திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
aparāta maṉṉippu mālai
aparāta maṉṉippu mālai
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

009. āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. ulakiyal uṇarvōr aṇuttuṇai mēlum uṟṟilāch siṟiyaōr paruvat
  tilakiya eṉakkuḷ iruntaruḷ neṟiyil ēṟṟavun taramilā maiyiṉāṉ
  vilakuṟaṅ kālat taṭikkaṭi ēṟa viṭuttuppiṉ vilakuṟā taḷittāy
  tilakanaṉ kāḻi ñāṉasam pantat teḷḷamu tāñsiva kuruvē.
 • 2. uyiraṉu pavamuṟṟiṭil ataviṭattē ōṅkaruḷ aṉupavam uṟumach
  seyirilnal aṉupa vattilē sutta sivaaṉu pavamuṟum eṉṟāy
  payilumū vāṇṭil sivaitaru ñāṉap pālmakiḻn tuṇṭumeyn neṟiyām
  payirtaḻain tuṟavait taruḷiya ñāṉa pantaṉeṉ ṟōṅkusaṟ kuruvē.
 • 3. tattuvanilaikaḷ taṉittaṉi ēṟit taṉippara nātamān talattē
  ottāṉ mayamām niṉṉainī iṉṟi uṟṟiṭal uyiraṉu pavameṉ
  ṟittuṇai veḷiyiṉ eṉṉaieṉ ṉiṭattē iruntavā ṟaḷittaṉai aṉṟō
  sittanaṟ kāḻi ñāṉasam pantach selvamē eṉatusaṟ kuruvē.
 • 4. taṉippara nāta veḷiyiṉmēl niṉatu taṉmayan ākkip
  paṉippilā teṉṟum uḷḷatāy viḷaṅkip paramparat tuṭpuṟa māki
  iṉippuṟa oṉṟum iyampuṟā iyalpāy iruntē aruḷaṉu pavameṉ
  ṟeṉakkaruḷ purintāy ñāṉasam pantaṉ eṉṉumeṉ saṟkuru maṇiyē.
 • 5. uḷḷatāy viḷaṅkum oruperu veḷimēl uḷḷatāy muṟṟumuḷ ḷatuvāy
  naḷḷatāy eṉatāy nāṉatāyt taḷatāy naviṟṟarun tāṉatāy iṉṉa
  viḷḷoṇā appāl appaṭik kappāl veṟuveḷi sivaaṉu pavameṉ
  ṟuḷḷuṟa aḷitta ñāṉasam panta uttama suttasaṟ kuruvē.
 • 6. pottiya mūla malappiṇi tavirkkum poruḷaru ḷaṉupavam ataṟkup
  pattiyam uyiriṉ aṉupavam itaṉaip paṟṟaṟap paṟṟuti ituvē
  sattiyam eṉaeṉ taṉakkaruḷ purinta taṉipperuṅ karuṇaieṉ pukalvēṉ
  muttiyaṟ sivikai ivarntaruḷ neṟiyiṉ mutalara siyaṟṟiya turaiyē.
 • 7. aṭiyeṉal etuvō muṭiyeṉal etuvō aruṭsiva mataṟkeṉap palakāl
  paṭiyuṟa varunti iruntaeṉ varuttam pārttaru ḷāleḻun taruḷi
  miṭiyaṟa eṉaittāṉ kaṭaikkaṇit tuṉakkuḷ viḷaṅkuva aṭimuṭi eṉṟāy
  vaṭivilāk karuṇai vāriyē mūṉṟu vayatiṉil aruḷpeṟṟa maṇiyē.
 • 8. sevvakai orukāl paṭumati aḷavē seṟipoṟi maṉamataṉ muṭivil
  evvakai nilaiyum tōṟṟumnī niṉakkuḷ eṇṇiya paṭielām eytum
  ivvakai oṉṟē varuttamil vakaieṉ ṟeṉakkaruḷ purintasaṟ kuruvē
  tevvakai amaṇa iruḷaṟa eḻunta tīpamē sampantat tēvē.
 • 9. muṉpuṟu nilaiyum piṉpuṟu nilaiyum muṉṉiniṉ ṟuḷamayak kuṟuṅkāl
  aṉpuṟu nilaiyāl tiruneṟit tamiḻkoṇ ṭaiyanīt taruḷiya arasē
  eṉpupeṇ ṇuruvō ṭiṉṉuyi ratukoṇ ṭeḻuntiṭap purintula kellām
  iṉpuṟap purinta maṟaittaṉik koḻuntē eṉṉuyirk kuyireṉuṅ kuruvē.
 • 10. varupakaṟ kaṟpam palamuyaṉ ṟālum varalarun tiṟaṉelām eṉakkē
  orupakaṟ poḻutil uṟaaḷit taṉainiṉ uṟuperuṅ karuṇaieṉ uraippēṉ
  perumaṇa nallūrt tirumaṇaṅ kāṇap peṟṟavar tamaiyelām ñāṉa
  uruvaṭain tōṅkak karuṇaisey taḷitta uyartaṉik kavuṇiya maṇiyē.
 • paṉṉirusīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
 • 11. sīrār saṇpaik kavuṇiyartam teyva marapil tikaḻviḷakkē
  teviṭṭā tuḷattil tittikkum tēṉē aḻiyāch selvamē
  kārār miṭaṟṟup pavaḷamalaik kaṇṇiṉ muḷaitta kaṟpakamē
  karumpē kaṉiyē eṉiraṇṭu kaṇṇē kaṇṇiṟ karumaṇiyē
  ērār paruvam mūṉṟilumai iṉiya mulaippāl eṭuttūṭṭum
  iṉpak kutalaimoḻikkuruntē eṉā ruyiruk korutuṇaiyē
  pērār ñāṉa sampantap perumā ṉēniṉ tiruppukaḻaip
  pēsu kiṉṟōr mēṉmēlum peruñsel vattil piṟaṅkuvarē.1

  • 189. ulakiyal uṇarvōr aṇuttuṇai yēṉum uṟṟilāch siṟiyaōr paruvattilakiya eṉakkuḷ iruntaruḷ neṟiyil ēṟṟavun taramilā maiyiṉāṉvilakuṟuṅ kālat taṭikkaṭi ēṟa viṭuttuppiṉ vilakuṟā vaṇṇamalakilā uṇarchsi aḷittaṉai uṉṟaṉ aruṭkaṭaṟ perumaieṉ pukalvēṉtilakanaṟ kāḻi ñānasam pantat teḷḷamu tāñsiva kuruvē.perumāṉiṉ kaiyeḻuttu mūlattil ivviruttam ivvāṟu aintu aṭikaḷuṭaṉkāṇappeṟuvatāka ā.pā.kūṟi iṅṅaṉamē patippittuḷḷār. to. vē.mutaṟpatippilum piṉ patippukaḷilum `alakilā uṇarchsi aḷittaṉai' eṉṉumnāṉkām aṭi illai. `tilakanaṟkāḻi' eṉpataṉai nāṉkām aṭiyāka avarkaḷ koṇṭaṉar. āsiriyaviruttam nāṉkaṭiyiṉ mikku varātu. perumāṉatukaiyeḻuttu mūlaṅkaḷil aṭittal tiruttalkaḷ uṇṭu. pāṭum vēkattil aintaṭiyāka amainta itaṉaip perumāṉ tiruttiyamaikkātuviṭṭārkaḷ pōlum.
  • 190. iḥtōr taṉippāṭal. itaṉai ivviṭattil sērttut to.vē. patippittuḷḷār.

ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை // ஆளுடைய பிள்ளையார் அருண்மாலை