திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
seḷantara mālai
seḷantara mālai
aparāta maṉṉippu mālai
aparāta maṉṉippu mālai
Fourth Thirumurai

007. atisaya mālai
atisaya mālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. akkōī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  ayaṉmutalōr neṭuṅkālam mayaṉmutalnīt tiruntu
  mikkōla miṭavumavark karuḷāmal iruḷāl
  mikamaruṇṭu matiyiliyāy viṉaiviriya virittu
  ikkōlat tuṭaṉiruntēṉ aṉpaṟiyēṉ siṟiyēṉ
  eṉaikkaruti eṉṉiṭattē eḻuntaruḷi eṉaiyum
  takkōṉeṉ ṟulakisaippat taṉvaṇamoṉ ṟaḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 2. achsēī tatisayamī tatisayamī pukalvēṉ
  arimutalōr neṭuṅkālam purimutalnīt tiruntu
  nachsōla miṭavumavark karuḷāmal maruḷāl
  nāḷkaḻittuk kōḷkoḻikkum naṭaināyiṟ kaṭaiyēṉ
  echsōṭum iḻiviṉukkoḷ ṟillēṉnāṉ pollēṉ
  eṉaikkaruti yāṉirukkum iṭattileḻun taruḷit
  tarsōti vaṇapporuḷoṉ ṟeṉakkaḷittuk kaḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 3. attōī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  antaṇarel lārummaṟai mantaṇamē pukaṉṟu
  ottōla miṭavumavark korusiṟitum aruḷāṉ
  ōtiyaṉaiyēṉ vitiyaṟiyēṉoruṅkēṉvaṉ kuraṅkēṉ
  ittōṭa mikavuṭaiyēṉ kaṭaināykkuṅ kaṭaiyēṉ
  eṉaikkaruti yāṉirukkum iṭantēṭi naṭantu
  sattōṭa muṟaeṉakkum sittiyoṉṟu koṭuttāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 4. antēī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aṟivuṭaiyār aimpulaṉum seṟivuṭaiyār āki
  vantōla miṭavumavark karuḷāmal maruḷāl
  maṉañseṉṟa vaḻiyellān tiṉañseṉṟa matiyēṉ
  entēeṉ ṟulakiyampa viḻivaḻiyē uḻalvēṉ
  eṉaikkaruti eḷiyēṉnāṉ irukkumiṭat taṭaintu
  santōṭa muṟaeṉakkum taṉvaṇamoṉ ṟaḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 5. appāī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aruntavarkaḷ virumpimika varuntiuḷam muyaṉṟu
  ippāril iruntiṭavum avarkkaruḷāṉ maruḷāl
  ivvulaka naṭaiviḻaintu vevviṉaiyē purintu
  eppālum iḻintumaṉat tichsaipuri kiṉṟēṉ
  eṉaikkaruti yāṉirukkum iṭantēṭi aṭaintu
  tappāta oḷivaṇṇan tanteṉṉai aḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 6. ammāī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aṉparelām muyaṉṟumuyaṉ ṟiṉpaṭaivāṉ varunti
  emmāyeṉ ṟēttiṭavum avarkkaruḷāṉ maruḷāl
  itunaṉmai itutīmai eṉṟuniṉai yāmē
  maimmāliṟ kaḷisiṟantu valviṉaiyē puriyum
  vaṅsakaṉēṉ taṉaikkaruti vantumakiḻ teṉakkum
  tammāṉa muṟaviyantu sammāṉa maḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 7. āvāī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aṭiyarelām niṉaintuniṉain taviḻntakanek kuruki
  ōvāmal araṟṟiṭavum avarkkaruḷāṉ māyai
  ulakaviṭa yāṉantam uvantuvantu muyaṉṟu
  tīvāya narakiṉiṭai viḻakkaṭavēṉ eṉaittāṉ
  sivayānama eṉappukalum teḷivuṭaiyaṉ ākkich
