திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சவலங் கூறல்
neñsavalaṅ kūṟal
திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

030. ஆற்றாப் புலம்பல்
āṟṟāp pulampal