திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருக்கதவந் திறத்தல்
tirukkatavan tiṟattal
பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம்
piḷḷaip peru viṇṇappam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

019. பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம்
piḷḷaich siṟu viṇṇappam