திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மாயைவலிக் கழுங்கல்
māyaivalik kaḻuṅkal
அடியார் பேறு
aṭiyār pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

009. முறையீடு
muṟaiyīṭu