திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
காணாப் பத்து
kāṇāp pattu
குறை நேர்ந்த பத்து
kuṟai nērnta pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

026. பணித்திறஞ் சாலாமை
paṇittiṟañ sālāmai