திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
āḷuṭaiya piḷḷaiyār aruṇmālai
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya nampikaḷ aruṇmālai
Fourth Thirumurai

010. āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai
āḷuṭaiya arasukaḷ aruṇmālai

  eṇsīrk kaḻineṭilaṭi āsiriya viruttam
  tiruchsiṟṟampalam
 • 1. tiruttakusīr atikaiaruḷ talattiṉ ōṅkum
  sivakkoḻuntiṉ aruṭperumait tiṟattāl vāymai
  uruttakumey uṇarchsivaṭi vākich saiva
  oḷiviḷaṅka nāvaraseṉ ṟorupēr peṟṟup
  poruttamuṟa uḻavārap paṭaikaik koṇṭa
  puṇṇiyaṉē naṇṇiyasīrp puṉita ṉēeṉ
  karuttamarnta kalaimatiyē karuṇai ñāṉak
  kaṭalēniṉ kaḻalkarutak karutu vāyē.
 • 2. vāymaiyilāch samaṇātar palakāṟ seyta
  vañsamelām tiruvaruṭpēr valattāl nīntit
  tūymaipeṟum sivaneṟiyē viḷaṅka ōṅkum
  sōtimaṇi viḷakkēeṉ tuṇaiyē emmaich
  sēmmaiviṭā taṇimaiviṭat tāḷa vanta
  selvamē ellaiyilāch siṟappu vāyntuḷ
  āymaiyuṟu peruntakaiyē amutē saiva
  aṇiyēsol laraseṉumpēr amainta tēvē.
 • 3. tēvarelām toḻuntalaimait tēvar pātat
  tirumalarai muṭikkaṇintu tikaḻntu niṉṟa
  nāvarasē nāṉmukaṉum virumpum ñāṉa
  nāyakaṉē nallavarkku naṇpa ṉēem
  pāvamelām akaṟṟiaruṭ pāṉmai nalkum
  paṇpuṭaiya perumāṉē paṇintu niṉpāl
  mēvavirup puṟumaṭiyark kaṉpu seyya
  vēṇṭiṉēṉ avvakainī vititti ṭāyē.
 • 4. vitivilakkī teṉṟaṟiyum viḷaivoṉ ṟillā
  viṉaiyiṉēṉ eṉiṉumeṉṉai virumpi eṉṉuḷ
  mativiḷakkai ēṟṟiaruḷ maṉaiyiṉ ñāṉa
  vāḻvaṭaiyach seyalvēṇṭum vaḷḷa lēnaṟ
  patimalarttāḷ niḻalaṭainta tavattōrk kellām
  patiyēsol laraseṉumpēr paṭaitta tēvē
  katitarukaṟ pakamēmuk kaṉiyē ñāṉak
  kaṭalēeṉ karuttēeṉ kaṇṇu ḷāṉē.
 • 5. kaṇṇuḷē viḷaṅkukiṉṟa maṇiyē saivak
  kaṉiyēnā varasēseṅ karumpē vētap
  paṇṇuḷē viḷaintaaruṭ payaṉē uṇmaip
  patiyōṅku nitiyēniṉ pātam aṉṟi
  viṇṇuḷē aṭaikiṉṟa pōkam oṉṟum
  virumpēṉeṉ ṟaṉaiyāḷa vēṇṭuṅ kaṇṭāy
  oṇṇuḷē oṉpatuvāy vaittāy eṉṟa
  uttamaṉē191 sittamakiḻn tutavu vōṉē.
 • 6. ōṅkārat taṉimoḻiyiṉ payaṉaich saṟṟum
  ōrkilēṉ siṟiyēṉiv vulaka vāḻvil
  āṅkārap perumatamāl yāṉai pōla
  akampāva mayaṉāki alaikiṉ ṟēṉuṉ
  pāṅkāya meyyaṭiyar tammaich saṟṟum
  parintilēṉ aruḷaṭaiyum parisoṉ ṟuṇṭō
  tīṅkāya seyalaṉaittum uṭaiyēṉ eṉṉa
  seyvēṉsol larasēeṉ seyku vēṉē.
 • 7. seyvakaioṉ ṟaṟiyāta siṟiyēṉ intach
  siṟṟulaka vāḻkkaiyiṭaich sikki antō
  poyvakaiyē purikiṉṟēṉ puṇṇi yāniṉ
  poṉṉaṭiyaip pōṟṟilēṉ puṉita ṉēnāṉ
  uyvakaiev vakaiyātu seyvēṉ nīyē
  uṟutuṇaieṉ ṟirukkiṉṟēṉ uṇarvi lēṉai
  meyvakaiyiṟ seluttaniṉait tiṭuti yōsol
  vēntēeṉ uyirttuṇaiyāy viḷaṅkuṅ kōvē.
 • 8. viḷaṅkumaṇi viḷakkeṉanāl vētat tuchsi
  mēviyameyp poruḷai uḷḷē virumpi vaittuk
  kaḷaṅkaṟumey yaṉparellāṅ kaḷippa aṉṟōr
  kaṟṟuṇaiyāṟ kaṭalkaṭantu karaiyiṟ pōntu
  tuḷaṅkuperuñ sivaneṟiyaich sārnta ñāṉat
  tuṇaiyēnan turaiyēnaṟ sukamē eṉṟum
  vaḷaṅkeḻumā kananeṟiyai vaḷarkka vanta
  vaḷḷalē niṉṉaruḷai vaḻaṅku vāyē.
 • 9. aruḷvaḻaṅkun tilakavati ammai yārpiṉ
  avataritta maṇiyesol larasē ñāṉat
  teruḷvaḻaṅkum sivaneṟiyai viḷakka vanta
  seḻuñsuṭarmā maṇiviḷakkē siṟiya ṉēṉai
  iruḷvaḻaṅkum ulakiyalniṉ ṟeṭuttu ñāṉa
  iṉṉaruḷtan tāṇṭaruḷvāy iṉṟēl antō
  maruḷvaḻaṅkum pavaneṟiyiṟ suḻalvēṉ uyyum
  vakaiaṟiyēṉ niṉṉaruṭku marapaṉ ṟītē.
 • 10. tērntauḷat tiṭaimikavum tittit tūṟum
  seḻuntēṉē sollarasām tēvē meymmai
  sārntutikaḻ appūti aṭikaṭ kiṉpam
  tantaperun takaiyēem tantai yēuḷ
  kūrntamati niṟaivēeṉ kuruvē eṅkaḷ
  kulateyva mēsaivak koḻuntē tuṉpam
  tīrntaperu neṟittuṇaiyē oppi lāta
  selvamē appaṉeṉat tikaḻkiṉ ṟōṉē.

  • 191. eṇṇukēṉ eṉsolli eṇṇukēṉōemperumāṉ tiruvaṭiyē eṇṇiṉallālkaṇṇilēṉ maṟṟōrkaḷaikaṇ illēṉkaḻalaṭiyē kaitoḻutu kāṇiṉallāloṇṇuḷē oṉpatu vāsalvaittāyokka aṭaikkumpō tuṇaramāṭṭēṉpuṇṇiyā uṉṉaṭikkē pōtukiṉṟēṉpūmpukalūr mēviya puṇṇiyaṉē.- 7215 (6-99-1) tirunāvukkarasar. tiruppukalūrt tiruttāṇṭakam.

ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை // ஆளுடைய அரசுகள் அருண்மாலை