திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ఆఱ్ఱాప్ పులంపల్
āṟṟāp pulampal
పుణ్ణియనీఱ్ఱు మాన్మియం
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
Fifth Thirumurai

031. తిరువరుళ్ విళైతల్
tiruvaruḷ viḻaital

  అఱుసీర్క్ కళినెటిలటి ఆసిరియ విరుత్తం
  తిరుస్సిఱ్ఱంపలం.
 • 1. తాణు ఈన్ఱరుళ్ సెల్వమే తణికైయిల్ సామియే నినైఏత్తిక్
  కాణు వేన్ఇలై అరుళ్ఇవణ్ పున్మైయిల్ కాలఙ్కళ్ కళిక్కిన్ఱేన్
  మాణుం అన్పర్కళ్ ఎన్సొలార్ ఐయనీ వందెనక్ కరుళ్వాయేల్
  నాణు వేన్అలన్ నటుఙ్కలన్ ఒటుఙ్కలన్ నాయినుం కటైయేనే.
 • 2. కటైప్పట్ టేఙ్కుంఇన్ నాయినుక్ కరుళ్తరక్ కటవుళ్నీ వరువాయేల్
  మటైప్పట్ టోఙ్కియ అన్పకత్ తొణ్టర్కళ్ వందునైత్ తటుప్పారేల్
  తటైప్పట్ టాయ్ఎనిల్ ఎన్సెయ్వేన్ ఎన్సెయ్వేన్ తళర్వతు తవిరేనే
  అటైప్పట్ టోఙ్కియ వయల్తిరుత్ తణికైయం పతిఅమర్న్ తిటుతేవే.
 • 3. తేవ రేముతల్ ఉలకఙ్కళ్ యావైయుం సిరుట్టిఆ తియసెయ్యుం
  మూవ రేఎతిర్ వరుకినుం మతిత్తిటేన్ మురుకనిన్ పెయర్సొల్వోర్
  యావ రేనుంఎన్ కుటిముళు తాణ్టెనై అళిత్తవర్ అవరేకాణ్
  తావ నాటొణాత్ తణికైయం పతియిల్వాళ్ సణ్ముకప్ పెరుమానే.

திருவருள் விழைதல் // திருவருள் விழைதல்