திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
முறையீடு
muṟaiyīṭu
ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்
āṉma visārat taḻuṅkal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

010. அடியார் பேறு
aṭiyār pēṟu

No audios found!