திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
patti mālai
patti mālai
atisaya mālai
atisaya mālai
Fourth Thirumurai

006. seḷantara mālai
seḷantara mālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. sēlōṭum iṇaintaviḻich selviperun tēvi
  sivakama valliyoṭu sivapōka vaṭivāy
  mēlōṭu kīḻnaṭuvuṅ kaṭantōṅku veḷiyil
  viḷaṅkiyaniṉ tiruuruvai uḷaṅkoḷumpō tellām
  pālōṭu paḻampiḻintu tēṉkalantu pākum
  pasuneyyuṅ kūṭṭiuṇṭa paṭiiruppa teṉṟāl
  mālōṭu kāṇkiṉṟa kaṇkaḷukkaṅ kirunta
  vaṇṇaminta vaṇṇameṉa eṇṇavumoṇ ṇātē.
 • 2. iṉparuḷum peruntāyeṉ itayēttē iruntāḷ
  iṟaiviyoṭum ampalattē ilaṅkiniṉ vaṭivai
  vaṉpuṟukaṉ maṉakkoṭiyēṉ niṉaikkumiṭat tellām
  maṉaṅkaraintu sukamayamāy vayaṅkumeṉil antō
  aṉpuṭaiyār niṉṟuniṉṟu kaṇṭukoṇṭa kālam
  āṅkavarkaṭ kiruntavaṇṇam eṅkevarkaḷ pukalvār
  tuṉpuṟutal illāta suttanilai uṭaiyār
  toḻukiṉṟa tōṟumakiḻn teḻukiṉṟa turaiyē.
 • 3. sivayōka santitarum tēviula kuṭaiyāḷ
  sivakāma valliyoṭuñ sempoṉmaṇip potuvil
  navayōka urumuṭikkaṇ viḷaṅkiyaniṉ vaṭivai
  nāykṭaiyēṉ nāṉniṉaitta nāḷeṉakkē maṉamum
  pavayōka intiyamum iṉpamaya māṉa
  paṭieṉṟāl meyyaṟiviṟ tavarkkirunta vaṇṇam
  taṉṉaiinta vaṇṇameṉa eṉṉai uraippatuvē.
 • 4. sittiyelām aḷittasiva sattieṉai yuṭaiyāḷ
  sivakāma valliyoṭu sivañāṉap potuvil
  muttiyelān taraviḷaṅkum muṉṉavaniṉ vaṭivai
  mūṭamaṉach siṟiyēṉnāṉ nāṭavarum poḻutu
  puttiyelām oṉṟākip puttamutam uṇṭāṟ
  pōlumirup patuataṟku mēlumirup patuvēl
  pattielām uṭaiyavarkaḷ kāṇumiṭat tirukkum
  paṭitāṉep paṭiyōip paṭieṉpa taritē.
 • 5. teyvamelām vaṇaṅkukiṉṟa tēvieṉai aḷittāḷ
  sivakāma valliyoṭu tirumaliam palattē
  saivamelān taraviḷaṅku niṉvaṭivaik koṭiyēṉ
  tāṉniṉaitta pōteṉaiyē nāṉniṉaitta nilaiyēl
  aivakaiin tiyaṅkaṭantār kaṇṭaviṭat tirunta
  aṉupavattiṉ vaṇṇamatai yārpukala vallār
  uyvakaian nāḷ uraitta taṉṟiyumin nāḷil
  untiravil vantuṇarvu tantasiva kuruvē.
 • 6. teṉmoḻippeṇ ṇarasiaruṭ selvameṉak kaḷittāḷ
  sivakāma valliyoṭu sempoṉmaṇip potuvil
  vāṉmoḻiya niṉṟilaṅku niṉvaṭivaich siṟiyēṉ
  maṉaṅkoṇṭa kālattē vāyttaaṉu pavattai
  nāṉmoḻiya muṭiyātēl aṉparkaṇṭa kālam
  naṇṇiyamey vaṇṇamatai eṇṇievar pukalvār
  nu‘ṉmoḻikkum poruṭkummika nuṇṇiyatāy ñāṉa
  nōkkuṭaiyār nōkkiṉilē nōkkiyameyp poruḷē.
