திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம்
piḷḷaich siṟu viṇṇappam
சுத்த சன்மார்க்க வேண்டுகோள்
sutta saṉmārkka vēṇṭukōḷ
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

020. பிள்ளைப் பெரு விண்ணப்பம்
piḷḷaip peru viṇṇappam