திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
पामालै एऱ्ऱल्
pāmālai ēṟṟal
उऱ्ऱ तुरैत्तल्
uṟṟa turaittal
Sixth Thirumurai

089. तिरुवरुट् कॊटै
tiruvaruṭ koṭai

  कॊस्सकक् कलिप्पा
  तिरुस्सिऱ्ऱम्पलम्
 • 1. सिरुट्टिमुतल् ऐन्दॊऴिल्नाऩ् सॆय्यऎऩक् करुळ्पुरिन्दाय्
  पॊरुट्टिकऴ्निऩ् पॆरुङ्करुणैप् पुऩितअमु तुवन्दळित्ताय्
  तॆरुट्टिकऴ्निऩ् अटियवर्तम् तिरुस्सपैयिऩ् नटुइरुत्तित्
  तॆरुट्टिऎऩै वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 2. पटैत्तल्मुतल् ऐन्दॊऴिल्सॆय् पणिऎऩक्के पणित्तिट्टाय्
  उटैत्तऩिप्पे ररुट्सोति ओङ्कियतॆळ् ळमुतळित्ताय्
  कॊटैत्तऩिप्पो कङ्कॊटुत्ताय् निऩ्अटियर् कुऴुनटुवे
  तिटत्तमर्त्ति वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 3. अयऩ्मुतलोर् ऐवर्सॆयुम् तॊऴिल्ऎऩक्के अळित्तिट्टाय्
  उयर्वुऱुपे ररुट्सोतित् तिरुवमुतम् उवन्दळित्ताय्
  मयर्वऱुनिऩ् अटियवर्तम् सपैनटुवे वैत्तरुळिस्
  सॆयमुऱवे वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 4. ऐवर्सॆयुम् तॊऴिल्ऎऩक्के अळित्ताय्निऩ् अरुळमुतॆऩ्
  कैवरस्सॆय् तुण्णुवित्ताय् कङ्कणम्ऎऩ् करत्तणिन्दाय्
  सैवर्ऎऩुम् निऩ्ऩटियार् सपैनटुवे वैत्तरुळित्
  तॆय्वमॆऩ्ऱु वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 5. मुत्तॊऴिलो ऐन्दॊऴिलुम् मुऩ्ऩिमकिऴ्न् तॆऩक्कळित्ताय्
  पुत्तमुतम् उण्णुवित्तोर् पॊऩ्ऩणिऎऩ् करत्तणिन्दाय्
  सित्तर्ऎऩुम् निऩ्ऩटियार् तिरुस्सपैयिल् नटुइरुत्तिस्
  सित्तुरुविऩ् वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 6. ऐन्दॊऴिल्नाऩ् सॆयप्पणित्ताय् अरुळमुतम् उणवळित्ताय्
  वॆन्दॊऴिल्तीर्न् तोङ्कियनिऩ् मॆय्यटियार् सपैनटुवे
  ऎन्दैउऩैप् पाटिमकिऴ्न् तिऩ्पुऱवे वैत्तरुळिस्
  सॆन्दमिऴिऩ् वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 7. नाऩ्मुकऩ्ना रणऩ्मुतलाम् ऐवर्तॊऴिल् नयन्दळित्ताय्
  मेऩ्मैपॆऱुम् अरुट्सोतित् तिरुवमुतुम् वियन्दळित्ताय्
  पाऩ्मैयुऱु निऩ्ऩटियार् सपैनटुवे पतित्तरुळित्
  तेऩ्मैयॊटु वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 8. नायॆऩवे तिरिन्देऩै वलिन्दऴैत्तु नाऩ्मुकऩ्माल्
  तूयपॆरुन् तेवर्सॆयुम् तॊऴिल्पुरियॆऩ् ऱमुतळित्ताय्
  नायकनिऩ् ऩटियर्सपै नटुविरुक्क वैत्तरुळिस्
  सेयॆऩवे वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 9. पुल्वऴङ्कु पुऴुअतऩिल् सिऱियेऩैप् पुणर्न्दरुळिस्
  सॊल्वऴङ्कु तॊऴिल्ऐन्दुम् तुणिन्दुकॊटुत् तमुतळित्ताय्
  कल्विपॆऱु निऩ्ऩटियर् कऴकनटु वैत्तॆऩ्ऩैस्
  सॆल्वमॊटु वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.
 • 10. तॆरुमऩैतो ऱलैन्देऩै अलैयामे सेर्त्तरुळि
  अरुळॊळियाल् ऐन्दॊऴिलुम् सॆयप्पणित्ते अमुतळित्तु
  मरुवियनिऩ् मॆय्यटियार् सपैनटुवे वैत्तऴियात्
  तिरुवळित्तु वळर्क्किऩ्ऱाय् सिऱ्सपैयिल् नटिक्किऩ्ऱाय्.

திருவருட் கொடை // திருவருட் கொடை

No audios found!