திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ആറ്റാപ് പുലംപല്‍
āṟṟāp pulampal
പുണ്‍ണിയനീറ്റു മാന്‍മിയം
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
Fifth Thirumurai

031. തിരുവരുള്‍ വിഴൈതല്‍
tiruvaruḷ viḻaital

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം.
 • 1. താണു ഈന്‍റരുള്‍ ചെല്‍വമേ തണികൈയില്‍ ചാമിയേ നിനൈഏത്തിക്
  കാണു വേന്‍ഇലൈ അരുള്‍ഇവണ്‍ പുന്‍മൈയില്‍ കാലങ്കള്‍ കഴിക്കിന്‍റേന്‍
  മാണും അന്‍പര്‍കള്‍ എന്‍ചൊലാര്‍ ഐയനീ വന്തെനക് കരുള്‍വായേല്‍
  നാണു വേന്‍അലന്‍ നടുങ്കലന്‍ ഒടുങ്കലന്‍ നായിനും കടൈയേനേ.
 • 2. കടൈപ്പട് ടേങ്കുംഇന്‍ നായിനുക് കരുള്‍തരക് കടവുള്‍നീ വരുവായേല്‍
  മടൈപ്പട് ടോങ്കിയ അന്‍പകത് തൊണ്‍ടര്‍കള്‍ വന്തുനൈത് തടുപ്പാരേല്‍
  തടൈപ്പട് ടായ്എനില്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ എന്‍ചെയ്വേന്‍ തളര്‍വതു തവിരേനേ
  അടൈപ്പട് ടോങ്കിയ വയല്‍തിരുത് തണികൈയം പതിഅമര്‍ന്‍ തിടുതേവേ.
 • 3. തേവ രേമുതല്‍ ഉലകങ്കള്‍ യാവൈയും ചിരുട്ടിആ തിയചെയ്യും
  മൂവ രേഎതിര്‍ വരുകിനും മതിത്തിടേന്‍ മുരുകനിന്‍ പെയര്‍ചൊല്‍വോര്‍
  യാവ രേനുംഎന്‍ കുടിമുഴു താണ്‍ടെനൈ അളിത്തവര്‍ അവരേകാണ്‍
  താവ നാടൊണാത് തണികൈയം പതിയില്‍വാഴ് ചണ്‍മുകപ് പെരുമാനേ.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்