திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കുറൈ നേര്‍ന്ത പത്തു
kuṟai nērnta pattu
നെഞ്ചവലങ് കൂറല്‍
neñsavalaṅ kūṟal
Fifth Thirumurai

028. മുറൈയിട്ട പത്തു
muṟaiyiṭṭa pattu

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. പൊന്‍നൈപ് പൊരുളാ നിനൈപ്പോര്‍പാല്‍ പോന്തു മിടിയാല്‍ ഇരന്തലുത്തേന്‍
  നിന്‍നൈപ് പൊരുള്‍എന്‍ റുണരാത നീചന്‍ ഇനിഓര്‍ നിലൈകാണേന്‍
  മിന്‍നൈപ് പൊരുവും ചടൈപ്പവള വെറ്പില്‍ വിളൈന്ത വിയന്‍കരുംപേ
  മുന്‍നൈപ് പൊരുളേ തണികൈയനേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 2. മക്കട് പിറവി എടുത്തുംഉനൈ വഴുത്താക് കൊടിയ മരംഅനൈയേന്‍
  തുക്കക് കടലില്‍ വീഴ്ന്തുമനം ചോര്‍കിന്‍ റേന്‍ഓര്‍ തുണൈകാണേന്‍
  ചെക്കര്‍പ് പൊരുവു വടിവേറ്കൈത് തേവേ തെവിട്ടാത് തെള്‍ളമുതേ
  മുക്കട് കരുംപിന്‍ മുഴുമുത്തേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 3. അന്‍പിന്‍ ഉനതു തിരുഅടിക്കേ ആളായ്ത് തൊണ്‍ടൊന്‍ റാറ്റാതേ
  തുന്‍പിന്‍ ഉടൈയോര്‍ പാല്‍അണുകിച് ചോര്‍ന്തേന്‍ ഇനിഓര്‍ തുണൈകാണേന്‍
  എന്‍പില്‍ മലിന്ത മാലൈപുനൈ എംമാന്‍ തന്ത പെംമാനേ
  മുന്‍പിന്‍ നടുവായ് മുളൈത്തോനേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 4. അരുകാ മലത്തിന്‍ അലൈന്തിരക്കം അറിയാ വഞ്ച നെഞ്ചകര്‍പാല്‍
  ഉരുകാ വരുന്തി ഉഴന്‍റലൈന്തേന്‍ ഉന്‍താള്‍ അന്‍റിത് തുണൈകാണേന്‍
  പെരുകാ തരവില്‍ ചിവന്‍പെറുംനറ് പേറേ തണികൈപ് പെരുവാഴ്വേ
  മുരുകാ മുകംമൂ വിരണ്‍ടുടൈയായ് മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 5. പൊന്‍നിന്‍ റൊളിരും മാര്‍പന്‍അയന്‍ പോറ്റും ഉന്‍താള്‍ പുകഴ്മറന്തേ
  കന്‍നിന്‍ റണങ്കും മനത്താര്‍പാല്‍ കനിന്തേന്‍ ഇനിഓര്‍ തുണൈകാണേന്‍
  മിന്‍നിന്‍ റിലങ്കു ചടൈക്കനിയുള്‍ വിളൈന്ത നറവേ മെയ്അടിയാര്‍
  മുന്‍നിന്‍ റരുളും തണികൈയനേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 6. വെതിര്‍ഉള്‍ ളവരിന്‍ മൊഴികേളാ വീണ രിടംപോയ് മികമെലിന്തേ
  അതിരും കഴറ്ചേ വടിമറന്തേന്‍ അന്തോ ഇനിഓര്‍ തുണൈകാണേന്‍
  എതിരും കുയില്‍മേല്‍ തവഴ്തണികൈ ഇറൈയേ മുക്കണ്‍ ഇയറ്കനിയിന്‍
  മുതിരും ചുവൈയേ മുതറ്പൊരുളേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 7. ഈനത് തിവറും മനക്കൊടിയോര്‍ ഇടംപോയ് മെലിന്തു നാള്‍തോറും
  ഞാനത് തിരുത്താള്‍ തുണൈചിറിതും നാടേന്‍ ഇനിഓര്‍ തുണൈകാണേന്‍
  താനത് തറുകണ്‍ മലൈഉരിയിന്‍ ചട്ടൈ പുനൈന്തോന്‍ തരുംപേറേ
  മോനത് തവര്‍ത്ം അകവിളക്കേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 8. തേവേ എനനിറ് പോറ്റാത ചിറിയ രിടംപോയ്ത് തിയങ്കിഎന്‍റന്‍
  കോവേ നിന്‍റന്‍ തിരുത്താളൈക് കുറിക്ക മറന്തേന്‍ തുണൈകാണേന്‍
  മാവേ ഴത്തിന്‍ ഉരിപുനൈന്ത വള്‍ളറ് കിനിയ മകപ്പേറേ
  മൂവേ തനൈയൈ അറുത്തരുള്‍വോയ് മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 9. വേതാ നന്ത നൊടുപോറ്റി മേവപ് പടുംനിന്‍ പതംമറന്തേ
  ഈതാ നംതന്‍ തിടുവീര്‍എന്‍ റീന രിടംപോയ് ഇരന്തലൈന്തേന്‍
  പോതാ നന്തപ് പരചിവത്തില്‍ പോന്ത പൊരുളേ പൂരണമേ.
  മൂതാ നന്ത വാരിതിയേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.
 • 10. വടിയാക് കരുണൈ വാരിതിയാം വള്‍ളല്‍ ഉന്‍താള്‍ മലര്‍മറന്തേ
  കൊടിയാ രിടംപോയ്ക്കുറൈയിരന്തേന്‍ കൊടിയേന്‍ ഇനിഓര്‍ തുണൈകാണേന്‍
  അടിയാര്‍ക് കെളിയ മുക്കണുടൈ അംമാന്‍ അളിത്ത അരുമരുന്തേ
  മുടിയാ മുതന്‍മൈപ് പെരുംപൊരുളേ മുറൈയോ മുറൈയോ മുറൈയേയോ.

முறையிட்ட பத்து // முறையிட்ட பத்து