திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കാണാപ് പത്തു
kāṇāp pattu
കുറൈ നേര്‍ന്ത പത്തു
kuṟai nērnta pattu
Fifth Thirumurai

026. പണിത്തിറഞ് ചാലാമൈ
paṇittiṟañ sālāmai

  കലി വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വഞ്ചകപ് പേതൈയര്‍ മയക്കില്‍ ആഴ്ന്തുഴല്‍
  നെഞ്ചകപ് പാവിയേന്‍ നിനൈന്തി ലേന്‍ഐയോ
  വെഞ്ചകപ് പോരിനൈ വിട്ടു ളോര്‍പുകഴ്
  തഞ്ചകത് തണികൈവാഴ് തരുമ വാനൈയേ.
 • 2. വാന്‍നികര്‍ കൂന്തലാര്‍ വന്‍ക ണാല്‍മിക
  മാല്‍നികഴ് പേതൈയേന്‍ മതിത്തി ലേന്‍ ഐയോ
  താന്‍ഇരും പുകഴ്കൊളും തണികൈ മേല്‍അരുള്‍
  തേന്‍ഇരുന്‍ തൊഴുകിയ ചെങ്ക രുംപൈയേ.
 • 3. കരുങ്കടു നികര്‍നെടുങ് കണ്‍ണി നാര്‍മയല്‍
  ഒരുങ്കുറു മനത്തിനേന്‍ ഉന്‍നി ലേന്‍ഐയോ
  തരുംപുകഴ് മികുന്തിടുന്‍ തണികൈ മാമലൈ
  മരുങ്കമര്‍ന്‍ തന്‍പരുള്‍ മന്‍നും വാഴ്വൈയേ.
 • 4. വൈവളര്‍ വാട്കണാര്‍ മയക്കില്‍ വീഴ്ന്തറാപ്
  പൊയ്വളര്‍ നെഞ്ചിനേന്‍ പോറ്റി ലേന്‍ഐയോ
  മെയ്വളര്‍ അന്‍പര്‍കള്‍ മേവി ഏത്തുറും
  ചെയ്വളര്‍ തണികൈയില്‍ ചെഴിക്കും തേനൈയേ.
 • 5. ചെഴിപ്പടും മങ്കൈയര്‍ തീയ മായൈയില്‍
  പഴിപ്പടും നെഞ്ചിനേന്‍ പരവി ലേന്‍ഐയോ
  വഴിപ്പടും അന്‍പര്‍കള്‍ വറുമൈ നീക്കിയേ
  പൊഴിറ്പടും തണികൈയില്‍ പൊതിന്ത പൊന്‍നൈയേ.
 • 6. പൊതിതരും മങ്കൈയര്‍ പുളകക് കൊങ്കൈമേല്‍
  വതിതരും നെഞ്ചിനേന്‍ മതിത്തി ലേന്‍ഐയോ
  മതിതരും അന്‍പര്‍തം മനത്തില്‍ എണ്‍ണിയ
  കതിതരും തണികൈവാഴ് കറ്പ കത്തൈയേ.

பணித்திறஞ் சாலாமை // பணித்திறஞ் சாலாமை