திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
குறை நேர்ந்த பத்து
kuṟai nērnta pattu
நெஞ்சவலங் கூறல்
neñsavalaṅ kūṟal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

028. முறையிட்ட பத்து
muṟaiyiṭṭa pattu