திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மாயையின் விளக்கம்
māyaiyiṉ viḷakkam
பிரிவாற்றாமை
pirivāṟṟāmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

028. அபயத் திறன்
apayat tiṟaṉ