திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पिरियेऩ् ऎऩ्ऱल्
piriyēṉ eṉṟal
अरुट्पॆरुञ्जोति ऎऩ् आण्टवर्
aruṭperuñjōti eṉ āṇṭavar
Sixth Thirumurai

031. तिरुवरुट् पेऱु
tiruvaruṭ pēṟu

  ऎण्सीर्क् कऴिनॆटिलटि आसिरिय विरुत्तम्
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. पटिकळ्ऎलाम् एऱ्ऱुवित्तीर् परमनटम् पुरियुम्
  पतियैअटै वित्तीर्अप् पतिनटुवे विळङ्कुम्
  कॊटिकळ्निऱै मणिमाटक् कोयिलैयुम् काट्टिक्
  कॊटुत्तीर्अक् कोयिलिले कोपुरवा यिलिले
  सॆटिकळ्इलात् तिरुक्कतवम् तिऱप्पित्तुक् काट्टित्
  तिरुम्पवुम्नीर् मूटुवित्तीर् तिऱन्दिटुतल् वेण्टुम्
  अटिकळ्इतु तरुणम्इऩि अरैक्कणमुम् तरियेऩ्
  अम्पलत्ते नटम्पुरिवीर् अळित्तरुळ्वीर् विरैन्दे.
 • 2. पॆट्टिइतिल् उलवात पॆरुम्पॊरुळ्उण् टितुनी
  पॆऱुकऎऩ अतुतिऱक्कुम् पॆरुन्दिऱवुक् कोलुम्
  ऎट्टिरण्टुम् तॆरियातेऩ् ऎऩ्कैयिले कॊटुत्तीर्
  इतुतरुणम् तिऱन्दतऩै ऎटुक्कमुयल् किऩ्ऱेऩ्
  अट्टिसॆय निऩैयातीर् अरैक्कणमुम् तरियेऩ्
  अरैक्कणत्तुक् कायिरम्आ यिरङ्कोटि आक
  वट्टिइट्टु नुम्मिटत्ते वाङ्कुवऩ्नुम् आणै
  मणिमऩ्ऱिल् नटम्पुरिवीर् वन्दरुळ्वीर् विरैन्दे.
 • 3. कैक्किसैन्द पॊरुळ्ऎऩक्कु वाय्क्किसैन्दुण् पतऱ्के
  कालम्ऎऩ्ऩ कणक्कॆऩ्ऩ करुतुम्इटम् ऎऩ्ऩ
  मॆय्क्किसैन्दऩ् ऱुरैत्ततुनीर् सत्तियम् सत्तियमे
  विटुवेऩो इऩ्ऱटियेऩ् विऴऱ्किऱैत्तेऩ् अलवे
  सॆय्क्किसैन्द सिवपोकम् विळैत्तुणवे इऱैत्तेऩ्
  तिऩन्दोऱुम् कात्तिरुन्देऩ् तिरुवुळमे अऱियुम्
  मैक्किसैन्द विऴिअम्मै सिवकाम वल्लि
  मकिऴनटम् पुरिकिऩ्ऱीर् वन्दरुळ्वीर् विरैन्दे.
 • 4. परिकलत्ते तिरुअमुतम् पटैत्तुणवे पणित्तीर्
  पणित्तपिऩ्ऩो ऎऩ्ऩुटैय पक्कुवम्पार्क् किऩ्ऱीर्
  इरुनिलत्ते पसित्तवर्क्कुप् पसिनीक्क वल्लार्
  इवर्पॆरियर् इवर्सिऱियर् ऎऩ्ऩल्वऴक् कलवे
  उरिमैयुऱ्ऱेऩ् उमक्केऎऩ् उळ्ळम्अऩ्ऱे अऱिन्दीर्
  उटल्पॊरुळ्आ विकळैऎलाम् उम्मतॆऩक् कॊण्टीर्
  तिरिवकत्ते नाऩ्वरुन्दप् पार्त्तिरुत्तल् अऴको
  सिवकाम वल्लिमकिऴ् तिरुनटना यकरे.
 • 5. पॊय्कॊटुत्त मऩमायैस् सेऱ्ऱिल्विऴा तॆऩक्के
  पॊऩ्मणिमे टैयिल्एऱिप् पुन्दिमकिऴ्न् तिरुक्कक्
  कैकॊटुत्तीर् उलकम्ऎलाम् कळिक्कउल वात
  काल्इरण्टुम् कॊटुत्तीर्ऎक् कालुम्अऴि यात
  मॆय्कॊटुक्क वेण्टुम्उमै विटमाट्टेऩ् कण्टीर्
  मेल्एऱि ऩेऩ्इऩिक्कीऴ् विऴैन्दिऱङ्केऩ् ऎऩ्ऱुम्
