திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
നെഞ്ചവലങ് കൂറല്‍
neñsavalaṅ kūṟal
തിരുവരുള്‍ വിഴൈതല്‍
tiruvaruḷ viḻaital
Fifth Thirumurai

030. ആറ്റാപ് പുലംപല്‍
āṟṟāp pulampal

  കൊച്ചകക് കവിപ്പാ
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. അണ്‍ണാവോ എന്‍ അരുമൈ ഐയാവോ പന്‍നിരണ്‍ടു
  കണ്‍ണാവോ വേല്‍പിടിത്ത കൈയാവോ ചെംപവള
  വണ്‍ണാവോ നറ്റണികൈ മന്‍നാവോഎന്‍റെന്‍റേ
  എണ്‍ണാവോ തുന്‍പത് തിരുങ്കടറ്കുള്‍ മന്‍നിനനേ.
 • 2. മന്‍നപ്പാര്‍ പോറ്റു മണിയേനിന്‍ പൊന്‍നരുളൈത്
  തുന്‍നപ്പാ രാതു ചുഴന്‍റേന്‍ അരുണൈകിരി
  തന്‍നപ്പാ നറ്റണികൈ തന്‍നില്‍ അമര്‍ന്തരുളും
  എന്‍നപ്പാ ഇന്‍നും ഇന്ത ഏഴൈക് കിരങ്കായോ.
 • 3. കായ്നിന്‍റ നെഞ്ചക് കടൈയേന്‍ തിരുത്തണികൈ
  വായ്നിന്‍ റുനതുപുകഴ് വായ്പാടക് കൈകുവിത്തുത്
  തൂയ്നിന്‍റേ താളൈത്തൊഴുതാടിത് തുന്‍പംഎലാം
  പോയ്നിന്‍ റടൈവേനോ പുണ്‍ണിയനിന്‍ പൊന്‍നരുളേ.
 • 4. പൊന്‍പിണിക്കും നെഞ്ചപ് പുലൈയേനൈ ഇവ്വുലകില്‍
  വന്‍പിണിക്കോ പെറ്റു വളര്‍ത്തായ് അറിയേനേ
  എന്‍പിണൈത്താര്‍ വള്‍ളറ് കിനിമൈ പെറുംമണിയേ
  അന്‍പിണൈത്തോര്‍ പോറ്റും അരുട്ടണികൈ മന്‍നവനേ.
 • 5. വന്‍നോയും വഞ്ചകര്‍തം വന്‍ചാര്‍പും വന്‍തുയരും
  എന്‍നോയുങ് കൊണ്‍ടതനൈ എണ്‍ണി ഇടിവേനോ
  അന്‍നോ മുറൈപോകി ഐയാ മുറൈയേയോ
  മന്‍നോ മുറൈതണികൈ വാഴ്വേ മുറൈയേയോ.

ஆற்றாப் புலம்பல் // ஆற்றாப் புலம்பல்