திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆற்றாப் புலம்பல்
āṟṟāp pulampal
புண்ணியநீற்று மான்மியம்
puṇṇiyanīṟṟu māṉmiyam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

031. திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital