திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
മുറൈയിട്ട പത്തു
muṟaiyiṭṭa pattu
ആറ്റാപ് പുലംപല്‍
āṟṟāp pulampal
Fifth Thirumurai

029. നെഞ്ചവലങ് കൂറല്‍
neñsavalaṅ kūṟal

  എണ്‍ചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ഇഴുതൈ നെഞ്ചിനേന്‍ എന്‍ചെയ്വാന്‍ പിറന്തേന്‍
  ഏഴൈ മാര്‍മുലൈക് കേവിഴൈന്‍ തുഴന്‍റേന്‍
  പഴുതൈ പാംപെന മയങ്കിനന്‍ കൊടിയേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  അഴുതു കണ്‍കള്‍നീര്‍ ആര്‍ന്തിടും അടിയര്‍
  അകത്തുള്‍ ഊറിയ ആനന്ത അമുതേ
  തൊഴുതു മാല്‍പുകഴ് തണികൈഎന്‍ അരചേ
  തോന്‍റ ലേപരഞ് ചുടര്‍തരും ഒളിയേ.
 • 2. വഞ്ച നെഞ്ചിനേന്‍ വല്‍വിലങ് കനൈയേന്‍
  മങ്കൈ മാര്‍മുലൈ മലൈതനില്‍ ഉരുള്‍വേന്‍
  പഞ്ച പാതകം ഓര്‍ഉരു എടുത്തേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  കഞ്ചന്‍ മാല്‍പുകഴ് കരുണൈയങ് കടലേ
  കണ്‍കള്‍ മൂന്‍റുടൈക് കരുംപൊളിര്‍ മുത്തേ
  അഞ്ചല്‍ അഞ്ചല്‍എന്‍ റന്‍പരൈക് കാക്കും
  അണ്‍ണ ലേതണി കാചലത് തരചേ
 • 3. മൈയല്‍ നെഞ്ചിനേന്‍ മതിþയിലേന്‍ കൊടിയ
  വാട്ക ണാര്‍മുലൈ മലൈക്കുപ ചരിത്തേന്‍
  പൈയ പാംപിനൈ നികര്‍ത്തവെങ് കൊടിയ
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  മെയ്യര്‍ ഉള്‍ളകം വിളങ്കൊളി വിളക്കേ
  മേലൈ യോര്‍കളും വിളംപരും പൊരുളേ
  ചെയ്യ മേനിഎം ചിവപിരാന്‍ അളിത്ത
  ചെല്‍വ മേതിരുത് തണികൈയന്‍ തേവേ.
 • 4. മതിയില്‍ നെഞ്ചിനേന്‍ ഓതിയിനൈ അനൈയേന്‍
  മാതര്‍ കണ്‍എനും വലൈയിടൈപ് പട്ടേന്‍
  പതിയില്‍ ഏഴൈയേന്‍ പടിറ്റുവഞ് ചകനേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  പൊതിയില്‍ ആടിയ ചിവപിരാന്‍ അളിത്ത
  പുണ്‍ണി യാഅരുട് പോതക നാതാ
  തുതിഇ രാമനുക് കരുള്‍ചെയും തണികൈത്
  തു‘യ നേപചുന്‍ തോകൈവാ കനനേ.
 • 5. തുട്ട നെഞ്ചിനേന്‍ എട്ടിയൈ അനൈയേന്‍
  തുയര്‍ചെയ് മാതര്‍കള്‍ ചൂഴലുള്‍ തിനമും
  പട്ട വഞ്ചനേന്‍ എന്‍ചെയ ഉതിത്തേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  നട്ടം ആടിയ നായകന്‍ അളിത്ത
  നല്‍ല മാണിക്ക നായക മണിയേ
  മട്ട റാപ്പൊഴില്‍ ചൂഴ്തിരുത് തണികൈ
  വള്‍ള ലേമയില്‍ വാകനത് തേവേ
 • 6. കായും നെഞ്ചിനേന്‍ പേയിനൈ അനൈയേന്‍
  കടികൊള്‍ കോതൈയര്‍ കണ്‍വലൈപ് പട്ടേന്‍
  പായും വെംപുലി നികര്‍ത്തവെഞ് ചിനത്തേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  തായും തന്തൈയും ചാമിയും എനതു
  ചാര്‍പും ആകിയ തണികൈയങ് കുകനേ
  ആയും കൊന്‍റൈചെഞ് ചടൈക്കണിന്‍ താടും
  ഐയര്‍ തന്തരുള്‍ ആനന്തപ് പേറേ.
 • 7. തീങ്കു നെഞ്ചിനേന്‍ വേങ്കൈയൈ അനൈയേന്‍
  തീയ മാതര്‍തം തിറത്തുഴല്‍ കിന്‍റേന്‍
  പാങ്കി ലാരൊടും പഴകിയ വെറിയേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  തേങ്കു കങ്കൈയൈച് ചെഞ്ചടൈ ഇരുത്തും
  ചിവപി രാന്‍ചെല്‍വത് തിരുഅരുട് പേറേ
  ഓങ്കു നല്‍തണി കാചലത് തമര്‍ന്ത
  ഉണ്‍മൈ യേഎനക് കുറ്റിടും തുണൈയേ.
 • 8. കള്‍ള നെഞ്ചിനേന്‍ നഞ്ചിനൈ അനൈയേന്‍
  കടിയ മാതര്‍തം കരുക്കുഴി എനുംഓര്‍
  പള്‍ളം ആഴ്ന്തിടു പുലൈയനേന്‍ കൊലൈയേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  വെള്‍ള വാര്‍ചടൈ വിത്തകപ് പെരുമാന്‍
  വേണ്‍ട നറ്പൊരുള്‍ വിരിത്തുരൈത് തോനേ
  പുള്‍അ ലംപുതണ്‍ വാവിചൂഴ് തണികൈപ്
  പൊരുപ്പ മര്‍ന്തിടും പുനിതപൂ രണനേ.
 • 9. മത്ത നെഞ്ചിനേന്‍ പിത്തരില്‍ തിരിവേന്‍
  മാതര്‍ കണ്‍കളിന്‍ മയങ്കിനിന്‍ റലൈന്തേന്‍
  പത്തി എന്‍പതോര്‍ അണുവുംഉറ് റില്‍ലേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  പിത്ത നായകന്‍ അരുള്‍തിരുപ് പേറേ
  പിരമന്‍ മാലുക്കും പേചരും പൊരുളേ
  തത്തൈ പാടുറും പൊഴിറ്ചെറി തണികാ
  ചലത്തിന്‍ മേവിയ തറ്പര ഒളിയേ.
 • 10. അഴുക്കു നെഞ്ചിനേന്‍ പൊയ്യല തറിയേന്‍
  അണങ്ക നാര്‍മയല്‍ ആഴത്തില്‍ വിഴുന്തേന്‍
  പഴുക്കും മൂടരുള്‍ ചേര്‍ന്തിടുങ് കൊടിയേന്‍
  പാവി യേന്‍എന്തപ് പരിചുകൊണ്‍ ടടൈവേന്‍
  മഴുക്കൈ ഏന്തിയ മാചിലാ മണിക്കുള്‍
  മന്‍നി ഓങ്കിയ വളര്‍ഒളിപ് പിഴംപേ
  വഴുക്കി ലാര്‍പുകഴ് തണികൈഎന്‍ അരചേ
  വള്‍ള ലേഎന്‍നൈ വാഴ്വിക്കും പൊരുളേ.

நெஞ்சவலங் கூறல் // நெஞ்சவலங் கூறல்