திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
నెఞ్సవలఙ్ కూఱల్
neñsavalaṅ kūṟal
తిరువరుళ్ విళైతల్
tiruvaruḷ viḻaital
Fifth Thirumurai

030. ఆఱ్ఱాప్ పులంపల్
āṟṟāp pulampal

  కొస్సకక్ కవిప్పా
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం
 • 1. అణ్ణావో ఎన్ అరుమై ఐయావో పన్నిరణ్టు
  కణ్ణావో వేల్పిటిత్త కైయావో సెంపవళ
  వణ్ణావో నఱ్ఱణికై మన్నావోఎన్ఱెన్ఱే
  ఎణ్ణావో తున్పత్ తిరుఙ్కటఱ్కుళ్ మన్నిననే.
 • 2. మన్నప్పార్ పోఱ్ఱు మణియేనిన్ పొన్నరుళైత్
  తున్నప్పా రాతు సుళన్ఱేన్ అరుణైకిరి
  తన్నప్పా నఱ్ఱణికై తన్నిల్ అమర్ందరుళుం
  ఎన్నప్పా ఇన్నుం ఇంద ఏళైక్ కిరఙ్కాయో.
 • 3. కాయ్నిన్ఱ నెఞ్సక్ కటైయేన్ తిరుత్తణికై
  వాయ్నిన్ ఱునతుపుకళ్ వాయ్పాటక్ కైకువిత్తుత్
  తూయ్నిన్ఱే తాళైత్తొళుతాటిత్ తున్పంఎలాం
  పోయ్నిన్ ఱటైవేనో పుణ్ణియనిన్ పొన్నరుళే.
 • 4. పొన్పిణిక్కుం నెఞ్సప్ పులైయేనై ఇవ్వులకిల్
  వన్పిణిక్కో పెఱ్ఱు వళర్త్తాయ్ అఱియేనే
  ఎన్పిణైత్తార్ వళ్ళఱ్ కినిమై పెఱుంమణియే
  అన్పిణైత్తోర్ పోఱ్ఱుం అరుట్టణికై మన్నవనే.
 • 5. వన్నోయుం వఞ్సకర్తం వన్సార్పుం వన్తుయరుం
  ఎన్నోయుఙ్ కొణ్టతనై ఎణ్ణి ఇటివేనో
  అన్నో ముఱైపోకి ఐయా ముఱైయేయో
  మన్నో ముఱైతణికై వాళ్వే ముఱైయేయో.

ஆற்றாப் புலம்பல் // ஆற்றாப் புலம்பல்