திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பணித்திறஞ் சாலாமை
paṇittiṟañ sālāmai
முறையிட்ட பத்து
muṟaiyiṭṭa pattu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

027. குறை நேர்ந்த பத்து
kuṟai nērnta pattu