  sāvāta varaṅkoṭuttut taṉakkaṭimai paṇittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 8. aṇṇaī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aṟaṅkarainta nāviṉarkaḷ akaṅkaraintu karaintu
  kaṇṇara nīrperukki varuntavumaṅ karuḷāṉ
  kaṭaināyiṟ kaṭaiyēṉmeyk katiyaioru siṟitum
  eṇṇāta koṭumpāvip pulaimaṉattuch siṟiyēṉ
  eṉaikkaruti valiyavumnāṉ irukkumiṭat taṭaintu
  taṇṇārveṇ matiyamutam uṇavoṉṟu koṭuttāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 9. aiyāī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  arumaiaṟin taruḷvirumpi urimaipala iyaṟṟip
  poyyāta nilainiṉṟa puṇṇiyarkaḷ irukkap
  pulaimaṉattuch siṟiyēṉōr pullunikar illēṉ
  seyyāta siṟutoḻilē seytuḻaluṅ kaṭaiyēṉ
  serukkuṭaiyēṉ eṉaittaṉatu tiruvuḷattil aṭaittē
  saiyāti antanaṭuk kāṭṭioṉṟu koṭuttāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 10. aṉṉōī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aruḷarumai aṟintavarkaḷ aruḷamutam virumpi
  eṉṉōiṅ karuḷāmai eṉṟukavaṉ ṟiruppa
  yātumoru naṉṟiyilēṉ tītuneṟi naṭappēṉ
  muṉṉōpiṉ ṉumaṟiyā mūṭamaṉap pulaiyēṉ
  muḻukkoṭiyēṉ eṉaikkaruti muṉṉareḻun taruḷit
  taṉṉōṭum iṇaintavaṇṇam oṉṟeṉakkuk koṭuttāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉintanaṭat tavaṉē.
 • 11. aiyōī tatisayamī tatisayameṉ pukalvēṉ
  aruviṉaikaḷ aṇukāmal aṟaneṟiyē naṭantu
  meyyōtum aṟiñarelām virumpiyiruntiṭavum
  veyyaviṉaik kaṭalkuḷittu viḻaṟkiṟaittuk kaḷittup
  poyōtip pulaiperukki nilaisurukki uḻalum
  puraimaṉattēṉ eṉaikkarutip pukuntaruḷik karuṇaich
  saiyōka muṟaeṉakkum valintoṉṟu koṭuttāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 12. eṟṟēī tatisayamī tatisayameṉ isaippēṉ
  ichsaiyelām viṭuttuvaṉat tiṭattummalai yiṭattum
  uṟṟēmeyt tavampurivār uṉṉiviḻit tiruppa
  ulakaviṭa yaṅkaḷaiyē vilakaviṭa māṭṭēṉ
  kaṟṟētum aṟiyakilēṉ kaṭaiyariṉuṅ kaṭaiyēṉ
  karuṇaiyilāk kalmaṉattuk kaḷvaṉeṉaik karutich
  saṟṟēyum aṉṟumikap periteṉakkiṅ kaḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 13. eṉṉēī tatisayamī tatisayameṉ isaippēṉ
  iravupakal aṟiyāmal iruntaiṭat tiruntu
  muṉṉēmeyt tavampurintār iṉṉēyum iruppa
  mūṭarkaḷil talainiṉṟa vēṭamaṉak koṭiyēṉ
  poṉṉēyam mikappurinta pulaikkaṭaiyēṉ iḻinta
  puḻuviṉumiṅ kiḻintiḻintu pukuntaeṉaik karutit
  taṉṉēya muṟaeṉakkum oṉṟaḷittuk kaḷittāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.
 • 14. ōkōī tatisayamī tatisayameṉ ṉuraippēṉ
  uḷḷapaṭi uḷḷaoṉṟai uḷḷamuṟa virumpip
  pākōmup paḻarasamō eṉarusikkap pāṭip
  pattiseyvār irukkavumōr pattiyumil lātē
  kōkōeṉ ṟulakuraippat tirikiṉṟa koṭiyēṉ
  kuṟṟamaṉṟik kuṇamaṟiyāp pettaṉeṉaik karutit
  tākōta raṅkuḷirnta taṉmaioṉṟu koṭuttāṉ
  taṉittasiva kāmavallik kiṉittanaṭat tavaṉē.

அதிசய மாலை // அதிசய மாலை