திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவயோக நிலை
sivayōka nilai
பேரருள் வாய்மையை வியத்தல்
pēraruḷ vāymaiyai viyattal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

094. அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu

No audios found!