திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
āṉanta mālai
āṉanta mālai
seḷantara mālai
seḷantara mālai
Fourth Thirumurai

005. patti mālai
patti mālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. aruḷuṭaiyāy aṭiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
  aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  maruḷuṭaiyēṉ taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
  makiḻntaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
  teruḷuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  terikiṉṟa tāyiṉumeṉ sintaiuru kilatē
  iruḷuṭaiya silaiyumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 2. aṉpuṭaiyāy aṭiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
  aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  vaṉpuṭaiyēṉ taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
  valintaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
  iṉpuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  viḷaṅkukiṉṟa tāyiṉumeṉ veyyamaṉam urukā
  eṉpuṭaiya uṭalumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 3. āḷuṭaiyāy siṟiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
  aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  vāḷuṭaiyēṉ188 taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
  valintaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
  nīḷuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  nikaḻkiṉṟa tāyiṉumeṉ neñsamuru kilatē
  ēḷuṭaiya malaiyumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 4. āramutē aṭiyēṉnāṉ aruḷarumai aṟiyēṉ
  aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  vāramuṟa eṉaiyaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
  makiḻntaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
  sīruṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  terikiṉṟa tāyiṉumeṉ sintaiuru kilatē
  īramilā maramumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 5. aṟputaniṉ aruḷarumai aṟiyēṉnāṉ siṟitum
  aṟiyātē maṟuttapiḻai āyiramum poṟuttu
  vaṟpuṟuvēṉ taṉaiaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
  valintaḷitta peruṅkaruṇai vaṇṇameṉṟaṉ maṉamum
  kaṟpuṭaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  kāṇkiṉṟa teṉṉiṉumeṉ kaṉmaṉamō urukā
  iṟpuṭaiya irumpumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 6. āṇṭavaniṉ aruḷarumai aṟiyātē tirintēṉ
  aṉṟiraviṉ maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  vēṇṭieṉai arukaḻaittut tirumpavumeṉ karattē
  mikaaḷitta aruḷvaṇṇam viṉaiyuṭaiyēṉ maṉamum
  kāṇtakaiya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  kāṇkiṉṟa tāyiṉumeṉ karutturukak kāṇēṉ
  īṇṭurukāk karaṭumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 7. arasēniṉ tiruvaruḷiṉ arumaioṉṟum aṟiyēṉ
  aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  viravumaṉpil eṉaiaḻaittu valiyavumeṉ karattē
  viyantaḷitta peruṅkaruṇai viḷakkameṉṟaṉ maṉamum
  uravumalark kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  oḷirkiṉṟa tāyiṉumeṉ uḷḷamuru kilatē
  iravuniṟat tavarumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 8. aiyāniṉ aruṭperumai arumaioṉṟum aṟiyēṉ
  aṟiyātē maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  meyyāaṉ ṟeṉaiaḻaittu valiyavumeṉ karattē
  viyantaḷitta peruṅkaruṇai viḷakkameṉṟaṉ maṉamum
  kaiyātu kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  kāṇkiṉṟa tāyiṉumeṉ karutturukak kāṇēṉ
  eyyāvaṉ paralumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 9. appāniṉ tiruvaruṭpēr amutarumai aṟiyēṉ
  aṉṟiraviṉ maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  ippāril eṉaiaḻaittu valiyavumeṉ karattē
  iṉitaṉitta peruṅkaruṇai iṉpameṉṟaṉ maṉamum
  tuppāya kaṇkaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  tōṉṟukiṉṟa tāyiṉumit tuṭṭaneñsam urukā
  eppāvi neñsumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.
 • 10. ammāṉniṉ aruṭsatti arumaioṉṟum aṟiyēṉ
  aṉṟiraviṉ maṟuttapiḻai attaṉaiyum poṟuttu
  vemmāyai akaṟṟieṉai arukaḻaitteṉ karattē
  mikaaḷitta peruṅkaruṇai viḷakkameṉṟaṉ maṉamum
  maimmāḻai viḻikaḷumviṭ ṭakalātē iṉṉum
  vatikiṉṟa tāyiṉumeṉ vañsaneñsam urukā
  emmāya neñsumitaṟ kurukalari talavē
  iṉittanaṭam purintumaṉṟil taṉittasivak koḻuntē.

  • 188. vāḷ - oḷi, paṭṭayam. sa.mu.ka.

பக்தி மாலை // பத்தி மாலை