavaṭi vāki
  iṉpanaṭam purikiṉṟa emmuṭaiya turaiyē
  tāraṇiyil uṉaippāṭun tarattaiaṭain taṉaṉeṉ
  taṉmaiyelām naṉmaieṉach sammatitta vāṟē.
 • 10. taṉṉoḷiyil ulakamelān tāṅkukiṉṟa vimalai
  taṟparaiam paraimāsi tamparaisiṟ satti
  siṉṉavaya tiṉileṉṉai āḷaniṉak kisaittāḷ
  sivakāma valliperun tēviuḷaṅ kaḷippa
  maṉṉiyapoṉ maṇippotuvil iṉpanaṭam purintu
  vayaṅkukiṉṟa turaiyēniṉ mākaruṇait tiṟattai
  uṉṉiuvan tuṇarnturukip pāṭukiṉṟēṉ eṅkaḷ
  uṭaiyāṉē niṉṉaruḷiṉ a€ṭāḷam ituvē.

ஆனந்த மாலை // ஆனந்த மாலை