திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
முறையிட்ட பத்து
muṟaiyiṭṭa pattu
ஆற்றாப் புலம்பல்
āṟṟāp pulampal
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

029. நெஞ்சவலங் கூறல்
neñsavalaṅ kūṟal