 • 7. siṟṟiṭaiem perumāṭṭi tēvartoḻum patattāḷ
  sivakāma valliyoṭu siṟantamaṇip potuvil
  uṟṟiṭainiṉ ṟilaṅkukiṉṟa niṉvaṭivaik koṭiyēṉ
  uṉṉuntoṟum uḷamiḷakit taḷataḷaeṉ ṟuruki
  maṟṟiṭaiyil valiyāmal āṭukiṉṟa teṉṟāl
  vaḻiyaṭiyar viḻikaḷiṉāl makiḻntukaṇṭa kālam
  paṟṟiṭaiyā tāṅkavarkaṭ kiruntavaṇṇan taṉaiyār
  pakarvārē pakarvārēl pakavaṉnikar vārē.
 • 8. āramutam aṉaiyavaḷeṉ ammaiapi rāmi
  āṉanta valliyoṭum ampalattē viḷaṅkum
  pēramuta mayamāmuṉ tiruvaṭivaik kuṟittup
  pēsukiṉṟa pōtumaṇam vīsukiṉṟa toṉṟō
  sīramuta mākiellān tittippa taṉpōr
  siṟitumilāk kaṭaippulaiyēṉ tiṟattukkiṅ keṉṟāl
  ūramutap pēraṉpar pēsumiṭat tavarpāl
  uṟṟavaṇṇam iṟṟiteṉṉa uṉṉamuṭi yātē.
 • 9. poṟpatattāḷ eṉṉaḷaviṟ poṉṉāsai tavirttāḷ
  pūraṇiā ṉantasiva pōkavalli yōṭu
  soṟpatamuṅ kaṭantamaṉṟil viḷaṅkiyaniṉ vaṭivait
  tūymaiyilēṉ nāṉeṇṇun tōṟummaṉam iḷakich
  siṟpatattiṟ parañāṉa mayamākum eṉṟāl
  teḷivuṭaiyār kāṇkiṉṟa tiṟattilavark kirukkum
  naṟpatamet taṉmaiyatō uraipparitu mikavum
  nātamuṭi taṉiṟpuriyum ñāṉanaṭat tarasē.
 • 10. eṉpiḻaiyā vaiyumpoṟuttāṉ eṉṉaimuṉṉē aḷittāyḷa
  iṟaivisiva kāmavalli eṉṉammai yuṭaṉē
  iṉpaṭi vāyppotuvil ilaṅkiyaniṉ vaṇṇam
  iṟṟeṉanāṉ niṉaittiṭuṅkāl eṟṟeṉavum moḻivēṉ
  aṉpuruvāy atuatuvāy aḷintapaḻam āki
  appaḻachsā ṟākiataṉ aruñsuvaiyum āki
  eṉpuruka maṉañāṉa mayamākum eṉṟāl
  eṟṟōmey aṉpuṭaiyār iyaintukaṇṭa iṭattē.
 • 11. karumpaṉaiyāḷ eṉṉiraṇṭu kaṇkaḷilē iruntāḷ
  kaṟpakappoṉ vallisiva kāmavalli yuṭaṉē
  virumpumaṇip potuviṉilē viḷaṅkiyaniṉ vaṭivai
  viṉaiyuṭaiyēṉ niṉaikkiṉṟa vēḷaiyileṉ pukalvēṉ
  irumpaṉaiya maṉamnekiḻntu nekiḻnturuki orupēr
  iṉpamaya mākumeṉil aṉparkaṇṭa kālam
  arumpimalarn tiṭṭasivā ṉantaaṉu pavattai
  yāraṟivār nīaṟivāy ampalattem arasē.
 • 12. kāmasatti yuṭaṉkaḷikkum kālaiyilē aṭiyēṉ
  kaṉañāṉa sattiyaiyum kalantukoḷap purintāḷ
  vāmasatti sivakāma valliyoṭum potuvil
  vayaṅkiyaniṉ tiruvaṭiyai maṉaṅkoḷumpō tellām
  āmasattaṉ eṉumeṉakkē āṉanta veḷḷam
  atutatumpip poṅkivaḻin tāṭumeṉil antō
  ēmasattar eṉumaṟiñar kaṇṭaviṭat tirunta
  iṉpaaṉu pavapperumai yāvarpukal vārē.

செளந்தர மாலை // செளந்தர மாலை