திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
atisaya mālai
atisaya mālai
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
Fourth Thirumurai

008. aparāta maṉṉippu mālai
aparāta maṉṉippu mālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. seyvakainaṉ kaṟiyātē tiruvaruḷō ṭūṭich
  silapukaṉṟēṉ aṟivaṟiyāch siṟiyariṉuñ siṟiyēṉ
  poyvakaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  puṇṇiyaṉē matiyaṇinta purisaṭaiyāy viṭaiyāy
  meyvakaiyōr viḻittiruppa virumpieṉai aṉṟē
  mikavalintāṭ koṇṭaruḷi viṉaitavirtta vimalā
  aivakaiya kaṭavuḷarum antaṉarum parava
  āṉantat tirunaṭañsey ampalattem arasē.
 • 2. nilaināṭi aṟiyātē niṉṉaruḷō ṭūṭi
  nīrmaiyala pukaṉṟēṉnaṉ ṉeṟioḻukāk kaṭaiyēṉ
  pulaināyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  pūtakaṇañ sūḻanaṭam purikiṉṟa puṉitā
  kalaināṭu matiyaṇinta kaṉapavaḷach saṭaiyāy
  karuttaṟiyāk kālaiyilē karuṇaiaḷit tavaṉē
  talaiñāṉa muṉivarkaḷtan talaimītu viḷaṅkum
  tāḷuṭaiyāy āḷuṭaiya saṟkurueṉ arasē.
 • 3. kalaikkaṭainaṉ kaṟiyātē kaṉaaruḷō ṭūṭik
  karikapukaṉ ṟēṉkavalaik kaṭaṟpuṇaieṉ ṟuṇarēṉ
  pulaikkaṭaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  pōṟṟisiva pōṟṟisiva pōṟṟisiva pōṟṟi
  talaikkaṭaivāy aṉṟiravil tāḷmalaroṉ ṟamarttit
  taṉipporuḷeṉ ka€yilaḷitta tayavuṭaiya perumāṉ
  kolaikkaṭaiyārk keytariya kuṇamalaiyē potuvil
  kūttāṭik koṇṭulakaik kāttāḷuṅ kuruvē.
 • 4. niṉpukaḻnaṉ kaṟiyātē niṉṉaruḷō ṭūṭi
  neṟiyalavē pukaṉṟēṉnaṉ ṉilaivirumpi nillēṉ
  puṉpulaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  pūraṇasiṟ sivaṉēmeyp poruḷaruḷum puṉitā
  eṉpuṭaian nāḷiravil eḻuntaruḷi aḷitta
  eṉkuruvē eṉṉirukaṇ ilaṅkiyanaṉ maṇiyē
  aṉpuṭaiyār iṉpaṭaiyum aḻakiyaam palattē
  āttāḷum appaṉumāyk kūttāṭum patiyē.
 • 5. tulaikkoṭinaṉ kaṟiyōtē tuṇaiaruḷō ṭūṭit
  turisupukaṉ ṟēṉkaruṇaip parisupukaṉ ṟaṟiyēṉ
  pulaikkoṭiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  poṅkutiraik kaṅkaimati taṅkiyaseñ saṭaiyāy
  malaikkoṭieṉ ammaiaruḷ mātusiva kāma
  vallimaṟai vallituti solliniṉṟu kāṇak
  kalaikkoṭinaṉ kuṇarmuṉivar kaṇṭupukaḻn tēttak
  kaṉakasapai taṉilnaṭikkuṅ kāraṇasaṟ kuruvē.
 • 6. paḻuttalainaṉ kuṇarātē patiyaruḷō ṭūṭip
  paḻutupukaṉ ṟēṉkaruṇaip pāṅkaṟiyāp paṭiṟēṉ
  puḻuttalaiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  puṇṇiyartam uḷḷakattē naṇṇiyameyp poruḷē
  kaḻuttalainañ saṇintaruḷuṅ karuṇaineṭuṅ kaṭalē
  kālmalareṉ talaimītu tāṉmalara aḷittāy
  viḻuttalaivar pōṟṟamaṇi maṉṟilnaṭam puriyum
  meymmaiaṟi viṉpuruvāy viḷaṅkiyasaṟ kuruvē.
 • 7. kaiyaṭainaṉ kaṟiyātē kaṉaaruḷō ṭūṭik
  kāsupukaṉ ṟēṉkaruṇait tēsaṟiyāk kaṭaiyēṉ
  poyyaṭiyēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  puttamutē suttasuka pūraṇasiṟ sivamē
  aiyaṭikaḷ kāṭavarkōṉ akamakiḻntu pōṟṟum
  ampalattē aruḷnaṭañsey sempavaḷa malaiyē
  meyyaṭiyar uḷḷakattil viḷaṅkukiṉṟa viḷakkē
  vētamuṭi mītirunta mētakusaṟ kuruvē.
 • 8. tiṟappaṭanaṉ kuṇarātē tiruvaruḷō ṭūṭit
  tīmaipukaṉ ṟēṉkaruṇait tiṟañsiṟitun teḷiyēṉ
  puṟappaṭiṟēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  pūtamutal nātavaraip puṇaruvitta puṉitā
  uṟappaṭumey uṇarvuṭaiyār uḷḷakattē viḷaṅkum
  uṇmaiyaṟi vāṉanta uruvuṭaiya kuruvē
  siṟappaṭaimā tavarpōṟṟach sempoṉmaṇip potuvil
  tiruttoḻilain tiyaṟṟuvikkun tirunaṭanā yakaṉē.
 • 9. tērntuṇarntu teḷiyātē tiruvaruḷō ṭūṭich
  silapukaṉṟēṉ tirukkaruṇait tiṟañsiṟitun teriyēṉ
  pōntakaṉēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  pōtānta misaiviḷaṅku nātānta viḷakkē
  ūrntapaṇak kaṅkaṇamē mutaṟpaṇikaḷ oḷira
  uyarpotuvil naṭikkiṉṟa seyaluṭaiya perumāṉ
  sārntavarai evvakaiyun tāṅkiaḷik kiṉṟa
  tayavuṭaiya peruntalaimait taṉimutalen tāyē.
 • 10. ollumvakai aṟiyātē uṉṉaruḷō ṭūṭi
  ūṟupukaṉ ṟēṉtuyaram āṟumvakai uṇarēṉ
  pulliyaṉēṉ pukaṉṟapiḻai poṟuttaruḷal vēṇṭum
  pūtiyaṇin toḷirkiṉṟa poṉmēṉip perumāṉ
  solliyalum poruḷiyalum kaṭantapara nātat
  turiyaveḷip poruḷāṉa periyanilaip patiyē
  melliyalnaṟ sivakāma vallikaṇṭu makiḻa
  viriyumaṟai ēttanaṭam puriyumaruḷ iṟaiyē.

அபராத மன்னிப்பு மாலை // அபராத மன்னிப்பு மாலை