  मैकॊटुत्त विऴिअम्मै सिवकाम वल्लि
  मकिऴनटम् पुरिकिऩ्ऱीर् वन्दरुळ्वीर् विरैन्दे.
 • 6. मिऩ्पोले वयङ्कुकिऩ्ऱ विरिसटैयीर् अटियेऩ्
  विळङ्कुम्उम तिणैअटिकळ् मॆय्अऴुन्दप् पिटित्तेऩ्
  मुऩ्पोले एमान्दु विटमाट्टेऩ् कण्टीर्
  मुऩिवऱियीर् इऩिऒळिक्क मुटियातु नुमक्के
  ऎऩ्पोले इरक्कम्विट्टुप् पिटित्तवर्कळ् इलैये
  ऎऩ्पिटिक्कुळ् इसैन्दतुपोल् इसैन्दतिलै पिऱर्क्के
  पॊऩ्पोले मुयल्किऩ्ऱ मॆय्त्तवर्क्कुम् अरिते
  पॊय्तवऩेऩ् सॆय्तवम्वाऩ् वैयकत्तिऱ् पॆरिते.
 • 7. ऎतुतरुणम् अतुतॆरियेऩ् ऎऩ्ऩिऩुम्ऎम् माऩे
  ऎल्लाञ्सॆय् वल्लवऩे ऎऩ्तऩिना यकऩे
  इतुतरुणम् तवऱुम्ऎऩिल् ऎऩ्उयिर्पोय् विटुम्इव्
  वॆळियेऩ्मेल् करुणैपुरिन् तॆऴुन्दरुळल् वेण्टुम्
  मतुतरुण वारिसमुम् मलर्न्दतरुळ् उतयम्
  वाय्त्ततुसिऱ् सपैविळक्कम् वयङ्कुकिऩ्ऱ तुलकिल्
  वितुतरुण अमुतळित्तॆऩ् ऎण्णम्ऎलाम् मुटिक्कुम्
  वेलैइतु कालैऎऩ विळम्पवुम्वेण् टुवतो.
 • 8. कोळ्अऱिन्द पॆरुन्दवर्तम् कुऱिप्पऱिन्दे उतवुम्
  कॊटैयाळा सिवकामक् कॊटिक्किसैन्द कॊऴुना
  आळ्अऱिन्दिङ् कॆऩैआण्ट अरसेऎऩ् अमुते
  अम्पलत्ते नटम्पुरियुम् अरुम्पॆरुञ्सो तियऩे
  ताळ्अऱिन्देऩ् निऩ्वरवु सत्तियम्सत् तियमे
  सन्देकम् इल्लैअन्दत् तऩित्ततिरु वरविऩ्
  नाळ्अऱिन्दु कॊळल्वेण्टुम् नविलुकनी ऎऩतु
  नऩविटैया यिऩुम्अऩ्ऱिक् कऩविटैया यिऩुमे.
 • 9. अऩ्ऱॆऩक्कु नीउरैत्त तरुणम्इतु ऎऩवे
  अऱिन्दिरुक्किऩ् ऱेऩ्अटियेऩ् आयिऩुम्ऎऩ् मऩन्दाऩ्
  कऩ्ऱॆऩस्सॆऩ् ऱटिक्कटिउट् कलङ्कुकिऩ्ऱ252 तरसे
  कण्णुटैय करुम्पेऎऩ् कवलैमऩक् कलक्कम्
  पॊऩ्ऱिटप्पे रिऩ्पवॆळ्ळम् पॊङ्किटइव् वुलकिल्
  पुण्णियर्कळ् उळङ्कळिप्पुप् पॊरुन्दिविळङ् किटनी
  इऩ्ऱॆऩक्कु वॆळिप्पटऎऩ् इतयमलर् मिसैनिऩ्
  ऱॆऴुन्दरुळि अरुळ्वतॆलाम् इऩितरुळ्क विरैन्दे.
 • 10. इतुतरुणम् नमैयाळऱ् कॆऴुन्दरुळुन् तरुणम्
  इऩित्तटैऒऩ् ऱिलैकण्टाय् ऎऩ्मऩऩे नीताऩ्
  मतुविऴुमोर् ईप्पोले मयङ्काते कयङ्कि
  वाटाते मलङ्काते मलर्न्दुमकिऴ्न् तिरुप्पाय्
  कुतुकलमे इतुतॊटङ्किक् कुऱैविलैकाण् नमतु
  कुरुवाणै नमतुपॆरुङ् कुलतॆय्वत् ताणै
  पॊतुविल्नटम् पुरिकिऩ्ऱ पुण्णियऩार् ऎऩक्कुळ्
  पुणर्न्दुरैत्त तिरुवार्त्तै पॊऩ्वार्त्तै इतुवे.

  • 252. कलक्कुकिऩ्ऱ - स. मु. क. पतिप्पु.
  • 253. मिसैयिऩ् - स. मु. क. पतिप्पु.

திருவருட் பேறு // திருவருட் பேறு

No audios found!