திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தற் சுதந்தரம் இன்மை
taṟ sutantaram iṉmai
திருக்கதவந் திறத்தல்
tirukkatavan tiṟattal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

017. அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu