திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ಆನಂದ ಮಾಲೈ
āṉanta mālai
ಸೆಳಂದರ ಮಾಲೈ
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. ಪತ್ತಿ ಮಾಲೈ
patti mālai

  ಎಣ್ಸೀರ್ಕ್ ಕೞಿನೆಟಿಲಟಿ ಆಸಿರಿಯ ವಿರುತ್ತಂ
  ತಿರುಸ್ಸಿಱ್ಱಂಪಲಂ
 • 1. ಅರುಳುಟೈಯಾಯ್ ಅಟಿಯೇನ್ನಾನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ಮರುಳುಟೈಯೇನ್ ತನೈಅೞೈತ್ತುತ್ ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಮಕಿೞ್ಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಣ್ಣಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ತೆರುಳುಟೈಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ತೆರಿಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ಸಿಂದೈಉರು ಕಿಲತೇ
  ಇರುಳುಟೈಯ ಸಿಲೈಯುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 2. ಅನ್ಪುಟೈಯಾಯ್ ಅಟಿಯೇನ್ನಾನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವನ್ಪುಟೈಯೇನ್ ತನೈಅೞೈತ್ತುತ್ ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ವಲಿಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಣ್ಣಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ಇನ್ಪುಟೈಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ವಿಳಙ್ಕುಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ವೆಯ್ಯಮನಂ ಉರುಕಾ
  ಎನ್ಪುಟೈಯ ಉಟಲುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 3. ಆಳುಟೈಯಾಯ್ ಸಿಱಿಯೇನ್ನಾನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವಾಳುಟೈಯೇನ್188 ತನೈಅೞೈತ್ತುತ್ ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ವಲಿಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಣ್ಣಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ನೀಳುಟೈಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ನಿಕೞ್ಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ನೆಞ್ಸಂಉರು ಕಿಲತೇ
  ಏಳುಟೈಯ ಮಲೈಯುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 4. ಆರಮುತೇ ಅಟಿಯೇನ್ನಾನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವಾರಮುಱ ಎನೈಯೞೈತ್ತುತ್ ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಮಕಿೞ್ಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಣ್ಣಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ಸೀರುಟೈಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ತೆರಿಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ಸಿಂದೈಉರು ಕಿಲತೇ
  ಈರಮಿಲಾ ಮರಮುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 5. ಅಱ್ಪುತನಿನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯೇನ್ನಾನ್ ಸಿಱಿತುಂ
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಆಯಿರಮುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವಱ್ಪುಱುವೇನ್ ತನೈಅೞೈತ್ತುತ್ ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ವಲಿಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಣ್ಣಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ಕಱ್ಪುಟೈಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱ ತೆನ್ನಿನುಂಎನ್ ಕನ್ಮನಮೋ ಉರುಕಾ
  ಇಱ್ಪುಟೈಯ ಇರುಂಪುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 6. ಆಣ್ಟವನಿನ್ ಅರುಳರುಮೈ ಅಱಿಯಾತೇ ತಿರಿಂದೇನ್
  ಅನ್ಱಿರವಿನ್ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವೇಣ್ಟಿಎನೈ ಅರುಕೞೈತ್ತುತ್ ತಿರುಂಪವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಮಿಕಅಳಿತ್ತ ಅರುಳ್ವಣ್ಣಂ ವಿನೈಯುಟೈಯೇನ್ ಮನಮುಂ
  ಕಾಣ್ತಕೈಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ಕರುತ್ತುರುಕಕ್ ಕಾಣೇನ್
  ಈಣ್ಟುರುಕಾಕ್ ಕರಟುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 7. ಅರಸೇನಿನ್ ತಿರುವರುಳಿನ್ ಅರುಮೈಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವಿರವುಂಅನ್ಪಿಲ್ ಎನೈಅೞೈತ್ತು ವಲಿಯವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ವಿಯಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಿಳಕ್ಕಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ಉರವುಮಲರ್ಕ್ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ಒಳಿರ್ಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ಉಳ್ಳಂಉರು ಕಿಲತೇ
  ಇರವುನಿಱತ್ ತವರುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 8. ಐಯಾನಿನ್ ಅರುಟ್ಪೆರುಮೈ ಅರುಮೈಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅಱಿಯಾತೇ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ಮೆಯ್ಯಾಅನ್ ಱೆನೈಅೞೈತ್ತು ವಲಿಯವುಮೆನ್ ಕರತ್ತೇ
  ವಿಯಂದಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಿಳಕ್ಕಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ಕೈಯಾತು ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ಕಾಣ್ಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ಕರುತ್ತುರುಕಕ್ ಕಾಣೇನ್
  ಎಯ್ಯಾವನ್ ಪರಲುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 9. ಅಪ್ಪಾನಿನ್ ತಿರುವರುಟ್ಪೇರ್ ಅಮುತರುಮೈ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅನ್ಱಿರವಿನ್ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ಇಪ್ಪಾರಿಲ್ ಎನೈಅೞೈತ್ತು ವಲಿಯವುಂಎನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಇನಿತನಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ಇನ್ಪಮೆನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ತುಪ್ಪಾಯ ಕಣ್ಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ತೋನ್ಱುಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಇತ್ ತುಟ್ಟನೆಞ್ಸಂ ಉರುಕಾ
  ಎಪ್ಪಾವಿ ನೆಞ್ಸುಮಿತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.
 • 10. ಅಂಮಾನ್ನಿನ್ ಅರುಟ್ಸತ್ತಿ ಅರುಮೈಒನ್ಱುಂ ಅಱಿಯೇನ್
  ಅನ್ಱಿರವಿನ್ ಮಱುತ್ತಪಿೞೈ ಅತ್ತನೈಯುಂ ಪೊಱುತ್ತು
  ವೆಂಮಾಯೈ ಅಕಱ್ಱಿಎನೈ ಅರುಕೞೈತ್ತೆನ್ ಕರತ್ತೇ
  ಮಿಕಅಳಿತ್ತ ಪೆರುಙ್ಕರುಣೈ ವಿಳಕ್ಕಂಎನ್ಱನ್ ಮನಮುಂ
  ಮೈಂಮಾೞೈ ವಿೞಿಕಳುಂವಿಟ್ ಟಕಲಾತೇ ಇನ್ನುಂ
  ವತಿಕಿನ್ಱ ತಾಯಿನುಂಎನ್ ವಞ್ಸನೆಞ್ಸಂ ಉರುಕಾ
  ಎಂಮಾಯ ನೆಞ್ಸುಂಇತಱ್ ಕುರುಕಲ್ಅರಿ ತಲವೇ
  ಇನಿತ್ತನಟಂ ಪುರಿಂದುಮನ್ಱಿಲ್ ತನಿತ್ತಸಿವಕ್ ಕೊೞುಂದೇ.

  • 188. ವಾಳ್ - ಒಳಿ, ಪಟ್ಟಯಂ. ಸ.ಮು.ಕ.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை