திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
പണിത്തിറഞ് ചാലാമൈ
paṇittiṟañ sālāmai
മുറൈയിട്ട പത്തു
muṟaiyiṭṭa pattu
Fifth Thirumurai

027. കുറൈ നേര്‍ന്ത പത്തു
kuṟai nērnta pattu

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. വാന്‍പിറന്താര്‍ പുകഴ്തണികൈ മലൈയൈക് കണ്‍ടു
  വള്‍ളലേ നിന്‍പുകഴൈ മകിഴ്ന്തു കൂറേന്‍
  തേന്‍പിറന്ത മലര്‍ക്കുഴലാര്‍ക് കാളാ വാളാ
  തിരികിന്‍റേന്‍ പുരികിന്‍റേന്‍ തീമൈ നാളും
  ഊന്‍പിറന്ത ഉടല്‍ഓംപി അവമേ വാഴ്നാള്‍
  ഒഴിക്കിന്‍റേന്‍ പഴിക്കാളായ് ഉറ്റേന്‍ അന്തോ
  ഏന്‍പിറന്തേന്‍ ഏന്‍പിറന്തേന്‍ പാവി യേന്‍യാന്‍
  എന്‍കുറൈയൈ എവര്‍ക്കെടുത്തിങ് കിയംപു കേനേ.
 • 2. മെയ്യാവോ നറ്റണികൈ മലൈയൈച് ചാര്‍ന്തു
  മേന്‍മൈയുറും നിന്‍പുകഴൈ വിരുംപി ഏത്തേന്‍
  ഉയ്യാവോ വല്‍നെറിയേന്‍ പയന്‍പ ടാത
  ഓതിഅനൈയേന്‍ എട്ടിതനൈ ഒത്തേന്‍ അന്‍പര്‍
  പൊയ്യാഓ ടെനമടവാര്‍ പോകം വേട്ടേന്‍
  പുലൈയനേന്‍ ചറ്റേനും പുനിതം ഇല്‍ലേന്‍
  ഐയാവോ നാണാമല്‍ പാവി യേന്‍യാന്‍
  യാര്‍ക്കെടുത്തെന്‍ കുറൈതന്‍നൈ അറൈകു വേനേ.
 • 3. വാട്ചെല്‍ലാ നെടുങ്കണ്‍ണാര്‍ മയലില്‍ വീഴ്ന്തു
  മനംപോന വഴിചെന്‍റു വരുന്താ നിന്‍റേന്‍
  ചേട്ചെല്‍ലാര്‍ വരൈത്തണികൈത് തേവ തേവേ
  ചിവപെരുമാന്‍ പെറ്റപെരുഞ് ചെല്‍വ മേനാന്‍
  നാട്ചെല്‍ലാ നിന്‍റതിനി എന്‍ചെയ് കേനോ
  നായിനേന്‍ പിഴൈതന്‍നൈ നാടി നിന്‍പാല്‍
  കോട്ചൊല്‍ലാ നിറ്പര്‍എനില്‍ എന്‍നാ മോഎന്‍
  കുറൈയൈഎടുത് തെവര്‍ക്കെളിയേന്‍ കൂറു കേനേ.
 • 4. പൊല്‍ലാത മങ്കൈയര്‍തം മയറ്കുള്‍ ആകും
  പുലൈയമനത് താല്‍വാടിപ് പുലംപു കിന്‍റേന്‍
  കല്‍ലാത പാവിഎന്‍റു കൈവിട് ടായോ
  കരുണൈഉരു വാകിയചെങ് കരുംമേ മേരു
  വില്‍ലാന്‍തന്‍ ചെല്‍വമേ തണികൈ മേവും
  മെയ്ഞ്ഞാന ഒളിയേഇവ് വിനൈയേന്‍ തുന്‍പം
  എല്‍ലാംനീ അറിവായേ അറിന്തും വാരാ
  തിരുന്താല്‍എന്‍ കുറൈയൈഎവര്‍ക് കിയംപു കേനേ.
 • 5. മുന്‍അറിയേന്‍ പിന്‍അറിയേന്‍ മാതര്‍ പാല്‍എന്‍
  മൂടമനം ഇഴുത്തോടപ് പിന്‍ചെന്‍ റെയ്ത്തേന്‍
  പുന്‍നെറിയേന്‍ പൊയ്യരൊടും പയിന്‍റേന്‍ നിന്‍റന്‍
  പുനിതഅരുട് കടലാടേന്‍ പുളകം മൂടേന്‍
  പൊന്‍അരൈയന്‍ തൊഴുംചടിലപ് പുനിതന്‍ ഈന്‍റ
  പുണ്‍ണിയമേ തണികൈവളര്‍ പോത വാഴ്വേ
  എന്‍അരൈചേ എന്‍അമുതേ നിന്‍പാല്‍ അന്‍റി
  എവര്‍ക്കെടുത്തെന്‍ കുറൈതന്‍നൈ ഇയംപു കേനേ.
 • 6. വിടുമാട്ടില്‍ തിരിന്തുമട മാത രാര്‍തം
  വെയ്യനീര്‍ക് കുഴിവീഴ്ന്തു മീളാ നെഞ്ചത്
  തടുമാറ്റത് തൊടുംപുലൈയ ഉടലൈ ഓംപിച്
  ചാര്‍ന്തവര്‍ക്കോര്‍ അണുഅളവും താന്‍ഈ യാതു
  പടുകാട്ടില്‍ പലന്‍ഉതവാപ് പനൈപോല്‍ നിന്‍റേന്‍
  പാവിയേന്‍ ഉടറ്ചുമൈയൈപ് പലരും കൂടി
  ഇടുകാട്ടില്‍ വൈക്കുങ്കാല്‍ എന്‍ചെയ് വേനോ
  എന്‍കുറൈയൈ എവര്‍ക്കെടുത്തിങ് കിയംപു കേനേ.
 • 7. മിന്‍നൈനേര്‍ ഇടൈമടവാര്‍ മയല്‍ചെയ് കിന്‍റ
  വെങ്കുഴിയില്‍ വീഴ്ന്തഴുന്തി വെറുത്തേന്‍ പോലപ്
  പിന്‍നൈയേ എഴുന്തെഴുന്തു മീട്ടും മീട്ടും
  പേയ്പോല വീഴ്ന്താടി മയറ്കുള്‍ മൂഴ്കിപ്
  പൊന്‍നൈയേ ഒത്തഉന തരുളൈ വേണ്‍ടിപ്
  പോറ്റാതു വീണേനാള്‍ പോക്കു കിന്‍റ
  എന്‍നൈയേ യാന്‍ചിരിപ്പേന്‍ ആകില്‍ അന്തോ
  എന്‍കുറൈയൈ എവര്‍ക്കെടുത്തിങ് കിയംപു കേനേ.
 • 8. മുലൈഒരുപാല്‍ മുകംഒരുപാല്‍ കാട്ടും പൊല്‍ലാ
  മൂടമട വാര്‍കള്‍തമൈ മുയങ്കി നിന്‍റേന്‍
  ഇലൈഒരുപാല്‍ അനംഒരുപാല്‍ മലഞ്ചേര്‍ത് തുണ്‍ണും
  ഏഴൈമതി യേന്‍തണികൈ ഏന്ത ലേപൊന്‍
  മലൈഒരുപാല്‍ വാങ്കിയചെവ് വണ്‍ണ മേനി
  വള്‍ളല്‍തരു മരുന്തേനിന്‍ മലര്‍ത്താള്‍ ഏത്തേന്‍
  പുലൈഒരുവാ വഞ്ചകനെഞ് ചുടൈയേന്‍ എന്‍റന്‍
  പുന്‍മൈതനൈ എവര്‍ക്കെടുത്തുപ് പുകലു വേനേ.
 • 9. വേയ്പ്പാല്‍മെന്‍ തോള്‍മടവാര്‍ മറൈക്കും മായ
  വെംപുഴുച്ചേര്‍ വെടിപ്പിനിടൈ വീഴ്ന്തു നിന്‍റേന്‍
  തായ്പ്പാലൈ ഉണ്‍ണാതു നായ്പ്പാല്‍ ഉണ്‍ണും
  തകൈയനേന്‍ തിരുത്തണികൈ തന്‍നൈച് ചാര്‍ന്തു
  ആയ്പ്പാലൈ ഒരുമരുങ്കാന്‍ ഈന്‍റ ചെല്‍വത്
  താരമുതേ നിന്‍അരുളൈ അടൈയേന്‍ കണ്‍ടായ്
  ഏയ്പ്പാലൈ നടുങ്കരുങ്കല്‍ പോല്‍നിന്‍ റെയ്ത്തേന്‍
  എന്‍കുറൈയൈ എവര്‍ക്കെടുത്തിങ് കിയംപു കേനേ.
 • 10. വഞ്ചമട മാതരാര്‍ പോകം എന്‍നും
  മലത്തിനിടൈക് കിരുമിഎന വാളാ വീഴ്ന്തേന്‍
  കഞ്ചമലര്‍ മനൈയാനും മാലും തേടക്
  കാണാത ചെങ്കനിയില്‍ കനിന്ത തേനേ
  തഞ്ചം എന്‍പോര്‍ക് കരുള്‍പുരിയും വള്‍ളലേനല്‍
  തണികൈഅരൈ ചേഉനതു താളൈപ് പോറ്റേന്‍
  എഞ്ചല്‍ഇലാ വിനൈച്ചേമ ഇടമായ് ഉറ്റേന്‍
  എന്‍കുറൈയൈ എവര്‍ക്കെടുത്തിങ് കിയംപു കേനേ.

குறை நேர்ந்த பத்து // குறை நேர்ந்த பத்து